Bild
Göteborgs universitets organisation
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Organisation

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - utbildning och forskning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal centrumbildningar som finns inom universitetet.

Organisationsskiss över Göteborgs universitet. Innehållet förklaras i texten på sidan.
Organisationsskiss över Göteborgs universitet
Arbetsordning

Universitetets organisation regleras av universitetets arbetsordning. Den anger hur den övergripande organisations- och beslutsstrukturen ska se ut samt vilka ansvar och uppgifter olika befattningshavare och funktioner ska ha.

Arbetsordningen finns här

Universitetsstyrelsen

Göteborgs universitets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att universitetet hushållar väl med statens medel. Styrelsen har enligt högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Mer om Göteborgs universitets styrelse (Medarbetarportalen)

Regeringen utser ordföranden och övriga externa ledamöter efter förslag från en nomineringsgrupp. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda – tre fackliga representanter – har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ordförande
(mandatperiod 2023-05-01 - 2024-09-30)
Peter Larsson

Vice ordförande
(mandatperiod 2023-05-01 - 2024-09-30)
Ann-Sofi Lodin

Rektor
Malin Broberg

Ledamöter för allmänna intressen
(mandatperiod 2023-05-01 - 2024-09-30)
Christina Björklund
Romulo Enmark
Maja Fjaestad
Johan Hyllner
Lisbeth Schultze

Ledamöter utsedda av lärarna
(mandatperiod 2022-01-01 - 2024-12-31)
Olof Johansson Stenman
Gustaf Kastberg Weichselberger
Helle Wijk
Ersättare: Dag Hanstorp

Ledamöter utsedda av studenterna
(mandatperiod 2023-07-01 - 2024-06-30)
Elina Falsafi Tonekaboni
Ellen Holm
Karl Kilbo Edlund
Ersättare: Erik Sedig

Företrädare för de anställda
(ingen mandatperiod, utses i enlighet med personalföreträdarförordningen 1987:1101)
Salima Khamchane (SEKO) (närvaro- och yttranderätt)

Peter Brandt (OFR-S)
 (närvaro- och yttranderätt)

Maja Pelling (SACO) (närvaro- och yttranderätt)


Övriga närvarande
Carina Mallard, prorektor, rektors ställföreträdare (närvaro- och yttranderätt)
Johan Johansson, universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt)

Kontakt
Jan Lif, sekreterare

Internrevisionen

Internrevisionens uppgift är att hjälpa universitetet med att uppnå en ändamålsenlig, effektiv och författningsenlig verksamhet samt en tillförlitlig rapportering av resultat. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen för Göteborgs universitet.

Kontakt: Jan Sandvall, revisionschef

Mer om internrevisionen (Medarbetarportalen)

Universitetsledningen

Rektor – Malin Broberg
Rektor är linjechef, myndighetschef och universitetets huvudrepresentant i externa sammanhang. Rektor är ordförande i ledningsrådet, centrala arbetsmiljökommittén och har övergripande ansvar för arbetsmiljö.

Malin Broberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2023. Hon är professor i psykologi och har tidigare varit dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om Malin Broberg

Rektor Malin Broberg
Malin Broberg
Foto: Johan Wingborg

Prorektor – Carina Mallard
Prorektor är ställföreträdande rektor och har övergripande ansvar för forskningsfrågor inklusive forskningsinfrastruktur. Prorektor är ordförande i forskningsnämnden.

Carina Mallard är professor i experimentell perinatal hjärnskade-forskning. Hon forskar om det nyfödda barnets hjärna. Hon är engagerad i frågor som rör forskningsinfrastruktur och har varit chef för universitetets core facilities.

Läs mer om Carina Mallard

Prorektor Carina Mallard
Carina Mallard
Foto: Johan Wingborg

Universitetsdirektör – Johan Johansson
Universitetsdirektören är chef för den universitetsgemensamma förvaltningen och ingår i universitetsledningen samt rektors ledningsråd.

Johan Johansson har tidigare varit bland annat biträdande universitetsdirektör och enhetschef för Universitetsledningens stab.

Läs mer om Johan Johansson

Universitetsdirektör Johan Johansson
Johan Johansson
Foto: Johan Wingborg

Vicerektor för utbildning – Pauli Kortteinen
Vicerektor för utbildning har övergripande ansvar för området utbildning inklusive de frågor som inom området kopplar till samverkan, internationalisering, digitalisering, tillgänglighet och hållbarhet. Vicerektor för utbildning är ordförande i utbildningsnämnden. I uppdraget ingår även övergripande ansvar för bildning, livslångt lärande och kulturfrågor.

Pauli Kortteinen är universitetslektor i lingvistik och tidigare prefekt vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Pauli Kortteinen har också varit bland annat vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten.

Läs mer om Pauli Kortteinen

Vicerektor för utbildning, Pauli Kortteinen
Pauli Kortteinen
Foto: Johan Wingborg

Vicerektor för campusutveckling och internationalisering – Mette Sandoff
Vicerektor för campusutveckling och internationalisering har övergripande ansvar för campusutveckling och hållbarhet samt universitetsövergripande internationaliseringsfrågor. Vicerektor för campusutveckling och internationalisering är ordförande i planerat råd för campusutveckling och hållbar utveckling.

