Bild
Länkstig

Vision 2021-2030: Ett universitet för världen

Göteborgs universitets vision visar vad universitetet vill vara och de grundläggande kärnvärden som verksamheten vilar på. Den är grunden för universitetets målsättning och strategiska planering.

Visionen Ett universitet för världen uttrycker universitetets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.

Visionen fastställer också att universitetets verksamhet vilar på de akademiska kärnvärden som formulerats i Universitetens Magna Charta och att dessa hålls levande inom ramen för den statliga värdegrunden.

Läs om Universitetens Magna Charta

Läs om den statliga värdegrunden 

Ställningstaganden

Med utgångspunkt från universitetets kärnvärden är visionen uppbyggd kring tre ställningstaganden som visar riktningen för universitetets utveckling för de kommande tio åren.

Göteborgs universitet ska utveckla internationellt framstående utbildning och forskning inom samtliga vetenskapsområden för att bidra till kunskapsutvecklingen och stärka sin konkurrenskraft.

Utbildningen och forskningen ska kännetecknas av hög vetenskaplig eller konstnärlig kvalitet samt pedagogiskt samarbete i kompletta akademiska miljöer som präglas av ett etiskt förhållningssätt. Medarbetare och studenter som drivs av nyfikenhet, kreativitet och fritt kunskapssökande inom starka discipliner möts för att utveckla ny kunskap.

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete ska bidra till kunskapsutveckling och stärka universitetets internationella konkurrenskraft och erkännande. I kvalitetsarbetet ingår också att utveckla den akademiska och kollegiala kulturen samt att sprida resultat och erfarenheter.

All utbildning ska vara forskningsanknuten och kvaliteten i utbildningen och forskningen förstärks genom lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Universitetet ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka ojämlika villkor på strukturell nivå och främja normer som leder till att medarbetare och studenter behandlar varandra med ömsesidig respekt.

Göteborgs universitet ska stärka sin relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.

Med utgångspunkt i Göteborgs universitetets tradition av ett starkt samhällsengagemang, fri forskning och bildning, ska medarbetare och studenter verka för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

I nära samverkan med olika samhällsaktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ska universitetet bedriva ett aktivt samverkans- och innovationsarbete. Genom utbildning och forskning som ständigt utvecklas ska universitetet möta samhällets långsiktiga kompetens- och kunskapsbehov och förbereda studenterna för deras kommande arbetsliv.

Universitetet ska förstärka sitt bidrag till målsättningarna för hållbar utveckling som fastlagts av FN:s generalförsamling i Agenda 2030.

Göteborgs universitet ska utvecklas som en sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet och relevans.

Universitetets organisation ska vara sammanhållen och främja ett helhetstänkande. Erkännandet av den akademiska professionens och studenternas inflytande är utgångspunkt för universitetets utveckling och styrning. Verksamhetens kvalitet och relevans ska utvecklas genom stabila förutsättningar, delaktighet och gränsöverskridande samarbeten som präglas av respekt, ömsesidighet och gemensamt ansvarstagande. Styrningen ska därför vara långsiktig, decentraliserad och bygga på tillit.

Samtliga medarbetare och studenter ska bidra till utbildningens och forskningens utveckling genom sina olika roller och kompetenser. Universitetet ska präglas av samarbete där medarbetare och studenter gemensamt utformar en internationellt attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Genom dialog och utveckling av kollegiala processer, kombinerat med ett aktivt ledarskap, forma förutsättningar som tillvaratar universitetets hela bredd.

Vision, mål och strategier
som grund för planering

Visionens kärnvärden och tre ställningstaganden utgör grunden i arbetet för att forma ett universitet för världen. Detta arbete utgår från universitetsgemensamma mål och strategier som samlats inom ett antal prioriterade områden.

Mål och strategier formuleras för tre år i taget och ska ge goda förutsättningar att utveckla utbildning, forskning och samverkan. De ligger till grund för treåriga verksamhetsstrategier och årliga verksamhetsplaner på olika nivåer inom universitetet. Tillsammans ska mål, strategier och aktiviteter bidra till att Göteborgs universitet når visionen om att vara ett universitet för världen.

Mål och strategier 2021–2024

De universitetsgemensamma målen och strategierna för den inledande perioden 2021–2024 är formulerade utifrån visionens ställningstaganden och samlade inom sex fokusområden. 

Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin position som ett ledande universitet inom hållbar utveckling.

Göteborgs universitet har ett internationellt erkännande för arbetet med hållbarhetsfrågor inom utbildning och forskning. Universitetet ska ytterligare utveckla och stärka hållbarhetsarbetet och öka relevansen som samhällsaktör och samarbetspartner och därigenom bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, innefattande ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner.

