Länkstig

Utbildning till att bli forskare

Forskarutbildning är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar och som doktorand bidrar du till en betydelsefull del av forskningen vid Göteborgs universitet. Utbildning på forskarnivå ger dig fördjupade kunskaper inom ett vetenskapligt ämnesområde. Forskarutbildningen i Sverige är helt kostnadsfri.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen (240 högskolepoäng). Efter halva tiden finns även möjlighet att avsluta utbildningen med en licentiatexamen (120 högskolepoäng). Forskarutbildningen består av en kursdel och ett självständigt forskningsprojekt.
Hur din forskarutbildning är uppbyggd styrs dels av den allmänna studieplanen för ämnet som du blir antagen till och dels av din individuella studieplan som du lägger upp tillsammans med dina handledare och din doktorandexaminator.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Som forskarstuderande med varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet till olika former av pedagogiskt stöd. Exempel på sådant stöd är bland annat anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination eller programvaror som kan underlätta läsande och skrivande.