Bild
Äpple på böcker
Foto: Abhishek Kharat
Länkstig

Hälsofrämjande skolutveckling

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2022
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Skolverket

Kort beskrivning

Det är väl känt att det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa där elever som mår bra lär sig bättre och tvärtom; ett bättre lärande bidrar på ett positivt sätt till elevers hälsa och välbefinnande i skolan och senare i livet.

Om projektet

Skolans elevhälsa är central i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, där ett uttalat mål är att stödja elevens utveckling mot måluppfyllelse och välbefinnande. En viktig del i ett sådant arbete är lärandet och lärandemiljön och denna är i sin tur beroende av skolans organisation och det pedagogiska ledarskap som utövas. För att på ett framgångsrikt sätt utveckla optimala strategier för en ökad måluppfyllelse och ett större välbefinnande hos eleven, är det viktigt att få en helhetsbild över kunskapsläget och den forskning som finns liksom att fastställa vilken kunskap som saknas. I detta projekt kartläggs och analyseras lokalt initierade utvecklingsprojekt med syfte att förbättra skolors arbete mot en hälsofrämjande skolutveckling. Dessa projekt finansieras av Skolverket i två omgångar: Delomgång ett pågår mellan 1 jan 2017 – 30/6 2017 och delomgång två pågår under skolåret 2017/2018.

Dessutom skapas ett nationellt flervetenskapligt forskarnätverk med uppdrag att kartlägga och presentera en forskningsövergripande sammanställning och syntetisering av den kunskap och forskning som finns inom området. Detta arbete kommer att presenteras i en antologi 2019. Nätverket ska arbeta med lärande och hälsa i ett brett tvärvetenskapligt perspektiv som inte enbart handlar om kunskapsresultat utan där skolframgång också förstås i termer av motivation för skolarbete, deltagande och benägenhet att studera vidare. Syftet är att bygga kunskap och samla erfarenheter från olika perspektiv för att möjliggöra intressanta synergier som konkret skulle kunna bidra till att utveckla förslag om förändringar i skolans arbete och organisation grundade i forskning och erfarenheter för att uppnå en likvärdig skola med bättre måluppfyllelse och ett ökat välbefinnande hos eleverna.

Projektmedlemmar

Eva Hjörne, professor i pedagogik, Göteborgs universitet, projektledare

Roger Säljö, professor i pedagogik/pedagogisk psykologi, Göteborgs universitet, projektledare

Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Örebro universitet

Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Christel Larsson, professor i kostvetenskap, Göteborgs universitet

Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, Stockholms universitet

Töres Theorell, professor i neurovetenskap, Karolinska institutet/Stockholms universitet

Kim Wickman, docent i pedagogik/ idrottsvetenskap, Umeå universitet

Shruti Taneja Johansson, Fil dr i pedagogik, Göteborgs universitet

Viktoria Norling, adjunkt, Göteborgs universitet