Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Göteborgs universitets organisation
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Organisation

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - forskning och utbildning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal centrumbildningar som finns inom universitetet.

Organisationsskiss över Göteborgs universitet
Organisationsskiss över Göteborgs universitet
Arbetsordning

Universitetets organisation regleras av universitetets arbetsordning. Den anger hur den övergripande organisations- och beslutsstrukturen ska se ut samt vilka ansvar och uppgifter olika befattningshavare och funktioner ska ha.

Arbetsordningen finns här

Universitetsstyrelsen

Göteborgs universitets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att universitetet hushållar väl med statens medel. Styrelsen har enligt högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Läs mer om Göteborgs universitets styrelse

Internrevisionen

Internrevisionens uppgift är att hjälpa universitetet med att uppnå en ändamålsenlig, effektiv och författningsenlig verksamhet samt en tillförlitlig rapportering av resultat. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen för Göteborgs universitet.

Läs mer om internrevisionen i Medarbetarportalen

Universitetsledningen

Rektor är universitetets chef och främste företrädare. Rektor leder universitetets verksamhet och ansvarar bland annat för att verkställa styrelsens beslut.
Eva Wiberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2017. Hon är professor i italienska och har tidigare arbetat som prorektor vid Lunds universitet. Eva Wiberg är aktiv i flera nationella och internationella universitetsnätverk.


Läs mer om Eva Wiberg här

Prorektor är rektors ställföreträdare och förordnandet följer rektors.
Mattias Goksör är prorektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2017.
Han är professor i fysik och var tidigare prefekt vid institutionen för fysik.

Läs mer om Mattias Goksör här

Universitetsdirektören är chef för den universitetsgemensamma förvaltningen och ingår i universitetsledningen samt rektors ledningsråd. Anna Lindholm är universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Anna Lindholm här

Vicerrektor för utbildning
Mette Sandoff är docent i offentlig förvaltning och har tidigare arbetat som vicerektor vid Handelshögskolan samt som prefekt på företagsekonomiska institutionen. Hon är ordförande för
utbildningsnämnden, som är ett beredande och rådgivande organ till rektor med huvudsakligt uppdrag att utveckla universitetsgemensamma principer för utbildningen.

Läs mer om Mette Sandoff här

Vicerektor för forskning
Göran Landberg är överläkare och professor i patologi vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset med forskningsverksamhet på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning. Han var tidigare föreståndare för Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin, WCMTM.

Läs mer om Göran Landberg här

Vicerektor för samverkan
Fredrika Lagergren Wahlin är doktor i statsvetenskap och universitetslektor. Hon var tidigare prefekt vid institutionen för tillämpad IT och på statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om Fredrika Lagergren Wahlin här

Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg
Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Göteborgs universitets prorektor Mattias Goksör.
Mattias Goksör, prorektor.
Anna Lindholm universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.
Anna Lindholm, universitetsdirektör.
Mette Sandoff, vicerektor för utbildning.
Mette Sandoff, vicerektor för utbildning.
Göran Landberg, vicerektor för forskning.
Göran Landberg, vicerektor för forskning.
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan.
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan.

Universitetsgemensamma organ

De universitetsgemensamma organen utgörs av nämnder, råd och utskott och har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i olika frågor. En beskrivning av dem hittar du nedan.

Rektors ledningsråd ger rektor stöd i beslutsfattandet och är ett forum för diskussion av framtidsfrågor och universitetsgemensamma strategier.

Läs mer om rektors ledningsråd i Medarbetarportalen

Forskningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor. Nämndens uppdrag är att behandla strategiska forsknings- och samverkansfrågor och därigenom bidra till att utveckla forskning med hög internationell kvalitet. 

Läs mer om forskningsnämnden i Medarbetarportalen

Utbildningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor. Nämndens huvudsakliga uppdrag är att verka för strategisk utveckling, samordning och överblick av universitetets utbildningsutbud.

