Bild
Länkstig

Vision 2021-2030: Ett universitet för världen

Göteborgs universitets vision visar vad universitetet vill vara och de grundläggande kärnvärden som verksamheten vilar på. Den är grunden för universitetets målsättning och strategiska planering.

Visionen Ett universitet för världen uttrycker universitetets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.

Visionen fastställer också att universitetets verksamhet vilar på de akademiska kärnvärden som formulerats i Universitetens Magna Charta och att dessa hålls levande inom ramen för den statliga värdegrunden.

Läs om Universitetens Magna Charta

Läs om den statliga värdegrunden 

Ställningstaganden

Med utgångspunkt från universitetets kärnvärden är visionen uppbyggd kring tre ställningstaganden som visar riktningen för universitetets utveckling för de kommande tio åren.

Vision och strategier som grund för planering

Visionens kärnvärden och tre ställningstaganden utgör grunden i arbetet för att forma ett universitet för världen. Detta arbete utgår från universitetsgemensamma strategier som samlar utvecklingsarbetet inom ett antal prioriterade områden.

Strategier formuleras för tre år i taget och ska utveckla utbildning, forskning och samverkan. De ligger till grund för treåriga verksamhetsstrategier och årliga verksamhetsplaner på olika nivåer inom universitetet som konkretiserar den gemensamma riktningen. Tillsammans ska strategier och aktiviteter bidra till att Göteborgs universitet når visionen om att vara ett universitet för världen.

Mål och strategier 2021–2024

De universitetsgemensamma målen och strategierna för den inledande perioden 2021–2024 är formulerade utifrån visionens ställningstaganden och samlade inom sex fokusområden. 

Strategier 2025-2027

De universitetsgemensamma strategierna för perioden 2025-2027 utgår från visionens tre ställningstaganden och ska visa vilka prioriterade områden universitetet gemensamt behöver fokusera på.