Länkstig

De osynliga – om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
ULF-medel (Utveckling, Lärande, Forskning)

Kort beskrivning

Fenomenet ”problematisk skolfrånvaro” uppmärksammas allt oftare som ett växande problem i media, bland beslutsfattare och i forskning. Trots en mängd insatser från olika aktörer anses problemet, ibland benämnt ”hemmasittare”, öka i omfattning. Frånvaro drabbar utsatta elever med stor påverkan på framtidsutsikter och utgör på så sätt ett stort hot mot skolans likvärdighet.

Mer information

Projektet bygger på ett initiativ från lärare och ledning vid en skola som har identifierat frånvaro som ett stort och växande problem. Skolan är på intet sätt unik utan kan sägas representera en generellt ökad oro inför elever med skolfrånvaro. 

Projektet utgörs av en fallstudie med syfte att kartlägga och analysera skolans arbete med problematisk frånvaro och, därigenom, utarbeta hållbara strategier för hur även andra skolor kan arbeta med problemet.