Mette Sandoff är professor i offentlig förvaltning. Hon har tidigare varit tillförordnad prorektor vid Göteborgs universitet. Dessförinnan var hon vicerektor med strategiskt ansvar för utbildning på samtliga nivåer och ordförande i universitets utbildningsnämnd. Tidigare ledningsuppdrag är också bland andra vicedekan för Handelshögskolan, prefekt för Företagsekonomiska institutionen och styrelseledamot i Universeum AB.

Läs mer om Mette Sandoff

Vicerektor för campusutveckling och internationalisering Mette Sandoff
Mette Sandoff
Foto: Johan Wingborg

Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande – Max Petzold
Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande har övergripande ansvar för digitalisering, öppen vetenskap, etik, informationssäkerhet, hållbarhet och internationalisering i relation till forskning. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för utveckling i relation till samhällsutmaningar lokalt, nationellt och internationellt, ordförandeskap i biblioteksstyrelsen och utskottet för etik inom forskning samt vice ordförandeskap i forskningsnämnden.

Max Petzold är professor i hälsovetenskaplig statistik. Han har tidigare varit bland annat föreståndare vid Svensk Nationell Datatjänst, SND samt avdelningschef för Samhällsmedicin och folkhälsa/School of Public Health and Community Medicine inom Institutionen för medicin.

Läs mer om Max Petzold

Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande Max Petzold
Max Petzold
Foto: Johan Wingborg

Universitetsgemensamma organ

De universitetsgemensamma organen utgörs av nämnder, råd och utskott och har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i olika frågor. 

Rektors ledningsråd ger rektor stöd i beslutsfattandet och är ett forum för diskussion av framtidsfrågor och universitetsgemensamma strategier. I ledningsrådet ingår rektor, prorektor, universitetsdirektören, dekanerna, överbibliotekarien samt ordföranden och vice ordföranden i Göteborgs universitets studentkårer.

Kontakt: Emilia Rung, sekreterare

Mer om rektors ledningsråd (Medarbetarportalen)

Forskningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor. Nämndens uppdrag är att behandla strategiska forsknings- och samverkansfrågor och därigenom bidra till att utveckla forskning med hög internationell kvalitet. 

Kontakt: Henrik Lindskog, sekreterare

Mer om forskningsnämnden (Medarbetarportalen)

Forskningsnämndens utskott för etik i forskning har det universitetsövergripande ansvaret att säkra stöd till forskare och ledning i frågor som rör forskningsetik. Utskottet är organisatoriskt placerat under forskningsnämnden.

Kontakt: Moa Ekbom, sekreterare

Forskningsnämndens utskott för etik i forskning (Medarbetarportalen)

Utbildningsnämnden är ett beredande och rådgivande organ till rektor. Nämndens huvudsakliga uppdrag är att verka för strategisk utveckling, samordning och överblick av universitetets utbildningsutbud.

Kontakt: Harry Harrysson, sekreterare

Mer om utbildningsnämnden (Medarbetarportalen)

Utskottet för utbildning på forskarnivå är ett permanent utskott till Utbildningsnämnden. Utskottet verkar för gemensamma principer för forskarutbildningen och bidrar till kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna i frågor som rör forskarutbildningen.

Kontakt: Anna Schubert, sekreterare

Mer om utskottet för utbildning på forskarnivå (Medarbetarportalen)

Kvalitetutskottet är ett beredande arbetsutskott under Utbildningsnämnden. Uppdraget är framförallt att implementera policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för utbildning.

Kontakt: Malin Östling, kvalitetssamordnare

Mer om kvalitetsutskottet (Medarbetarportalen)

Lärarutbildningens samverkansråd är ett forum för strategiska diskussioner mellan akademin och skolväsendet.

Kontakt: Anders Larsson, sekreterare

Mer om lärarutbildningens samverkansråd (Medarbetarportalen)

Internationaliseringsrådet är bland annat rådgivande till rektor i frågor avseende internationalisering och på uppdrag av rektor bereder rådet internationaliseringsfrågor.

Mer om internationaliseringsrådet (Medarbetarportalen)

Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed ger stöd till rektor i frågor som rör avvikelser från god forskningssed och i att ta ställning till vilka anmälningar om misstänkt oredlighet som bör överlämnas till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Kontakt: Emilia Rung, sekreterare

Rådet för prövning av avvikelser från god forskningssed (Medarbetarportalen)

Djurskyddsorganet
Enligt Djurskyddslagen ska det finnas ett djurskyddsorgan (DO) vid en verksamhet som har tillstånd att arbeta med försöksdjur. Vid Göteborgs universitet finns ett gemensamt DO som arbetar universitetsövergripande.

Kontakt: do@gu.se

Djurskyddsorganet (Medarbetarportalen)

International Advisory Board (IAB) är ett råd av sakkunniga som inrättats till stöd för universitetets strategiska överväganden och prioriteringar gällande forskning.

