Bild
Länkstig

Brottsplats skola: Förrättsligande av unga som offer och förövare i skolan

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
5 034 000
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

I forskningsprojektet undersökes hur situationer hanteras då elever i grundskolans senare år utsätts för våld och kränkningar. Brottsförebyggande rådets undersökningar visar att skolan är den plats där svenska ungdomar oftast utsätts för våld eller utsätter andra för våld. En allt vanligare inställning har blivit att brott ska hanteras av polisen och inte av skolan. Kraven på skolan att ta krafttag mot våld och kränkande behandling återspeglas också i det ökande antalet anmälningar till Barnombudsmannen och Skolinspektionen rörande brister i skolornas arbete med att hantera situationer där elever utsätts för våld och kränkande behandling.

Om projektet

Brottsförebyggande rådets undersökningar visar att skolan är den plats där svenska ungdomar oftast utsätts för våld eller utsätter andra för våld. Detta är framför allt påtagligt i grundskolans senare år, där även lärare och annan personal utsätts för våld av unga i skolan. Forskningen visar också att elever som är utsatta för våld ofta är utsatta för multipla former av våld.

Det finns därför anledning att förvänta sig att även lindrigare former av kränkningar, hot och mobbning uppvisar ett tydligt samband med risken för att utsättas för grövre former av våld. Det finns starkt stöd för att på skolor där det finns ett klimat präglat av våld och hot är både elever och lärare drabbade. Forskningen visar hur skolor använder sig av olika strategier för att hantera detta dilemma.

Syftet med studien är att studera vad som äger rum då rektor ska fatta beslut om handlingarna eventuellt ska polisanmälas och vilka andra åtgärder skolan ska vidta. Vi vill därigenom få kunskap om hur situationer då elever i grundskolans senare år handlat så att det finns misstanke om brott kategoriseras och hanteras. Vår förhoppning är att våra resultat ska kunna visa på goda exempel, som kan diskuteras och spridas på rektors- och lärarutbildningar. Denna kunskap kan även vara av intresse för verksamma inom socialtjänsten och polisen.

Projektmedlemmar

Projektledare

Johannes Lunneblad, professor

Övriga medarbetare

Susanne Fransson, docent
institutionen för socialt arbete

Thomas Johansson, professor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Ylva Odenbring, professor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Hanna Wikström, docent
institutionen för socialt arbete