Med detta följer ett ansvar att utveckla såväl specialistkompetens som ny kunskap genom gränsöverskridande utbildnings- och forskningssamarbeten. Samverkan med andra samhällsaktörer ska också utvecklas så att studenter och medarbetare tillsammans kan utveckla kunskap och bidra till gemensamma lösningar. Göteborgs universitet har som organisation stor miljöpåverkan och har därmed ett ansvar att utveckla sitt interna arbete för hållbar utveckling. 

Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:

 • tydliggöra universitetets roll i arbetet för hållbar utveckling,
 • stärka utvecklingen av hållbarhetsperspektiv i utbildningen och forskningen,
 • initiera och förbättra samverkan med organisationer och andra aktörer i omvärlden, för att bidra till hållbar samhällsutveckling,
 • minska den egna negativa miljöpåverkan genom att fortsätta utveckla ett långsiktigt systematiskt hållbarhetsarbete.

Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 framträder som en given samverkanspartner för en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Goda omvärldsrelationer är en viktig förutsättning för att universitetet ska kunna ta en aktiv roll i en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Göteborgs universitet har sedan sitt grundande utvecklats i nära samarbete med omvärlden. För att vara ett universitet för världen behöver denna profil stärkas och ytterligare utvecklas, vilket överensstämmer med allt större krav och förväntningar på universitetet som en tydlig aktör i samhället.

Utbildning och forskning av högsta kvalitet utvecklas inom ramen för vetenskapssamhällets kvalitetskriterier och processer men även i relation till det omgivande samhället. Detta inbegriper ett väl integrerat internationaliseringsarbete. Genom samverkansarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå ska universitetet öka bidraget till samhällsutvecklingen på olika nivåer. Ett ansvarsfullt, ömsesidigt och engagerat samverkans- och nyttiggörandearbete gör att utbildning och forskning får genomslag i samhället samtidigt som det bidrar till universitetets kontinuerliga utveckling och samhällsrelevans.

De samarbeten som universitetet engagerar sig i ska alltid utgå från universitetets grundläggande kärnvärden.

Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:

 • utveckla samarbetet med andra lärosäten och organisationer i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk som ger ett mervärde till utbildningens och forskningens utveckling,
 • förstärka det internationella perspektivet genom att öka och bredda det internationella utbytet för studenter och medarbetare,
 • utveckla samarbetsformer för möten mellan akademi och samhälle med särskilt fokus på innovation, livslångt lärande samt nyttiggörande av kunskap genom ömsesidig samverkan och spridning av forskningsresultat,
 • stärka interaktionen mellan universitetet och omvärlden och öka synligheten mot externa parter.

Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin förmåga att rekrytera och utveckla medarbetare som bidrar till utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Medarbetarnas kompetens är den viktigaste faktorn för att åstadkomma internationellt framstående utbildning och forskning. En snabbt föränderlig omvärld ställer höga krav på universitets förmåga att erbjuda en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för likabehandling och en god kollegial miljö med attraktiva villkor för nationell såväl som internationell rekrytering.

Visionens ställningstagande om utbildning och forskning av högsta kvalitet tillsammans med ambitionen att utveckla kompletta akademiska miljöer ska styra utvecklingen av universitetets kompetensförsörjningsarbete.

Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:

 • utveckla ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med utgångspunkt i utbildnings- och forskningsmiljöernas långsiktiga behov inom ramen för en god kollegial kultur och arbetsmiljö,
 • utforma meriteringssystem med fokus på utvecklingen av kompletta akademiska miljöer vilket även inbegriper samverkansarbete,
 • vidareutveckla rekryterings- och beredningsprocesserna för att säkerställa meritokrati och transparens som bidrar till excellens vid rekrytering och meritering,
 • öka den internationella rekryteringen samt stärka mottagandet och introduktionen av internationella medarbetare.

Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 utmärks för sin utveckling av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara fysiska, digitala miljöer som möter verksamhetens behov.

Investeringar i lokaler, infrastrukturer och digitala systemlösningar utgör en stor del av universitetets samlade kostnader och innebär långsiktiga åtaganden. Det finns också förväntningar på universitetet som myndighet att kontinuerligt effektivisera och digitalisera sin verksamhet. Sammantaget kräver detta tydliga former för strategiska ställningstaganden och samordning avseende utveckling av fysiska och digitala miljöer.

Ändamålsenliga, kostnadseffektiva och välfungerande fysiska och digitala miljöer och infrastrukturer är avgörande för att utveckla utbildning och forskning av högsta kvalitet och bidrar till en sammanhållen organisation. Dessa miljöer ska också bidra till att på olika sätt öppna upp universitetet mot omvärlden. Utifrån verksamhetens långsiktiga behov ska universitetets lokalutveckling bidra till utvecklingen av starka utbildnings- och forskningsmiljöer samt samverkansarenor.