Kontakt: Rangnar Nilsson, sekreterare

International Advisory Board (Medarbetarportalen)

Gemensamma förvaltningen

Den gemensamma förvaltningen står för samordning, normering, effektivisering, expertis och planering. Organisationen ska stödja kärnverksamheten och erbjuda institutionerna service och stöd i utförandet av de administrativa uppgifterna. Gemensamma förvaltningen har också ett ansvar för att säkerställa universitetets myndighetsfunktion.

Gemensamma förvaltningen är organiserad i följande enheter:

 • Ekonomienheten
 • GU Fastighet och hållbar utveckling
 • Forsknings- och innovationskontoret
 • International Centre
 • IT-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Personalenheten
 • Serviceenheten
 • Universitetsledningens stab
 • Utbildningsenheten

Gemensamma förvaltningen leds av universitetsdirektör Johan Johansson.

Läs mer om Gemensamma förvaltningen (Medarbetarportalen)

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att söka, värdera och hantera information.

Läs mer om universitetsbiblioteket

Nationella enheter

Göteborgs universitet är värduniversitet för flera enheter med nationellt ansvar. En beskrivning av varje nationell enhet och länkar för mer information finner du nedan.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.

Läs mer om Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Havsmiljöinstitutet har i uppdrag att bedriva forskning inom havsmiljöområdet och att samarbeta vid utformning av utbildning inom området.

Läs mer om Havsmiljöinstitutet

Nationella sekretariatet för genusforskning är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Sekretariatet möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet.

Läs mer om Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationellt centrum för matematikutbildning stödjer utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet.

Läs mer om Nationellt centrum för matematikutbildning

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Organisationens syfte är att utveckla och sprida vetenskapsbaserad kunskap om mediernas funktion i Sverige och Norden samt att bidra till att stärka den nordiska medieforskningen och samarbetet mellan nordiska medieforskare

Läs mer om Nordicom

Svensk Nationell Datatjänst, SND är en nationell forskningsinfrastruktur och ett konsortium bestående av nio lärosäten. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND och leder konsortiet. SND:s huvuduppgift är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat system för att beskriva, deponera, dela och hitta forskningsdata, både nationellt och internationellt.

Läs mer om Svensk Nationell Datatjänst

Segerstedtinstitutet, SI är ett nationellt resurscentrum som ska sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande miljöer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer.

Läs mer om Segerstedtinstitutet

Wallenberg center för translationell medicin, WCMTM är en satsning för att stärka life science i Västsverige. I samverkan med Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca är målet att bygga upp ett akademiskt centrum för molekylär och translationell medicinsk forskning av världsklass.

Läs mer om Wallenberg center för translationell medicin

GU Ventures

Sedan 1995 har GU Ventures stöttat projekt och företag sprungna ur Göteborgs universitet. Bolaget är helägt av svenska staten och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet.

Syftet är att skapa framgångsrika företag för att generera god kunskap- och kapitalåterföring till Göteborgs universitet. Vidare är syftet att öka tillväxten i regionen och bidra till nyttiggörande av forskningsresultat för ett bättre liv och samhälle med nya produkter och tjänster.

Läs mer på GU Ventures webbsida
 

Fakulteter

Universitetet delar in utbildning och forskning i större områden bestående av närbesläktade ämnen som benämns fakulteter. Göteborgs universitet består av åtta fakulteter. Fakulteterna är indelade i institutioner. 

Varje fakultet leds av en dekan, som är ordförande i fakultetsstyrelsen.


Här listas fakulteterna vid Göteborgs universitet. Kontaktuppgifter till fakulteterna hittar du på sidan: Kontakt

Webbsida: Handelshögskolan
Dekan: Per Cramér
Prodekan: Marie Stenseke

Webbsida: IT-fakulteten
Dekan: Dick Stenmark
Prodekan: Miroslaw Staron

Webbsida: Konstnärliga fakulteten
Tf dekan: Henric Benesch
Tf prodekan: Maria Bania

Webbsida: Sahlgrenska akademin
Dekan: Agneta Holmäng
Tf prodekan: Henrik Hagberg 

Webbsida: Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Dekan: Åke Ingerman
Prodekan med ansvar för forskning: Gun-Britt Wärvik

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning. Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. Vid Göteborgs universitet finns ett trettiotal centrumbildningar. 

  Här följer en lista över alla centrumbildningar vid Göteborgs universitet.

  Ekonomi, politik och samhällsutveckling

  Hälsa, medicin, matematik och natur

  Kultur, kommunikation och pedagogik

  Vid Göteborgs universitet finns även flera samverkans- och nätverksgrupper organiserade för att bedriva högkvalitativ och ofta tvärvetenskaplig forskning och samverkan. 

  Mångvetenskapligt samverkansorgan

  Ekonomi, politik och samhällsutveckling

  Kultur, kommunikation, individ och pedagogik

  Hälsa, medicin, miljö och natur

  Forskarskolor

  Entreprenörskolor