Läs mer om utbildningsnämnden i Medarbetarportalen

Lärarutbildningens samverkansråd är ett forum för strategiska diskussioner mellan akademin och skolväsendet.

Läs mer om lärarutbildningens samverkansråd i Medarbetarportalen

Utskottet för utbildning på forskarnivå är ett permanent utskott till Utbildningsnämnden. Utskottet verkar för gemensamma principer för forskarutbildningen och bidrar till kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna i frågor som rör forskarutbildningen.

Läs mer om utskottet för utbildning på forskarnivå i Medarbetarportalen

Kvalitetutskottet är ett beredande arbetsutskott under Utbildningsnämnden. Uppdraget är framförallt att implementera policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för utbildning.

Läs mer om kvalitetsutskottet i Medarbetarportalen

Internationaliseringsrådet är bland annat rådgivande till rektor i frågor avseende internationalisering och på uppdrag av rektor bereder rådet internationaliseringsfrågor.

Läs mer om internationaliseringsrådet i Medarbetarportalen

Gemensamma förvaltningen

Den gemensamma förvaltningen står för samordning, normering, effektivisering, expertis och planering. Organisationen ska stödja kärnverksamheten och erbjuda institutionerna service och stöd i utförandet av de administrativa uppgifterna. Gemensamma förvaltningen har också ett ansvar för att säkerställa universitetets myndighetsfunktion. Mer information finner du nedan.

Gemensamma förvaltningen är organiserad på följande sätt:

 • Området för verksamhetsstöd
 • Området för infrastrukturstöd
 • Ekonomienheten
 • Personalenheten
 • Universitetsledningens stab

Området för verksamhetsstöd inbegriper enheterna forsknings- och innovationskontoret, International Centre, kommunikationsenheten och utbildningsenheten.

Området för infrastrukturstöd innefattar fastighets- och serviceenheten, IT-enheten samt strategiska lokalprojekt.

Läs mer om Gemensamma förvaltningen

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att söka, värdera och hantera information.

Läs mer om universitetsbiblioteket

Nationella enheter

Göteborgs universitet är värduniversitet för flera enheter med nationellt ansvar. En beskrivning av varje nationell enhet och länkar för mer information finner du nedan.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.

Läs mer om Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Havsmiljöinstitutet har i uppdrag att bedriva forskning inom havsmiljöområdet och att samarbeta vid utformning av utbildning inom området.

Läs mer om Havsmiljöinstitutet

Nationella sekretariatet för genusforskning är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Sekretariatet möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet.

Läs mer om Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationellt centrum för matematikutbildning stödjer utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet.

Läs mer om Nationellt centrum för matematikutbildning

Nordicom är ett oberoende kunskapscenter vid Göteborgs universitet som arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation i Sverige och Norden. Syftet är att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället.

Läs mer om Nordicom

Svensk Nationell Datatjänst, SND är en nationell forskningsinfrastruktur som drivs av ett konsortium med sju lärosäten. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND och leder konsortiet. SND:s huvuduppgift är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat system för att beskriva, deponera, dela och hitta forskningsdata, både nationellt och internationellt.

Läs mer om Svensk Nationell Datatjänst

Segerstedtinstitutet, SI är ett nationellt resurscentrum som ska sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande miljöer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer.

Läs mer om Segerstedtinstitutet

Wallenberg center för transnationell medicin, WCMTM är en satsning för att stärka life science i Västsverige. I samverkan med Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca är målet att bygga upp ett akademiskt centrum för molekylär och translationell medicinsk forskning av världsklass.

Läs mer om Wallenberg center för transnationell medicin

GU Ventures

Sedan 1995 har GU Ventures stöttat projekt och företag sprungna ur Göteborgs universitet. Bolaget är helägt av svenska staten och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet.

Syftet är att skapa framgångsrika företag för att generera god kunskap- och kapitalåterföring till Göteborgs universitet. Vidare är syftet att öka tillväxten i regionen och bidra till nyttiggörande av forskningsresultat för ett bättre liv och samhälle med nya produkter och tjänster.

