Länkstig

Göteborgs universitet i en orolig värld

Runtom i världen pågår oroligheter och konflikter. Det väcker frågor kring hur universitetet bedriver internationella samarbeten och tar ställning i olika frågor.

Universitetets roll

Göteborgs universitet är en myndighet som lyder under regeringen. Som lärosäte är vår uppgift att bedriva utbildning och forskning. Vi har varken uppdrag eller mandat att uttala utrikespolitiska uppfattningar eller driva utrikespolitiska frågor.

Universitetet och akademin ska stå fritt från påtryckningar. Akademisk frihet betyder i första hand att forskningen och utbildningen ska vara fri. Vi ska kunna forska, publicera och utbilda även om sådana frågor och ämnen  som uppfattas som kontroversiella. Det innebär att varken studenter, medarbetare eller samhället i stort kan kräva att universitetet som myndighet tar ställning i specifika frågor.

Att vi inte tar ställning innebär inte att universitetet är tyst. Våra forskare medverkar regelbundet i media och bidrar med sin kunskap och sina analyser om olika situationer i Sverige och i världen. Universitetet bör agera som ett föredöme när det gäller att i respektfull ton diskutera svåra frågor ur flera perspektiv.

Samarbeten med omvärlden

Nationella och internationella samarbeten är en grundläggande förutsättning för universitetet. Dessa ska väljas och bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, med omsorg och omdöme utifrån forskningens och utbildningens behov.

Göteborgs universitet är en del av det internationella vetenskapssamhället och delar de grundläggande värderingar som formulerats i Universitetens Magna Charta. Vi har ett ansvar att interagera med omvärlden och att svara upp mot globala utmaningar. Detta innefattar också samarbete med lärosäten och individer i länder vars styrelseskick, lagar och värderingar väsentligt skiljer sig från våra.

Anställda vid universitetet har frihet att själva bestämma, utifrån gällande lagar och förordningar, hur och med vem de samarbetar. Universitetet ger stöd och vägledning till anställda i att utveckla ansvarsfulla internationella samarbeten.

Sveriges regering har möjlighet att uppmana universitetet att avbryta institutionella samarbeten med ett land eller en region. Det innebär inte att enskilda kontakter mellan forskare påverkas. I praktiken är det mycket ovanligt att Sveriges regering kommer med den typen av uppmaning.

Opinionsbildande verksamhet

Enligt policyn för nyttjande av Göteborgs universitets lokaler för opinionsbildande verksamhet (pdf) finns det inte någon rätt för organisationer att hyra eller på annat sätt utnyttja universitetets lokaler för opinionsbildande verksamhet.

I våra lokaler finns utrymme för att på olika vis, t ex med affischer, ge uttryck för sina åsikter. Detta gäller så länge budskapen inte går emot universitets principer, stör kärnverksamheten eller påverkar arbets- eller studiemiljön negativt.

Stöd för studenter och medarbetare

Konflikter och oroligheter i vår omvärld kan påverka studenter och medarbetares hälsa. Vi arbetar alltid för en trygg och säker arbets- och studiemiljö. För studenter och medarbetare som känner oro finns stöd att få.

Stöd särskilt riktat till riskutsatta forskare

Scholars at Risk (SAR) arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av över 600 universitet i världen och finns i mer än 40 länder.

Göteborgs universitet koordinerar SAR- Sverige, som består av trettiotal medlemmar; svenska lärosäten, vetenskapsakademier, forskningsinstitut och fackförbund.

Kontakt