Bild
Författaren Pija Lindenbaum fick 2022 ta emot Sixten Heymans pris.
Författaren Pija Lindenbaum fick 2022 ta emot Sixten Heymans pris.
Foto: Johan Winborg
Länkstig

Priser och utmärkelser

Göteborgs universitet delar ut priser och utmärkelser av olika dignitet. Vissa är universitetets egna priser och ett par av dem delas ut varje år, andra mer sällan. Flera av dessa priser och utmärkelser uppmärksammas vid doktorspromotionerna. Men ett par av dem inramas av egna, mindre evenemang, Sixten Heymans pris och Felix Neubergh Lecture, vilka är priser som förvaltas av universitetet.

SOCII ET AMICI Universitatis Gothoburgensis

En prestigefylld utmärkelse för universitets gynnare och vänner. Det hela startade år 1954 och utmärkelsen tilldelas personer som på särskilt annat sätt har bidragit till universitetets verksamhet genom ett långt engagemang eller donationer.

Socii betyder ungefär bundsförvanter, och amici betyder vänner. Socius et amicus (i singular) innebär alltså att man belönar någon som man uppfattar som universitetets bundsförvant och vän.

Pro Arte et Scientia

Utmärkelsen Pro Arte et Scientia inrättades av universitetets styrelse 1987-03-27. Medaljen utdelas av rektor till särskilt förtjänta personer, företrädesvis verksamma utanför universitetet, vilka gjort värdefulla insatser till gagn för universitetets verksamhet.

Pro Studio et Scientia

Utmärkelsen Pro Studio et Scientia - för engagemang och vetenskap - instiftades av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2006 i syfte att uppmärksamma personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att stödja och främja Handelshögskolan. Pro Studio et Scientia består av en medalj och ett diplom och delas ut av Handelshögskolans dekan.

Pro Studio et Scientia Handelshögskolan

Eva Wibergs stipendium

Det nyinrättade (2023) Eva Wibergs stipendium är kopplat till Göteborgs universitets Studentfond, vars medel ska användas för att utveckla det studiesociala livet för universitetets studenter. Alla som har koppling till universitetet kan nominera till stipendiet.
Varje år ska ett eller flera stipendier, totalt 50 000 kronor, delas ut till organisationer eller individer ”som tagit förtjänstfulla initiativ och genomfört studiesociala aktiviteter för studenter vid Göteborgs universitet”. De initiativ som bidragit till inkluderande och enande av universitetets studenter samt samverkan med omgivande samhälle och näringsliv prioriteras.
Syftet med Studentfonden är att ge bättre förutsättningar för framgångsrika studier, bidra till god studenthälsa, stärka universitetsgemensam sammanhållning mellan olika studentgrupper, skapa gemenskap över utbildningsområden och öka attraktionskraften för både universitetet och staden Göteborg. Nomineringstiden är under mars månad.

Gunnar Svedbergs pris

Gunnar Svedbergs pris delas ut till en student som har verkat för Göteborgs universitets studenters bästa på universitetet och gärna ökat samverkan mellan studenter i universitetets olika verksamheter.

Gunnar Svedberg var rektor vid Göteborgs universitet under 2003-2006. Priset instiftades med särskild tanke på den fokusering och omtanke Gunnar Svedberg i sitt arbete visade studenterna. Alla, studenter och anställda, på Göteborgs universitet har rätt att nominera. Alla studenter vid Göteborgs universitet kan nomineras. Priset består av 10 000 kronor och ett diplom.

Pam Fredmans pris

Pam Fredmans pris delas ut en gång per år till en välförtjänt lärare och forskare , eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda har gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet.

Priset, som består av ett diplom och ett bidrag till en institution/motsvarande om 20 000 kronor per pristagare eller max 50 000 kronor, ska användas till pristagarens professionella förkovran. Det delas ut vid universitetets promotionshögtid i oktober varje år.

Alla som undervisar eller forskar vid Göteborgs universitet kan nomineras och alla studenter och medarbetare inom universitetet kan nominera. Nomineringarna ska innehålla en motivering samt kontaktuppgifter till den som nomineras.

Nomineringstiden löper från 1 januari till och med den 31 mars det år
priset ska delas ut. När nomineringstiden löpt ut behandlar en priskommitté, utsedd av rektor, alla nomineringarna. Kommittén kan också föreslå pristagare, vilket innebär att ledamöter av kommittén eller till dem närstående inte kan tilldelas priset. Universitetsstyrelsen utser pristagare efter förslag från kommittén.

Pam Fredman var Göteborgs universitets rektor 2006-2017. Som universitetets avskedsgåva till henne instiftades ett pris med tanke på det engagemang hon visat i frågor inom hållbar utveckling - särskilt social hållbarhet och livslångt lärande.

Fakulteternas pedagogiska priser

Pedagogiska priser delas ut vid Göteborgs universitet sedan 1996. Sedan 2013 är det fakulteterna som utser pristagare. Utmärkelsen går till medarbetare som utvecklat eller genomfört en kurs eller utbildning på ett föredömligt sätt som kan inspirera andra. Pedagogiskt pris och Excellenta lärare uppmärksammas vid Professorsinstallationen.

The Felix Neubergh Lecture

Sedan 1977 ges varje år The Felix Neubergh Lecture i Göteborg. The Felix Neubergh Lecture behandlar varannan gång problem inom bank- och finansväsendet och varannan gång arkeologi. Till föreläsare utses internationellt kända och framstående personer.

The Felix Neubergh Lecture har tillkommit genom donationer av framlidne bankiren Felix Neubergh och hans maka Bertha. Felix Neubergh var född i Göteborg och gynnade under en följd av år frikostigt olika institutioner i sin födelsestad, särskilt Göteborgs universitet. Han vinnlade sig om universitetets kontakter med kultur och vetenskap i engelsktalande länder. Föreläsningen pågår i en timme och vänder sig främst till lärare och studenter vid universitetet men också till en bredare publik. Föreläsaren tilldelas en silverplakett samt en summa pengar.

Länk till Handelshögskolans sida om Felix Neubergh Lecture

Sixten Heymans pris

Sixten Heymans pris delas ut vart tredje år, varannan gång till en svensk skönlitterär författare och varannan gång till en svensk vetenskapsman/kvinna inom "den naturvetenskapliga grenen, förnämligast astronomi, geologi och kemi, för upptäckt eller utgivet arbete inom nämnda vetenskapsgren". Mottagaren av priser håller två föreläsningar, en inriktad för studenter och personal, och en för allmänheten och skolungdomar.

Sixten Heyman tillhörde den välkända judiska släkten Heyman, som under 1800-talets början hade bosatt sig i Göteborg. Sixten Heymans fader, Alfred Heyman (1845–1918), var gift sedan 1872 med Alice Moss och drev tillsammans med sin yngre broder Charles Heyman företaget H. J. Heyman & Co. Detta företag hade grundats 1826 och gjorde affärer med tyger och kortvaror, som såldes dels i butik i Göteborg, dels genom gårdfarihandlare på landsbygden. Efter hand fick firmans grosshandelsrörelse med import av vävnader och garn en allt större omfattning. Företaget tog också verksam del i den göteborgska industrialiseringen i slutet på 1800-talet.