Bild
Illustration ur boken "Memmo och Mysen söker efter färger" av Emma Virke.
Illustration ur boken "Memmo och Mysen söker efter färger" av Emma Virke.
Foto: Illustration: Emma Virke
Länkstig

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap (ULAN)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 000 000
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Projektet är ett samverkansprojekt mellan universitet, förskola, förskoleklass och årskurs 1 och målet är att utveckla en modell för undersökande läsaktiviteter där undervisning i förskola och F-1 genomförs för att fördjupa barns meningsskapande om bokens naturvetenskapliga innehåll. Undervisningen i de undersökande läsaktiviteterna ska innefatta ett målinriktat arbetssätt i vilket samtal och undersökningar om kemiska och fysikaliska fenomen från barnböckerna används. Det är ett samverkansprojekt, vilket innefattar ett utvecklingsprojekt för en större grupp personal från förskola, förskoleklass samt årskurs 1. Projektet är samtidigt en forskningsstudie där undervisning genomförd av fyra förskollärare och lärare utgör forskningsobjekt.

Mål och syfte

Målet med projektet är att utveckla en modell för undersökande läsaktiviteter där undervisning i förskola och F-1 genomförs för att fördjupa barns meningsskapande om naturvetenskapliga innehåll i barnböcker. Undervisningen i de undersökande läsaktiviteterna ska innefatta ett målinriktat arbetssätt i vilket samtal och undersökningar särskilt fokuserar kemiska och fysikaliska fenomen. Det är ett samverkansprojekt, vilket innefattar ett utvecklingsprojekt för en större grupp personal från förskola, förskoleklass samt årskurs 1. Projektet är samtidigt en forskningsstudie där undervisning genomförd av fyra förskollärare och lärare utgör forskningsobjekt.

Fokus för studien i projektet är att skapa likvärdiga förutsättningar för barns lärande i förskola och F-1, oberoende av barns tidigare kunskaper och erfarenheter. Syftet är att undersökande läsaktiviteter ska utvecklas som en modell för undervisning i förskola och F-1. Modellen avses visa exempel på hur barnlitteratur kan användas för att skapa mening och lära i riktning mot ett eller flera läroplansmål med tonvikt på naturvetenskap, och integreras i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete. Syftet besvaras med forskningsfrågorna:

  • Vilka möjligheter skapar undersökande läsaktiviteter för att ge varje barn och elev förutsättningar att utveckla sin förståelse för kemiska och fysikaliska fenomen?
  • Hur kan undersökande läsaktiviteter samordnas och integreras inom och mellan olika barngrupper och skolformer i riktning mot ökad samverkan ?
  • Hur kan undervisningsmodellen bli ett verktyg för förskollärare och lärare i undervisning samt när de kvalitetssäkrar sin undervisning i riktning mot ökad måluppfyllelse
Bokomslag av tre böcker om Memmo och Mysen av Emma Virke.
I projektets undersökande läsaktiviteter används tre böcker om Memmo och Mysen skrivna av Emma Virke.

Genomförande

Projektet innefattar tre faser; en synkroniseringsfas där grunden byggs för fokus på likvärdighet och kunskapskumulering över tid vilket baseras på förskollärare och lärares tidigare erfarenheter och kunskaper om systematisk utveckling av sina respektive verksamheter (förskola, förskoleklass och årskurs 1) samt tidigare genomförda fortbildningsinsatser. Mot bakgrund av studiens teoretiska ansats är det i denna första del centralt att alla deltagare (forskare, lärare och rektorer) synliggör och bidrar med olika perspektiv. Det bidrar till delade kunskaper och erfarenheter av; undervisning strukturer, naturvetenskaplig bas, språkutvecklande och litteraturrelaterat arbete som redan pågår samt om kreativa utmaningar för barns kunskapsgenerering inom nämnda fält. Här blir forskarnas roll bland annat att stötta med forskningsbaserad teoretisk och didaktisk kunskap om både innehåll och form kopplat till undersökande läsaktiviteter för att möta varje deltagare där de befinner sig.

Andra fasen är en realiseringsfas. Här är fokus på bland annat förberedelse, planering och organisering av material och miljöer för undervisningssekvenser och konkret genomförande av de samma. Det gäller dels att stödja vidgad innehållskunskaps hos förskollärare och lärare inför läsaktiviteterna, dels att bidra med tillfällen för kollegial reflektion där fokus ligger på barns olika processer av utvecklat kunnande och inte på produkt. Viktigt är att skapa incitament för att förena barns perspektiv med lärområden som kan vara utmanande - men också utvecklande, undersökande och nyfikenhetsskapande så att alla barn känner att de har mycket att tillföra gruppen.

Slutligen sker en utfallsfas. Fokus ligger då på vad projektet har inneburit för de olika deltagarna (barn, föräldrar, området Gårdsten, förskollärare och forskare) och vilka resultat, lärdomar och utmaningar för undersökande läsaktiviteter samt samverkan och utveckling av systematiskt kvalitetsarbete som kan identifieras. Förväntat resultat innefattar utveckling av en modell för att kunna omsättas i liknande utbildningspraktiker. En sådan skulle kunna utgöra inslag i förskollärar- och lärarutbildning, med fördel inom kurser som bygger på ämnesintegrerade undervisningsinnehåll. Förväntat resultat är också att samverkan mellan samhällsfunktioner som bibliotek, förskola och skola samt andra resurser i närområdet har etablerats.

Projektmedlemmar

Jonna Larsson, projektledare och universitetslektor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Anna Backman, lektor
Center för Skolutveckling, Göteborg stad,
samt doktorand vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Pia Williams, professor 
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Agneta Pihl, utvecklingsledare och lektor
Förskoleförvaltningen, Göteborg stad