Läs mer på GU Ventures webbsida
 

Fakulteter

Universitetet delar in utbildning och forskning i större områden bestående av närbesläktade ämnen som benämns fakulteter. Göteborgs universitet består av åtta fakulteter. Fakulteterna är indelade i institutioner. Fakulteterna samt kontaktuppgifter och länkar för mer information finner du nedan.

Här finner du alla fakulteter vid Göteborgs universitet samt kontaktuppgifter. Läs mer om fakulteterna genom att klicka på länkarna nedan.

Handelshögskolan
Box 600, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Fax: 46 (0)31-786 49 70
Besöksadress: Vasagatan 1
E-post: info@handels.gu.se
Webbsida: Handelshögskolan

Humanistiska fakulteten
Box 200, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
E-post: humkansli@hum.gu.se
Webbsida: Humanistiska fakulteten

IT-fakulteten
412 96 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Lindholmen
E-post: ITN-kansliet@gu.se
Webbsida: IT-fakulteten

Konstnärliga fakulteten
Box 141, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Storgatan 43
E-post: konstkansli@konst.gu.se
Webbsida: Konstnärliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten
Box 460, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Fax: 46 (0)31-786 48 39
E-post: nfn@science.gu.se
Webbsida: Naturvetenskapliga fakulteten

Sahlgrenska akademin 
Box 400, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Fax: 46 (0)31-786 33 99
Besöksadress: Medicinaregatan 3
E-post: info@sahlgrenska.gu.se
Webbsida: Sahlgrenska akademin

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Box 700, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Fax: 46 (0)31-786 19 40
Besöksadress: Konstepidemins väg, 2A
E-post: samkansli@samfak.gu.se
Webbsida: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Box 300, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Västra Hamngatan 25, Göteborg
E-post: UFkansli@ped.gu.se
Webbsida: Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Dekanen leder verksamheten vid fakulteten och är ordförande i fakultetsstyrelsen.

Handelshögskolans fakultetsstyrelse
Dekanus: Per Cramér
Prodekanus: Marie Stenseke

Humanistiska fakultetsstyrelsen
Dekanus: Marie Demker
Prodekanus: Göran Larsson

IT-fakultetsstyrelsen
Dekanus: Dick Stenmark
Prodekanus: Miroslaw Staron

Konstnärliga fakultetsstyrelsen
Dekan: Sanne Kofod Olsen
Prodekan: Henric Benesch

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen
Dekanus: Göran Hilmersson 
Prodekanus: Ingela Dahllöf

Sahlgrenska fakultetsstyrelsen
Dekanus: Agneta Holmäng
Tf prodekanus: Henrik Hagberg 

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
Dekanus: Malin Broberg 
Prodekanus: Kristian Daneback 

Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
Dekanus: Åke Ingerman
Prodekanus: Monica Johansson

Institutioner

Göteborgs universitets fakulteter är indelade i institutioner. Universitetet har sammanlagt 38 institutioner. En lista över alla institutioner och länkar för mer information finner du nedan.

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning. Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. Vid Göteborgs universitet finns ett trettiotal centrumbildningar. En lista över alla centrumbildningar och länkar för mer information finner du nedan. Se också andra samverkans- och nätverksgrupperingar.

  Här följer en lista över alla centrumbildningar vid Göteborgs universitet.  Mer information finner du via på länkarna nedan.

  Ekonomi, politik och samhällsutveckling

  Hälsa, medicin, matematik och natur

  Kultur, kommunikation och pedagogik

  Vid Göteborgs universitet finns även flera samverkans- och nätverksgrupper organiserade för att bedriva högkvalitativ och ofta tvärvetenskaplig forskning och samverkan. 

  Ekonomi, politik och samhällsutveckling

  Kultur, kommunikation, individ och pedagogik

  Hälsa, medicin, miljö och natur

  Forskarskolor

  Entreprenörskolor