Bild
Barn läser
Foto: Ben Kercks
Länkstig

Läsinlärning: Individuella skillnader, utveckling och förbättring - RIDDLE

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2008 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Samarbetspartners
Karolinska
Institutet
Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse

Kort beskrivning

RIDDLE är ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att pröva ut metoder för att underlätta för alla barn att lära sig att läsa. Grundtanken är att barn som tidigt får stöd att utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet får ett bättre utgångsläge inför mötet med skriftspråket. 

Tidig fonologisk träning

Tidigare forskning har visat att man kan underlätta läsinlärning och förebygga läs- och skrivsvårigheter hos barn genom att redan i förskolan börja med strukturerade och lustfyllda språklekar. Dessa språklekar stimulerar och utvecklar barnens språkliga och fonologiska medvetenhet.

  • Språklig medvetenhet betyder att man kan uppmärksamma sitt eget språk, hur det låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar.
  • Fonologisk medvetenhet innebär medvetenhet om språkets ljudmässiga uppbyggnad. Denna medvetenhet är av stor betydelse för den tidiga läsinlärningen och den nödvändiga kopplingen mellan bokstäver och ljud.

De tidigare forskningsstudierna med fonologisk träning har gjorts med barn från 6 års ålder. I den här studien vill vi pröva om det går att träna även yngre barn och om denna träning kommer att visa sig framgångsrik och gynna tidig läsinlärning.

Träningsstudien

Studien omfattar 200 barn som är fyra år gamla. Barnen i studien kommer att få daglig träning tillsammans med en träningsledare. Träningen kommer att ges i grupp under 25 minuter per dag i 6 veckor. Övningarna kommer att vara lekfullt och roligt uppbyggda.

Genom lottning kommer barnen att fördelas i två grupper. En del barn kommer gruppvis att delta i särskild fonologisk träning. De övriga barnen i studien kommer att utgöra en jämförelsegrupp.

Barnens utveckling av den språkliga medvetenheten och den fonologiska förmågan kommer att noggrant följas upp genom individuell testning under projektets gång.

Träningsstudien kommer att genomföras under tre år med start hösten 2008
 

RIDDLE

Reading Acquisition: Individual Differences, Development, and Enhancement