Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus B
Foto: Anna-Lena Lunqvist

Vår forskning

Vid institutionen bedrivs en omfattande forskning om förskola, skola, fritidshem och annan utbildning, men också om frågor som rör barns och ungas livsvillkor, digitalisering och lärande i samhällen i snabb förändring.

Vi ingår i samarbeten med många nationella och internationella partners och kopplingen till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är tydlig i både forskning och utbildning. Vi bedriver också projekt med stöd från nationella och internationella forskningsfinansiärer samt praktiknära projekt och utvecklingsarbeten i samarbeten med olika organisationer.

Vår forskning är mångvetenskaplig och den är organiserad under sex forskningsteman, som var och en innehåller forskargrupper som driver projekt, skriver ansökningar om forskningsmedel och där också våra doktorander ingår och får sin vetenskapliga träning. I tillägg har vi ett utvecklingsområde inom forskningen som syftar till att utveckla ett forskningstema med inriktning mot frågor som rör vuxnas lärande i bred mening och som inkluderar frågor om folkbildning, demokrati och utbildning, vuxenutbildning, högskolepedagogik, professionslärande och arbetsplatsförlagt lärande.

De aktiviteter som bedrivs inom forskningstemana är av två olika slag, dels seminarier som är interna arbetsgemenskaper med regelbundna möten för vår forskande personal, dels kollegier som är öppna verksamheter dit man kan anmäla sitt intresse. Kollegierna presenterar aktuell forskning, bjuder in forskare från andra universitet, arrangerar konferenser och fortbildning och har andra öppna aktiviteter.

Segerstedtinstitutet

Segerstedtinstitutet (SI) är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande ideologier, våldsutövande strukturer, antisemitism samt rasistiska organisationer.

Möt våra forskare

Navigate to video: Nils Hammarén, professor i barn- och ungdomsvetenskap
Video (1:12)
Nils Hammarén, professor i barn- och ungdomsvetenskap
Navigate to video: Mona Lundin, professor i pedagogik
Video (1:31)
Mona Lundin, professor i pedagogik
Navigate to video: Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik
Video (1:40)
Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik
Navigate to video: Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik
Video (1:25)
Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik
Navigate to video: Johannes Lunneblad, professor i pedagogik
Video (1:08)
Johannes Lunneblad, professor i pedagogik
Navigate to video: Johan Söderman, professor i pedagogik
Video (1:06)
Johan Söderman, professor i pedagogik