Göteborgs universitet

Kvalitetsarbete

Utbildningsvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete bedrivs inom ramen för Göteborgs universitets kvalitetsarbete och syftar till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna inom fakulteten. Kvalitetsarbete innefattar flera organ, processer, dokument och aktiviteter som ger förutsättningar för att utveckla utbildningskvaliteten vid Göteborgs universitet. Det löpande kvalitetsarbetet vid fakulteten omfattar tre huvudsakliga delar: strategisk planering, kontroll av utfall och uppföljning i form av analys och bedömning.

Fakultetsstyrelsen

Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen (UFS) har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. UFS beslutar om utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av fakultetens kärnverksamhet.

Kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete

Ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete bedrivs på fakultets - och institutionsnivå och är inriktat på att utbildningen lever upp till högskolelagen,  högskoleförordningen, lokala regler och Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning.

Alla kurser följs upp genom att studenter ges möjlighet att fylla i en anonym kursvärdering. Studenternas och lärarnas synpunkter på kursen och åtgärdsförslag för att utveckla kursen sammanfattas i en kursrapport. Kursrapporten görs tillgänglig för innevarande och efterföljande studentgrupp. Efterföljande studentgrupp informeras om föregående kursuppföljning och kursutveckling.

Fakultetens utbildningsprogram följs upp genom regelbundna programrapporter. För varje lärarprogram sammanställs programrapport årligen, för program som leder till generell examen vartannat år. Programrapporterna följs upp i fakultetens beredande organ.

För utbildning på forskarnivå finns lokalt framtagna verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring. Verktyget består av ”två delar” och benämns Ämnesrapport samt Kursrapport.
Ämnesrapporten bygger på GU:s gemensamma verktyg för inventering och utveckling av forskarutbildning och fungerar som utgångspunkt för det kontinuerliga utvecklingsarbetet av utbildningen. Då tre av fakultetens sex inrättande ämnen på forskarnivå finns på flera institutioner samordnas dessa rapporter av involverade institutioner. Kursrapporten syftar till att ge en övergripande bild av kvaliteten i de kurser som erbjuds vid fakultetens institutioner på forskarnivå. Till grund för kursrapporten ligger de kursvärderingar som görs efter varje avslutad forskarutbildningskurs. Kursvärdering sker via en digital plattform och utgår från gemensam mall fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen.
 

Utbildningsutvärdering med extern bedömning

Utvärderingen utförs av en extern bedömargrupp som är vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt sakkunniga, i bedömargruppen ingår högskoleextern ledamot samt minst en student/doktorandrepresentant. Bedömargruppens övergripande uppdrag är att granska utbildningens akademiska och pedagogiska kvalitet samt dess relevans för student/doktorand och samhälle. Granskningen genomförs genom att granska inlämnat underlag och genomförande av fysiska eller virtuella intervjuer med företrädare för utbildningen och studenter/doktorander. Underlaget beskriver hur utbildningen arbetar med säkring och utveckling av kvalitet med avseende på studenternas lärande och utbildningens resultat. Ett bedömarutlåtande skrivs utifrån ovannämnda kriterier och ger eventuellt förbättringsförslag för att stärka utbildningens kvalitet


Åtgärdsplan

Efter att institutionen tagit del av bedömarutlåtandet tas ett förslag till åtgärdsplan fram, åtgärdsplanen fastställs i fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen bevakar det kontinuerliga kvalitetsarbetet genom att följa upp åtgärdsplanerna årligen, tills aktiviteter och åtgärder är genomförda.

På universitetsnivå följs de externa utvärderingarna årligen upp av rektor i dialog med fakulteten, samtidigt sker en uppföljning av åtgärder som genomförts efter tidigare utvärderingar.

Student/doktorandmedverkan

Studenters/doktoranders medverkan är mycket viktig, medverkan säkras primärt genom deras representation i beredande och beslutande organ samt genom medverkan i bedömargrupper.