Göteborgs universitet
Bild
Illustration på forskning som pågår.
Foto: Cecilia Lundgren

Vår forskning

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om utbildning, lärande, barn och ungas villkor, samt idrott, kost och hälsa.

Utbildning och hälsa är två av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Vi bedriver praktiknära forskning med relevans för såväl skolväsendet och lärarprofessioner som människors utveckling och hälsa. Forskningen har en bred disciplinär bas inom samhällsvetenskap med tvärvetenskapliga inslag från exempelvis naturvetenskap och medicin. En stor del av vår forskning sker i samverkan med det omgivande samhället och flera av våra forskningsmiljöer är internationellt framstående.

Forskningsprojekt om lärande

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten pågår flera forskningsprojekt med extern finansiering om skola, utbildning och pedagogik. Här visas några av dem.

Forskningsprojekt om idrott och hälsa

Vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) bedrivs forskning om kost, idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP)

CHP är en tvärvetenskaplig centrumbildning där det bedrivs forskning, utbildning, innovation och testverksamhet med fokus på hälsa och prestationsutveckling.

Forskning vid fakultetens institutioner

Pedagogik och utbildningssystem

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) bedriver forskning om pedagogiska praktiker, verksamheter och system. Forskningen bidrar till ökad kunskap om pedagogiska verksamheters villkor och konsekvenser för individer och samhälle.

Undervisning, digitalisering och identitet

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) bedriver forskning inom ett brett fält runt lärande, kommunikation och identitetsskapande i undervisningsverksamhet såväl som i vardagen. Den digitala teknikens utveckling löper som en röd tråd i mycket av forskningen.

Didaktik och utbildningens villkor

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) bedriver forskning om didaktikens frågor om utbildningens vad, hur och varför. Men också om utbildningens sociala, ekonomiska och politiska villkor, samt vad som uppstår och produceras i utbildning.

Kost, idrott och hälsa

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) bedriver forskning som kan bidra till att främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. Forskningen karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden.