Länkstig

Med translanguaging (TL) som förhållningssätt: utveckla kunskap om och identifiera undervisningsprocesser som ökar undervisningens kvalitet och bidrar till likvärdig utbildning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
ULF-medel (Utveckling, Lärande, Forskning)

Kort beskrivning

Projektet syftar till att utveckla kunskap om och identifiera undervisningsprocesser, som med translanguaging som grund, bidrar till att öka undervisningens kvalitet och utbildningens likvärdighet. En bärande tanke i projektet är att när elever får dra nytta av alla sina språkliga resurser och erfarenheter i undervisningen, så ökar deras möjligheter att lära och utveckla kunskap.

Reflektion kring undervisning

Under fyra cykler sker regelbundna träffar mellan rektor, lärare och forskare med fokus på professionell reflektion kring undervisningen i förskoleklass upp till årskurs 6 och fritidshemmet.

Datainsamling

Datainsamling sker genom dokumentation av professionell reflektion samt genom observationer av undervisning och lärares loggboksskrivande. Det genomförs även fokusgruppsintervjuer med lärare och elever samt dokumentation av elevers studieresultat.

Spridning

Resultatet kommer att spridas genom en antologi samt genom vetenskapliga artiklar.

Vad är translanguaging?

Translanguaging är ett förhållningssätt som strävar mot flerspråkiga elevers möjligheter till kommunikation, meningsskapande och kunskapsutveckling. Följande aspekter lyfts fram för att denna strävan ska kunna förverkligas:

Elevernas samtliga resurser, där alla deras språk ingår, dras nytta av och används i undervisningen:

  • som ett sätt att stärka deras självkänsla  och identitet,
  • för att ge dem maximala möjligheter att lära och utveckla kunskap och
  • för att  de ska kunna representera sig själva i klassrummet och i samhället.

Om ULF-avtal

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal