Länkstig

Excellent forskning

Göteborgs universitets forskare bidrar inom många olika discipliner till lösningen av samhälleliga problem. För att stödja forskare och stödja excellent vetenskap är ett viktigt mål att öka vår internationella forskningsfinansiering. Därför samfinansierar rektor strategiskt viktiga spetsforskningsprogram.

Europeiska forskningsrådet – ERC

Europeiska forskningsrådet (ERC), som är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, främjar forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC-2023 Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare, 7–12 år efter avlagd doktorsexamen och som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. Bidragssumman är upp till 2 miljoner Euro under fem år.

Professor Karl Börjesson vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi har valts ut som mottagare av ett nytt European Research Council (ERC) Consolidator Grant. Anslaget på 2 miljoner euro kommer att användas till forskning om stark koppling mellan ljus och materia, vilket är ett kvantmekaniskt fenomen.

ERC-2023 Synergy Grants (SYG)

Syftet med ERC Synergy Grant är att samla forskare med olika expertis från olika lärosäten för att arbeta med mycket komplexa problem som ingen forskare eller institution kan lösa på egen hand.

Sebastiaan Swart, professor i oceanografi, vid institutionen för marina vetenskaper, har lett forskningsprojektet ”WHIRLS” som får 140 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet ERC, där Göteborgs universitet del blir totalt cirka 50 miljoner kronor. Projektet ska undersöka vilken betydelse de småskaliga havsströmmarna utanför Sydafrikas kust har på jordens klimat och ekosystemet.

ERC Starting Grant (2023)

Individuella bidrag för unga lovande forskare, 2–7 år efter doktorsexamen, med banbrytande forskningsidéer och en stark potential att bli en av framtidens forskningsledare.

Aksel Sundström, docent i statsvetenskap, får drygt 15 miljoner kronor för att undersöka om följderna av naturkatastrofer i afrikanska länder påverkar människors attityder till kvinnliga politiker samt om katastrofer påverkar representationen av kvinnor i politiken.

ERC Advanced Grant
Horizon Europe (2021–2027)

Bidraget är på upp till 2,5 miljoner euro (28 miljoner kronor) under fem år och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren.

Claes Ohlsson, professor i medicin: har tilldelats ERC-ADG för forskningsprojektet HeMAFA - Healthy Microbiota Avoiding Fractures during Ageing. 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Dessa forskare på Göteborgs universitet har beviljats långsiktig finansiering.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellow 2023 är Jacob Nyrup, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Gaia Olivo, biträdande universitetslektor, Psykologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Wallenberg Clinical Scholar

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat 640 miljoner kronor i anslag till 20 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars stödjer några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. Det finns för närvarande åtta Wallenbergs Scholars vid Göteborgs universitet.

Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Målet är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområde möjlighet att nå en framträdande ställning internationellt. Detta forskningsprogram riktar sig till en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige. För forskning kring en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift under en längre tid

Pro Futura

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier.

Som Pro Futura-forskare får de fem års forskningstid, tre vid Göteborgs universitet samt ett års vistelse vid SCAS i Uppsala och ett år utomlands vid ett ledande institut.