Länkstig

Kvalitetsutveckling av utbildning och forskning

Universitetets kvalitetsarbete inom utbildning och forskning inbegriper alla de organ, mötesforum, processer, dokument och aktiviteter som ger förutsättningar för att utveckla utbildnings- och forskningskvaliteten.

Göteborgs universitet strävar efter att verksamheten alltid håller hög kvalitet. Kvalitetsarbetets principer grundas i den tradition för kvalitetsarbete som utvecklats vid universitetet. 

  • Kvalitetsarbetet är integrerat i universitetets reguljära verksamhet.
  • Genomförandet av kvalitetsarbetet är decentraliserat för att kunna anpassas till respektive miljö.
  • Intern och extern kollegial granskning är grundläggande i kvalitetsarbetet.
  • Studenters synpunkter på utbildningen är av central betydelse.
  • En levande kvalitetskultur, spridning av goda exempel och erfarenhetsutbyte är centralt.
  • En öppen redovisning av det egna kvalitetsarbetet ger starka incitament för att måna om att verksamheten håller hög kvalitet.
    Kvalitetsarbetet är integrerat i universitetets reguljära verksamhet.

Kvalitetspolicys

Genom universitetets policys för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning respektive forskning tydliggörs det gemensamma och systematiska kvalitetsarbetet.   

Externa utvärderingar och granskningar

I enlighet med universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen genomför fakulteter under en sexårscykel utbildningsutvärderingar med extern bedömning. Universitetets andra sexårscykel påbörjades höstterminen 2023.

Enligt universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning genomförs också extern granskning av forskningskvalitet bland annat genom modellen RED (Research Evaluation Development). RED genomförs vart åttonde till vart tionde år och fokus anpassas vid respektive tillfälle för att på bästa sätt bidra till forskningens kvalitet och utveckling.

Universitetsledning, fakultetsstyrelser och institutioner ansvarar för att analysera resultatet och genomföra förbättringar i verksamheten som konsekvens av granskningens slutsatser och rekommendationer, samt att följa upp åtgärdernas effekt.