Länkstig

DigiFLEX - Didaktisk design i samverkan

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Under de kommande femton åren kommer fler än tusen skolor att byggas i Sverige. Förväntningar på digitalisering, god arbetsmiljö för elever och lärare, samt likvärdighet står i förgrunden.

Projektet "DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet" är baserat i en nybyggd skola som eftersträvar pedagogiskt nytänkande i utformningen av den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Syftet är att studera hur flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser påverkar undervisningen och dess potential att stärka alla elevers literacyutveckling.

Ett systematiskt förändringsarbete med tanketärningar 

Projektet studerar förändringar och utveckling av undervisningsdesign över tid som utprövas systematiskt och iterativt i klassrumsmiljö. Forskare och lärare i projektet utvecklar en gemensam förståelse för kvalité och mervärde i undervisning i flexibla lärmiljöer utifrån rumsliga och digitala ramar.

Tanketärningar

Det arbetet bygger på en tidigare utvecklad konceptuell modell för didaktisk design för planering, genomförande och utvärdering av undervisning med digital teknik, kallad tanketärningar. Här lyfts den didaktiska och organisatoriska kontexten i undervisning som kombinera innehåll och mål i ämnet (VAD & VARFÖR) med pedagogiska strategier (HUR) och teknik- och rumsanvändning (NÄR & VAR) i sin design. I filmen nedan berättar forskare och lärare om arbete med tanketärningar.

Projektmedlemmar

Sylvana Sofkova Hashemi, Göteborgs universitet, projektansvarig
Anna Maria Hipkiss, Göteborgs universitet
Maria Spante, Högskolan Väst 
Pernilla Andersson Varga, Center för skolutveckling, Göteborgs stad
Martin Tallvid, Center för skolutveckling, Göteborgs stad

Publikationer och konferensbidrag

Sofkova Hashemi, S., Hipkiss, A. M., Spante, M.,  Tallvid, M., Andersson Varga, P. & Widigsson, M. (2023): Tema , rum och digitalisering i ny skolverksamhet. Slutrapport från ULF-projektet DigiFLEX - Didaktisk design i samverkan, Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Göteborgs stad

Sofkova Hashemi, S. & Spante, M. (2023) Didactical Design Dice - a meta-knowledge framework for (re)designing technology-mediated education. The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Education as a hope in uncertain times, 22 - 26 August 2023, Aristotle University of Thessaloniki and the University of Macedonia, Greece.

Sofkova Hashemi, S. & Spante, M. (2023) Educational Designs of Thematic Work Projects: Teachers resolving ambiguities of flexibility in space and digital infrastructure. The Nordic Educational Research Association (NERA) Congress, Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges, 15-17 March, 2023, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway.

Sofkova Hashemi, S., Hipkiss, A., & Spante, A. (2022). Structured flexibility when learning about resource diversity on the globe: The Dollar Street case. International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE), 7-9 July 2022, Rhodes, Greece. www.icicte.org

Sofkova Hashemi, S., & Hipkiss, A. (2022) Teaching in Flexible Spatial and Digital Conditions. Reevaluating Teaching Designs in a Synergi between Space, Actors and Resources. Educare 2022 (1), 8-31. doi.org/10.24834/educare.2022.1.2

Spante, M. & Sofkova Hashemi, S. (2022) The Design Dice Model in Practice. Workshop at International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE), 7-9 July 2022, Rhodes, Greece. www.icicte.org

Holtzberg, J. (2022) Learning management systems in flexible learning environments – a study of teachers’ experiences. EAI DLI 2022: 7th EAI International Conference on Design, Learning & Innovation, November 21-22, 2022, Faro, Portugal. The winner of the Best Paper Award. designlearninginnovation.eai-conferences.org/2022/

Hipkiss, A. M., Sofkova Hashemi, S., Andersson Varga, P. Spante, M., Tallvid, M., & Widigsson, M.   (2021) Teaching in Flexible Spatial and Digital Conditions. Poster at The 19th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Education and citizenship - Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 23 - 27 August 2021, University of Gothenburg. ssl.earli.org/EARLI2021

Sofkova Hashemi, S. (2021) Lärares digitala kompetens i undervisning. Stödmaterial om digitala lärresurser: konsten att designa för meningsfulla och kunskapsgenererande lärprocesser. Stödmaterial till kurs om digitala lärresurser. Skolverket.

Sofkova Hashemi, S. & Hipkiss, A. M. (2020) Att utveckla literacy i digitaliserade och rumsligt flexibla lärmiljöer. 14:e Nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SmDI 14): Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, 18–19 november 2020, Malmö universitet.

Sofkova Hashemi, S. & Hipkiss, A. M. (2019) Rummets och digitaliseringens betydelse för literacyutveckling – hållbara undervisningsmodeller i ny verksamhet. Symposium: Literacy och hållbar undervisning i svenskämnet. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, 23–24 oktober 2019, NTNU i Trondheim, Norge.

Godhe, Anna-Lena (red.) & Sofkova Hashemi, Sylvana (red.) (2019): Digital kompetens för lärare. Gleerups

Sofkova Hashemi, Sylvana (red.) & Spante, Maria (red.) (2016): Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö. Gleerups

Examensarbeten

Mellan 2020 och 2022 producerades sex examensarbeten på lärarutbildningarna och en masteruppsats inom informatik som med olika perspektiv bidrog till projektets resultat. Samtliga arbeten finns att hämta i lärosätens biblioteksarkiv:

Göteborgs universitet: gupea.ub.gu.se

Högskolan i Halmstad: https://hh.diva-portal.org/

Nelsson Maria (2022) Äga rum - Fysisk miljö som didaktiskt verktyg. En fallstudie av en flexibel klassrumsmiljö (4–9), dess möjligheter och begränsningar. Examensarbete för ämneslärare, Kompletterande pedagogisk utbildning. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Holtzberg, Joel (2022) Exploring teachers experience with learning management systems within flexible learning environments. Master thesis in informatics, Master’s Programme in Digital Service Innovation, Halmstad University, Sweden.

Tammi, Hanna (2021) Loops - en digital lärplattform för kreativt interaktivt lärande. En kvalitativ studie av lärares upplevelser av Loops. Examensarbete Grundlärarprogrammet F-3. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Ciba Björk, Rebecca (2020) När rummet fungerar som bäst - hur lärare på en skola med flexibel lärmiljö resonerar om möjligheterna att sätta eleven i centrum med stöd av lärmiljön.  Examensarbete Grundlärarprogrammet 4–6. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Gustafsson, Sofia (2020) Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö. Examensarbete Grundlärarprogrammet F–3. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Hernius, Maria (2020) Lärares upplevelser och behov av fortbildning inom ny fysisk lärmiljö. Examensarbete Grundlärarprogrammet 4–6. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Sanderoth, Emil (2020) Grundskollärares digitala kompetens och hur den används i nybyggda skolor. Examensarbete Grundlärarprogrammet 4–6. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

 

Om ULF-avtal

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal.

Navigate to video: Tanketärningar hjälper dig att designa din undervisning och skapa mervärde med digitala verktyg
Video (2:27)
Tanketärningar hjälper dig att designa din undervisning och skapa mervärde med digitala verktyg