Bild
Göteborgs universitets organisation
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Organisation

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - utbildning och forskning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal centrumbildningar som finns inom universitetet.

Organisationsskiss över Göteborgs universitet. Innehållet förklaras i texten på sidan.
Organisationsskiss över Göteborgs universitet

Universitetsstyrelsen

Göteborgs universitets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att universitetet hushållar väl med statens medel. Styrelsen har enligt högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Om Universitetsstyrelsen

Internrevisionen

Internrevisionens uppgift är att hjälpa universitetet med att uppnå en ändamålsenlig, effektiv och författningsenlig verksamhet samt en tillförlitlig rapportering av resultat. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen för Göteborgs universitet.

Kontakt: Jan Sandvall, revisionschef

Universitetsledningen

Rektor – Malin Broberg
Rektor är linjechef, myndighetschef och universitetets huvudrepresentant i externa sammanhang. Rektor är ordförande i ledningsrådet, centrala arbetsmiljökommittén och har övergripande ansvar för arbetsmiljö.

Malin Broberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2023. Hon är professor i psykologi och har tidigare varit dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om Malin Broberg

Rektor Malin Broberg
Malin Broberg
Foto: Johan Wingborg

Prorektor – Carina Mallard
Prorektor är ställföreträdande rektor och har övergripande ansvar för forskningsfrågor inklusive forskningsinfrastruktur. Prorektor är ordförande i forskningsnämnden.

Carina Mallard är professor i experimentell perinatal hjärnskade-forskning. Hon forskar om det nyfödda barnets hjärna. Hon är engagerad i frågor som rör forskningsinfrastruktur och har varit chef för universitetets core facilities.

Läs mer om Carina Mallard

Prorektor Carina Mallard
Carina Mallard
Foto: Johan Wingborg

Universitetsdirektör – Johan Johansson
Universitetsdirektören är chef för den universitetsgemensamma förvaltningen och ingår i universitetsledningen samt rektors ledningsråd.

Johan Johansson har tidigare varit bland annat biträdande universitetsdirektör och enhetschef för Universitetsledningens stab.

Läs mer om Johan Johansson

Universitetsdirektör Johan Johansson
Johan Johansson
Foto: Johan Wingborg

Vicerektor för utbildning – Pauli Kortteinen
Vicerektor för utbildning har övergripande ansvar för området utbildning inklusive de frågor som inom området kopplar till samverkan, internationalisering, digitalisering, tillgänglighet och hållbarhet. Vicerektor för utbildning är ordförande i utbildningsnämnden. I uppdraget ingår även övergripande ansvar för bildning, livslångt lärande och kulturfrågor.

Pauli Kortteinen är universitetslektor i lingvistik och tidigare prefekt vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Pauli Kortteinen har också varit bland annat vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten.

Läs mer om Pauli Kortteinen

Vicerektor för utbildning, Pauli Kortteinen
Pauli Kortteinen
Foto: Johan Wingborg

Vicerektor för campusutveckling och internationalisering – Mette Sandoff
Vicerektor för campusutveckling och internationalisering har övergripande ansvar för campusutveckling och hållbarhet samt universitetsövergripande internationaliseringsfrågor. Vicerektor för campusutveckling och internationalisering är ordförande i planerat råd för campusutveckling och hållbar utveckling.

Mette Sandoff är professor i offentlig förvaltning. Hon har tidigare varit tillförordnad prorektor vid Göteborgs universitet. Dessförinnan var hon vicerektor med strategiskt ansvar för utbildning på samtliga nivåer och ordförande i universitets utbildningsnämnd. Tidigare ledningsuppdrag är också bland andra vicedekan för Handelshögskolan, prefekt för Företagsekonomiska institutionen och styrelseledamot i Universeum AB.

Läs mer om Mette Sandoff

Vicerektor för campusutveckling och internationalisering Mette Sandoff
Mette Sandoff
Foto: Johan Wingborg

Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande – Max Petzold
Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande har övergripande ansvar för digitalisering, öppen vetenskap, etik, informationssäkerhet, hållbarhet och internationalisering i relation till forskning. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för utveckling i relation till samhällsutmaningar lokalt, nationellt och internationellt, ordförandeskap i biblioteksstyrelsen och utskottet för etik inom forskning samt vice ordförandeskap i forskningsnämnden.

Max Petzold är professor i hälsovetenskaplig statistik. Han har tidigare varit bland annat föreståndare vid Svensk Nationell Datatjänst, SND samt avdelningschef för Samhällsmedicin och folkhälsa/School of Public Health and Community Medicine inom Institutionen för medicin.

Läs mer om Max Petzold

Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande Max Petzold
Max Petzold
Foto: Johan Wingborg

Universitetsgemensamma organ

De universitetsgemensamma organen utgörs av nämnder, råd och utskott och har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i olika frågor. 

Gemensamma förvaltningen

Den gemensamma förvaltningen står för samordning, normering, effektivisering, expertis och planering. Organisationen ska stödja kärnverksamheten och erbjuda institutionerna service och stöd i utförandet av de administrativa uppgifterna. Gemensamma förvaltningen har också ett ansvar för att säkerställa universitetets myndighetsfunktion.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att söka, värdera och hantera information.

Läs mer om universitetsbiblioteket

Nationella enheter

Göteborgs universitet är värduniversitet för flera enheter med nationellt ansvar. En beskrivning av varje nationell enhet och länkar för mer information finner du nedan.

GU Ventures

Sedan 1995 har GU Ventures stöttat projekt och företag sprungna ur Göteborgs universitet. Bolaget är helägt av svenska staten och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet.

Syftet är att skapa framgångsrika företag för att generera god kunskap- och kapitalåterföring till Göteborgs universitet. Vidare är syftet att öka tillväxten i regionen och bidra till nyttiggörande av forskningsresultat för ett bättre liv och samhälle med nya produkter och tjänster.

Läs mer på GU Ventures webbsida
 

Fakulteter

Universitetet delar in utbildning och forskning i större områden bestående av närbesläktade ämnen som benämns fakulteter. Göteborgs universitet består av åtta fakulteter. Fakulteterna är indelade i institutioner. 

Varje fakultet leds av en dekan, som är ordförande i fakultetsstyrelsen.


Här listas fakulteterna vid Göteborgs universitet. Kontaktuppgifter till fakulteterna hittar du på sidan: Kontakt

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning. Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. Vid Göteborgs universitet finns ett trettiotal centrumbildningar.