Länkstig

Att utveckla summativ bedömarkompetens: En longitudinell studie av språklärarstudenter och nyexaminerade språklärare (ΣALLT)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Kort beskrivning

Syftet med projektet är kartlägga lärarstudenters summativa bedömningskompetens i relation till utbildning och verksamhet. Syftet är även att undersöka vad som sker med dessa kunskaper och kompetenser under det första året som yrkesverksamma lärare och vad nyexaminerade lärare efterfrågar.

Ett av de viktigaste ansvarsområdena för lärare är bedömningen av eleverna. Av särskild vikt är olika summativa bedömningar (t ex i form av sammanfattande omdömen eller betyg), eftersom de får så stora konsekvenser för elevers fortsatta utbildnings- och yrkesval.

Rapporter från både Sverige och Finland samt övriga Europa visar brister i vad vi kallar bedömningskompetens, det vill säga lärares förståelse och förmåga att bedöma elever på ett korrekt och reliabelt sätt, där hänsyn tas till de faktorer som ligger till grund för välgrundade och rättvisa bedömningar.

Syfte

Syftet med projektet är kartlägga lärarstudenters summativa bedömningskompeten och analysera situationen i relation till utbildningen och verksamheten. Syftet är även att undersöka vad som sedan sker med dessa kunskaper och kompetenser under det första året som yrkesverksamma lärare och vad nyexaminerade lärare efterfrågar i olika skolmiljöer. Vad anser lärarstudenter om sin utveckling av teoretiska och praktiska kunskaper under utbildningen samt under det första yrkesverksamma året? Vilka är de aspekter i de autentiska bedömningssituationer under det första året i lärarprofessionen som påverkar och förändrar deras praktik?

Genomförande

Studien är både kvalitativ och kvantitativ till sin karaktär och avser söka svar på ovan nämnda frågor genom dokumentanalys av lärosätenas kurs- och undervisningsplaner samt empiriska data bestående av enkätresultat och djupintervjuer med blivande ämneslärare i språk. Samma personer kommer sedan i möjligaste mån att följas under deras första år som lärare med uppföljande enkäter och djupintervjuer.

Resultat

Genom en jämförelse av svaren från studenterna vid två olika tillfällen, hoppas vi både beskriva de nyexaminerades utveckling och progression från lärarutbildning till lärarprofession, analysera orsaker till olika ställningstaganden och praktik samt föreslå åtgärder som kan förbättra lärarutbildningen.