Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus B
Foto: Anna-Lena Lunqvist

Vår forskning

Vid institutionen bedrivs en omfattande forskning om förskola, skola, fritidshem och annan utbildning, men också om frågor som rör barns och ungas livsvillkor, digitalisering och lärande i samhällen i snabb förändring.

Vi ingår i samarbeten med många nationella och internationella partners och kopplingen till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är tydlig i både forskning och utbildning. Vi bedriver också projekt med stöd från nationella och internationella forskningsfinansiärer samt praktiknära projekt och utvecklingsarbeten i samarbeten med olika organisationer.

Vår forskning är mångvetenskaplig och den är organiserad under fem forskningsteman, som var och en innehåller forskargrupper som driver projekt, skriver ansökningar om forskningsmedel och där också våra doktorander ingår och får sin vetenskapliga träning. I tillägg har vi ett utvecklingsområde inom forskningen som syftar till att utveckla ett forskningstema med inriktning mot frågor som rör vuxnas lärande i bred mening och som inkluderar frågor om folkbildning, demokrati och utbildning, vuxenutbildning, högskolepedagogik, professionslärande och arbetsplatsförlagt lärande.

De aktiviteter som bedrivs inom forskningstemana är av två olika slag, dels seminarier som är interna arbetsgemenskaper med regelbundna möten för vår forskande personal, dels kollegier som är öppna verksamheter dit man kan anmäla sitt intresse. Kollegierna presenterar aktuell forskning, bjuder in forskare från andra universitet, arrangerar konferenser och fortbildning och har andra öppna aktiviteter.

Utveckling av forskningen på IPKL

Nytt forskningstema

Institutionens forskning utvecklas både inom ramen för de befintliga forskningstemana och genom att nya områden identifieras, kompetenser tillkommer och behov uppstår. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla ett forskningstema som rör frågor om vuxnas lärande, folkbildning, professional learning, workplace learning, högskolepedagogik och forskning om högre utbildning och livslångt lärande. Forskningstemat kommer att bearbeta institutionella frågor och policy i relation till vuxnas lärande, folkbildning och demokrati liksom analyser av hur arbetspraktiker förändras inom olika sektorer. Denna forskning kommer att samlas inom ramen för ett forskningstema med rubriken Bildningspraktiker i utbildning och samhälle som på motsvarande sätt organiseras i seminarie- och kollegieform.