Bild
Länkstig

Vision 2021-2030: Ett universitet för världen

Göteborgs universitets vision visar vad universitetet vill vara och de grundläggande kärnvärden som verksamheten vilar på. Den är grunden för universitetets målsättning och strategiska planering.

Visionen Ett universitet för världen uttrycker universitetets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.

Visionen fastställer också att universitetets verksamhet vilar på de akademiska kärnvärden som formulerats i Universitetens Magna Charta och att dessa hålls levande inom ramen för den statliga värdegrunden.

Läs om Universitetens Magna Charta

Läs om den statliga värdegrunden 

Ställningstaganden

Med utgångspunkt från universitetets kärnvärden är visionen uppbyggd kring tre ställningstaganden som visar riktningen för universitetets utveckling för de kommande tio åren.

Göteborgs universitet ska utveckla internationellt framstående utbildning och forskning inom samtliga vetenskapsområden för att bidra till kunskapsutvecklingen och stärka sin konkurrenskraft.

Utbildningen och forskningen ska kännetecknas av hög vetenskaplig eller konstnärlig kvalitet samt pedagogiskt samarbete i kompletta akademiska miljöer som präglas av ett etiskt förhållningssätt. Medarbetare och studenter som drivs av nyfikenhet, kreativitet och fritt kunskapssökande inom starka discipliner möts för att utveckla ny kunskap.

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete ska bidra till kunskapsutveckling och stärka universitetets internationella konkurrenskraft och erkännande. I kvalitetsarbetet ingår också att utveckla den akademiska och kollegiala kulturen samt att sprida resultat och erfarenheter.

All utbildning ska vara forskningsanknuten och kvaliteten i utbildningen och forskningen förstärks genom lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Universitetet ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka ojämlika villkor på strukturell nivå och främja normer som leder till att medarbetare och studenter behandlar varandra med ömsesidig respekt.

Göteborgs universitet ska stärka sin relevans som
samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.


Med utgångspunkt i Göteborgs universitetets tradition av ett starkt samhällsengagemang, fri forskning och bildning, ska medarbetare och studenter verka för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

I nära samverkan med olika samhällsaktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ska universitetet bedriva ett aktivt samverkans- och innovationsarbete. Genom utbildning och forskning som ständigt utvecklas ska universitetet möta samhällets långsiktiga kompetens- och kunskapsbehov och förbereda studenterna för deras kommande arbetsliv.

Universitetet ska förstärka sitt bidrag till målsättningarna för hållbar utveckling som fastlagts av FN:s generalförsamling i Agenda 2030.

Göteborgs universitet ska utvecklas som en sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet och relevans.

Universitetets organisation ska vara sammanhållen och främja ett helhetstänkande. Erkännandet av den akademiska professionens och studenternas inflytande är utgångspunkt för universitetets utveckling och styrning. Verksamhetens kvalitet och relevans ska utvecklas genom stabila förutsättningar, delaktighet och gränsöverskridande samarbeten som präglas av respekt, ömsesidighet och gemensamt ansvarstagande. Styrningen ska därför vara långsiktig, decentraliserad och bygga på tillit.

Samtliga medarbetare och studenter ska bidra till utbildningens och forskningens utveckling genom sina olika roller och kompetenser. Universitetet ska präglas av samarbete där medarbetare och studenter gemensamt utformar en internationellt attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Genom dialog och utveckling av kollegiala processer, kombinerat med ett aktivt ledarskap, forma förutsättningar som tillvaratar universitetets hela bredd.

Vision, mål och strategier
som grund för planering

Visionens kärnvärden och tre ställningstaganden utgör grunden i arbetet för att forma ett universitet för världen. Detta arbete utgår från universitetsgemensamma mål och strategier som samlats inom ett antal prioriterade områden.

Mål och strategier formuleras för tre år i taget och ska ge goda förutsättningar att utveckla utbildning, forskning och samverkan. De ligger till grund för treåriga verksamhetsstrategier och årliga verksamhetsplaner på olika nivåer inom universitetet. Tillsammans ska mål, strategier och aktiviteter bidra till att Göteborgs universitet når visionen om att vara ett universitet för världen.

Mål och strategier 2021–2024

De universitetsgemensamma målen och strategierna för den inledande perioden 2021–2024 är formulerade utifrån visionens ställningstaganden och samlade inom sex fokusområden. 

  • Hållbar utveckling
  • Omvärldsrelationer och samverkan
  • Kompetensförsörjning
  • Fysiska och digitala miljöer
  • Hållbart arbets- och studieliv
  • Styrning och organisation