Göteborgs universitet
Bild
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Strategiskt program för satsning på forskning

Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomför en storsatsning på forskning inom utbildning och hälsa. Fler doktorander kommer att antas, lektorer ska få utökad forskningstid och ett dussintal nya gästprofessorer ska bjudas in. Satsningen möjliggörs genom höjda forskningsanslag.

Forskningsmiljöerna kommer att stimuleras

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har en lång tradition av internationellt framstående forskning om lärande, didaktik, förskolepedagogik, IT och medier, samt effekt- och policystudier kring utbildning. Kombinationen av en ny generation med forskare och internationella gästforskare kommer att ge värdefull stimulans till de forskningsmiljöerna.

Åke Ingerman, dekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, kommenterar betydelsen av satsningen i den här nyhetsartikeln.

Här anges vad fakultetens fyra institutioner har använt resurserna till.

 • Doktorandtjänster. Två doktorander med forskningsprojekt inriktade mot utbildning för hållbar utveckling (ESD): Jonna Håkansson och Maggie O’Neil. Två doktorander med forskningsprojekt inriktade mot SO-didaktik: Anna Franzén Johnson och Lucy Andersson.
 • En lektor med inriktning mot ESD: Ebba Lisberg Jensen.
 • Två gästprofessorer under två år med inriktning mot ESD: Keri Facer (50 procent), Leif Östman (10 procent). De kommer att arbeta med att förstärka IDPP:s ESD-profil, både som övergripande profil och som spetsforskning.
 • Fem lektorat med 50 procent forskning under två år: Ulf Ryberg, Ilona Rinne, Anna-Maria Hipkiss, Annika Lilja och Maria Svensson. Lektoraten är fördelade mellan institutionens avdelningar och en av dem (Ulf Rybergs) är särskilt inriktad mot förstärkning av forskningsmiljön Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.
 • Två professorer i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Dessa är Angelika Kullberg och Ola Helenius
 • En professor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska: Anna Lyngfelt.
 • Stöd på 100 – 300 timmar till 12 medarbetare för att för färdigställa redan påbörjade publikationer.
 • Stöd på 50-200 timmar till 5 medarbetare för att arbeta vidare med redan insamlad data.
 • Stöd till medarbetare (maximalt 35 timmar) för icke-finansierade forskningsrelaterade uppgifter såsom redaktörskap för tidskrift, arrangera konferens och ansvara för externt finansierade nätverk.
 • Kompetensutvecklingsprojekt där adjunkter som avslutat forskarutbildning utan examen erbjuds tre månader för att kunna skriva klart. Kommer att omfatta 4-5 personer som har möjlighet att avsluta sitt avhandlingsarbete inom den aktuella tidsramen.
 • Initiering av KAM-förstärkande projekt inom institutionens fyra olika avdelningar, samt tre institutionsövergripande projekt. Varje projekt förfogar över 400 timmar/termin under tre terminer. Arbetet har en tydlig inriktning mot förstärkning av utbildningens vetenskapliga grund varför denna satsning finansieras av grundutbildningsmedel.
 • Doktorandanställningar. Inför höstterminen 2020 rekryterades fem doktorander inom det strategiska programmet. Två i barn– och ungdomsvetenskap (Anna-Lena Borg och Sara Andersson) och tre i pedagogik (Kalliopi Moraiti, Apostolia Roka och Hadil Elsayed). Inför höstterminen 2021 rekryterades tre doktorander, två i pedagogik (Patryk Szynowiec och Anna May Navarrete) och en i barn- och ungdomsvetenskap (Maria Alkhede)
 • Universitetslektorat med förstärkt forskningstid (50 procent över tre år): Jenny Bengtsson (50 procent forskning inom befintlig anställning, beviljat 2020 i intern konkurrens med sakkunniggranskning) och fem anställningar efter utlysning (samtliga i pedagogik), utlysta (2020) och tillsatta (2021): Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Jonna Larsson, Malin Nilsen och Annika Åkerblom.
 • Postdoc anställningar: Panagiota Nasiopoulou, barn- och ungdomsvetenskap (anställd 2020) och Jessica Elofsson, pedagogik (anställd 2021) .
 • Gästprofessor: Zsuzsu Millei, University of Tampere (påbörjar anställning först den 1 januari 2022 beroende på pandemi).
 • I tillägg till sex lektorsutrymmen om två månaders forskning som institutionen betalat inom befintlig budget har ytterligare lektorsutrymmen om två månaders forskning givits till sex lektorer efter ansökan och sakkunnigbedömning.

Institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI) ska med hjälp av nya tjänster stärka den ämnesdidaktiska forskningen inom hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa, samt skapa tvärvetenskapliga projekt inom idrotts- och kostvetenskap.

Tidsplan för genomförande:

 • a1. Professor, idrottsvetenskap:
  Rektor vid Göteborgs universitet beslutade den 14 maj 2020 att anställa Suzanne Lundvall som ny professor i idrottsvetenskap. Lundvall började vid institutionen den 1 september 2020.
  Läs mer: Ny professor vill utveckla skolämnet idrott och hälsa
 • a2. Förstärkt forskningstid för lektor, idrottsvetenskap: Prefekt beslutade den 16 december 2020 att Andreas Fröberg tilldelas förstärkt forskningstid 1 april 2021 - 31 mars 2024.
 • a3. En doktorand, idrottsvetenskap:
  Petter Wiklander har antagits som doktorand. Petter började den 1 april 2021.
 • b1. Gästprofessor, hem- och konsumentkunskap:
  Rektor vid Göteborgs universitet beslutade den 4 juni 2020 att anställa Päivi Palojoki som gästprofessor i kostvetenskap. Palojoki började vid institutionen den 1 januari 2021.
  Läs mer: Päivi Palojoki ny gästprofessor i kostvetenskap
 • b2. Två doktorander, hem- och konsumentkunskap 
  Louise Hård och Jenny Lind har antagits som doktorander. Lousie började den 1 januari 2021 och Jenny började 1 augusti 2021.
 • c1. Förstärkt forskningstid för lektor, förenar kost- och idrottsvetenskap:
  Prefekt beslutade den 26 augusti 2020 att Karin Grahn tilldelas förstärkt forskningstid 1 januari 2021 - 31 december 2023. 
  Läs mer:  Karin Grahn tilldelas förstärkt forskningstid
 • c2. En doktorand som förenar kost- och idrottsvetenskap: Alexandra Oravsky Sandström har antagits som doktorand. Alexandra började den 1 januari 2021.
 • Doktorandtjänster. Tre doktorander inom pedagogik och pedagogiskt arbete rekryterades under 2020: Anders Lindqvist (pedagogik), Sofia Moström (pedagogiskt arbete) och Helena Josefsson (pedagogiskt arbete). Ytterligare tre doktorander ska antas under hösten 2022. Inom vilket ämnesområdet de ska antas bestäms inför utlysningen.
 • Fem lektorer har fått förstärkt forskningstid med 40 procent från och med höstterminen 2020 och under totalt två år. Två av dem har fått avbryta på grund av andra uppdrag, varav en har ersatts. De som nu har förstärkt forskningstid är Aimee Haley, Katarina Samuelsson. Ann-Louise Ljungblad och Shruti Taneja Johansson.
 • Gästprofessorer. Totalt planeras 9 gästprofessorer bjudas in under åren 2022–2023. På grund av pandemin har det blivit fördröjt. De två första kommer hit under våren 2022: Jens Oliver Krüger från Koblenz University i Tyskland och Anna-Lisa Sannino från Tempere University i Finland.
 • Ett mentors/juniorprogram har skapats som ska utveckla forskarkompetens bland lektorer med sikte mot docentmeritering. Det leds av välmeriterade professorer från olika forskningsmiljöer och har haft seminarier 4 gånger per termin. Mentorsprogrammet avslutas våren 2022 med ett skrivarinternat.
 • Ett seniorprogram har skapats som riktar sig till docenter och som ska ägna sig åt mer avancerade forskningsansökningar och professorsmeritering. Seniorgruppen har under 2021 haft 8 seminarier och planerar fortsatta seminarier 3 gånger per termin samt ett skrivarinternat under våren 2022.
Åke Ingerman.
Foto: Maja Kristin Nylander