Bild
Vy över Majorna i Göteborg
Foto: Shutterstock
Länkstig

Göteborgs universitet har ett internationellt erkännande för arbetet med hållbarhetsfrågor inom utbildning och forskning. Vi arbetar för att ytterligare utveckla och stärka hållbarhetsarbetet och öka relevansen som samhällsaktör och samarbetspartner och därigenom bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, innefattande ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner.

Forskning som bidrar till lösningar

Universitetet bedriver framstående forskning inom flera olika ämnen och områden som är kopplade till hållbarhet och mlljö. Det kan handla om allt från energi, antibiotikaresistens, transporter, vattenbruk, samt olika aspekter av mänsklig konsumtion och resursfördelning.

Varje år publiceras hundratals vetenskapliga publikationer som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling.

Läs en utbildning inom hållbarhet och miljö

Vill du också bidra till att göra världen mer hållbar? Vi erbjuder ett stort antal kurser och program inom olika ämnesområden som ger dig kunskap att bli en del av lösningen på globala problem.

Hållbarhetsmärkta utbildningar

Vår hållbarhetsmärkning utgår från kriterier som speglar det mångdimensionella begreppet hållbar utveckling. Var femte kurs och nästan var fjärde program som ges vid Göteborgs universitet är hållbarhetsmärkt.

För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsfokuserade utbildningar

För att en utbildning ska märkas som hållbarhetsfokuserad krävs att minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av våra hållbarhetskriterier. Detta innehåll ska också, i enlighet med kriterierna, utgöra utbildningens huvudsakliga fokus.

Hållbarhetsrelaterade utbildningar

För att en utbildning ska märkas som hållbarhetsrelaterad krävs att minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att utbildningens innehåll uppfyller minst ett av våra hållbarhetskriterier

Mer om vår hållbarhetsmärkning och kriterier

Engagera dig under studietiden

Som student har du många möjligheter att engagera dig i universitets hållbarhetsarbete. Du kan gå med i en studentdriven hållbarhetsförening, vara en del av den interna miljörevisionen, eller bidra med ett studentperspektiv i en kommitté på din fakultet eller institution.

Hållbarhet - en viktig del av vår vision

Hållbar utveckling är en viktig del i universitetets vision. Visionen Ett universitet för världen, som sträcker sig från 2021 – 2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Vi ska stärka vår relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.

Framstående inom miljöledning

Göteborgs universitet är certifierat enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 och registrerat enligt EU:s motsvarighet EMAS. Detta innebär att universitetet ständigt arbetar med att förbättra verksamheten för att minska den negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan.

En klimatneutral organisation 2045

Vi arbetar aktivt för att minska universitetets klimatpåverkan.  Vi har som mål att minska vårt koldioxidutsläpp i två steg. År 2023 ska vi ha minskat vårt utsläpp av koldioxid med 25 procent, jämfört med 2019. 2029 ska utsläppet ha minskat med hälften. Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala år 2045, vilket är i linje med Sveriges övergripande målsättning som har antagits av Sveriges riksdag.

För att kunna mäta vårt koldioxidutsläpp, har vi utvecklat ett digitalt verktyg, Carbon Intelligence System, som visar koldioxidutsläpp per organisatorisk enhet. Verktyget gör det möjligt för universitetets chefer att följa och analysera verksamheternas koldioxidutsläpp.

Göteborgs universitet har en intern kostnad för klimatkompensation i samband med flygresor. Kostnaden finansierar en intern klimatfond som ska realisera åtgärder för hållbar utveckling. 

Universitetets vision

Göteborgs universitets vision visar vad universitetet vill vara och de grundläggande kärnvärden som verksamheten vilar på. Den är grunden för universitetets målsättning och strategiska planering.