Bild
Person som hoppas
Foto: Pexels
Länkstig

Idrott, hälsa och miljö – ett ämne för hållbar utveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Det finns höga förväntningar på vad utbildning i allmänhet kan bidra med i relation till Agenda 2030 och tillhörande hållbarhetsmål. Agenda 2030 är FN:s universella uppmaning och färdplan för att möta de utmaningar som mänskligheten och vår planet står inför. En kritisk fråga är dock hur hållbarhet och hållbarhetsmålen kan förstås, relateras till och förverkligas inom skolämnet idrott och hälsa.

Forskningsprojektet kallat ”Idrott, hälsa och hållbarhet” (POSSIBILITY) har nyligen etablerats vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Fokus för projektet är riktat mot hur förändringar av perspektiv kring lärandemål och lärprocesser, undervisning och innehåll kan införliva möjliga pedagogiska och didaktiska aspekter av hållbarhet som del i skolämnet idrott och hälsa samt i lärarutbildningar i idrott och hälsa.

Avsikten med satsningen

Avsikten med denna strategiska forsknings- och utvecklingssatsning är att öka vår ämnesdidaktiska kunskap om hållbarhet och hållbar utveckling inom fältet idrott och hälsa och på vilka möjliga sätt ämnet kan bidra. Det är vår ståndpunkt att Agenda 2030 och utbildning för hållbar utveckling kan erbjuda en ny utgångspunkt, en nyorientering, av ett skolämne som fått kritik för att vara ett ämne med brister avseende en inkluderande lärandemiljö och ett starkt fokus på redan idrottsaktiva elever. Syftet är att studera pedagogiska och didaktiska överväganden som framträder som viktiga att etablera inom ramen för idrott och hälsas undervisningspraktik med målet att initiera och stärka integreringen av hållbar utveckling.

En kritisk fråga är dock hur hållbarhet kan förstås och hur förändringar av perspektiv kring lärande, undervisning och innehåll kan föra in aspekter av hållbarhet vilka i sin tur kan införlivas i skolans undervisning i idrott och hälsa, och i lärarutbildningar i idrott och hälsa.

Projektets fokus

POSSIBILITY-projektet fokuserar således på hur man kan öka kunskapen om pedagogiska och didaktiska strategier som kan fördjupa samtalet om hållbarhet med avsikt att utveckla idrott och hälsa till att bli än mer relevant och inkluderande. Av intresse i projektet är hur förändringar av perspektiv kring lärande och innehåll kan innebära att lärprocesser kring hållbarhet kan införlivas i idrott och hälsa. Projektet kommer att öppna upp för att utforska relevanta och möjliga hållbarhetsmål genom samarbetsprojekt och praktikbaserade studier.

Strategier

Med hjälp av resultat från studierna är avsikten att kunna utveckla pedagogiska och didaktiska strategier som stimulerar elevers och lärarstuderandes färdigheter och förmågor samt attityder och värderingar. Dessa kunskaper kan möjliggöra en nyorientering av ämnet, där utbildning inom idrott och hälsa också lämnar sitt bidrag till en hållbar utveckling, och på så sätt blir en drivande kraft för hållbarhet inom rörelse, hälsa och miljö samt för ett socialt rättvist samhälle. Avsikten är således att fördjupa ämnesdidaktiska kunskaper i och om hållbarhet i syfte att utveckla idrott och hälsa till att bli ett än mer relevant och inkluderande ämne.

Studierna kommer att riktas mot skolämnet idrott och hälsa i grundskolan och på gymnasiet samt idrottslärarutbildningen.

Inom ramen för projektet kommer ett ett antal kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder att användas. Flera av projeketen har en aktionsbaserad ansats.

Pågående projekt

-Kollaborativt lärandeprojekt: Idrott och hälsa för hållbarhet, inriktning lärarutbildning samt gymnasiet

-Enkätundersökning bland yrkesverksamma lärare och studenter på ämneslärarutbildningen, inriktning Idrott och hälsa

Om du är intresserad av dessa ämnen, tveka inte att kontakta oss.

Avslutade projekt

-Forskningsöversikt och ”positionspapper”

-Dokumentanalys av kurs- och ämnesplaner för Idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan

-Dokumentanalys av kursplaner inom inriktningskurser Idrott och hälsa ämneslärarutbildningen