Universitetets behov av fysiska mötesplatser för lärande, pedagogisk utveckling och forskning ska balanseras mot den ökade digitaliseringens möjligheter och effekter.

Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:

 • utveckla förutsättningarna för en ekonomiskt långsiktig, kostnadseffektiv och hållbar lokalförsörjning för pågående och planerade strategiska lokalprojekt,
 • ta tillvara på erfarenheter från corona-pandemin för att skapa nya och gränsöverskridande utbildnings- och forskningsmiljöer samt för att effektivisera och utveckla administrativa processer,
 • öka nyttjandegraden av lokaler och infrastrukturer genom intern samordning och utvecklade externa samarbeten,
 • bidra till den pågående övergången till öppen vetenskap.

Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sitt arbete med att främja en hållbar arbets- och studiemiljö.

I visionen anges att Göteborgs universitet ska ge goda möjligheter till lärande, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte, samt vara en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Verksamhetens kvalitet och relevans ska utvecklas genom stabila förutsättningar, delaktighet och gränsöverskridande samarbeten som präglas av respekt, ömsesidighet och gemensamt ansvarstagande.

Genom att främja en hållbar arbets- och studiemiljö skapas förutsättningar för goda prestationer över tid, men också för givande samarbeten för att kunna bidra till universitetets verksamhet och utveckling. En hållbar arbets- och studiemiljö för alla medarbetare och studenter är en avgörande förutsättning för att främja hälsa och för att nå universitetets långsiktiga verksamhetsmål.

Stressrelaterad ohälsa är en växande utmaning i hela samhället, inte minst genom ett alltmer gränslöst arbetsliv. Universitetet ska därför särskilt uppmärksamma förhållanden i arbets- eller studiemiljön som kan bidra till att minska eller förebygga stressrelaterad ohälsa, exempelvis arbetsbelastning över tid, förläggning av arbets- och undervisningstider samt den digitala arbets- och studiemiljön.

Trygghet och tydlighet är också avgörande för medarbetares och studenters arbetsmiljö, inte minst vid oförutsedda händelser. Den som ändå blir utsatt för hat, hot eller våld i relation till sin verksamhet inom universitetet ska känna trygghet i stödet från universitetet.

Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:

 • genomföra riktade insatser mot stressrelaterad ohälsa hos medarbetare och studenter samt utveckla ett proaktivt arbete med företags- och studenthälsa för att främja hälsa,
 • stärka universitetets arbete med likabehandling vad gäller förmågan att förebygga och hantera trakasserier med särskilt fokus på sexuella trakasserier,
 • tydliggöra det stöd som finns för medarbetare och studenter som utsatts för hat, hot och våld,
 • analysera och stärka chefers förutsättningar för sitt uppdrag samt vidareutveckla universitets utbud av former för intern kompetensutveckling av medarbetare, ledare och chefer.  

Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har lednings- och styrningsprocesser som är anpassade till visionen Ett universitet för världen.

Med en ökande autonomi har förväntningarna på universitet och högskolor att utveckla den interna styrningen och organisationen stigit. I visionen anges tre övergripande ställningstaganden för universitetets utveckling: utbildning och forskning av högsta kvalitet, hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling samt sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Det framgår också av visionen att styrningen ska vara långsiktig, decentraliserad och bygga på tillit samt att universitetet ska utvecklas till en sammanhållen organisation som främjar helhetstänkande. Universitetets ledning och styrning ska utgå från ett kontinuerligt kvalitetsarbete där verksamheten utvecklas genom stabila förutsättningar, delaktighet och gränsöverskridande samarbeten. För att åstadkomma detta behöver styrningen utvecklas.

Genom förstärkt dialog och utveckling av kollegiala strukturer, kombinerat med ett aktivt ledar- och medarbetarskap, formas ändamålsenliga och transparenta planerings- och beredningsprocesser som verkar för att tillvarata hela universitetets bredd och kompetens.

Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:

 • utveckla samordningen mellan den strategiska verksamhetsutvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inklusive frågor om mångfald, jämställdhet och likabehandling,
 • analysera och utveckla de universitetsövergripande styr- och finansieringsformerna för utbildning och forskning inklusive samverkan,
 • utveckla styr- och finansieringsformerna för universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen för att åstadkomma transparens, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet kring gemensamma stödfunktioner och resurser,
 • stärka möjligheterna till samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning över universitetets olika verksamheter och interna organisationsgränser.