Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Bedömning och betyg

Bedömning och betyg

Alli Klapp forskar om bedömning och betyg. Hon har till exempel genomfört studier om betygsättning, hur betyg påverkar elever och effekter av betyg på undervisningen. Hon har skrivit boken Bedömning, betyg och lärande (Studentlitteratur 2015). Läs ett forskarporträtt om Alli Klapp.
Alli Klapp, docent i pedagogik, telefon:  
031-786 2770, e-post: alli.klapp@ped.gu.se

Djur i utbildningssytemet

Synen på djur i utbildning

Helena Pedersen forskar om hur djur, och framför allt relationen mellan människa och djur, hanteras i utbildningssystemet. Hon är också projektledare för Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i antropocen och har bland annat skrivit boken Schizoanalysis and Animal Science Education (Bloomsbury Academic 2019).
Helena Pedersen, docent i pedagogik, telefon: 0730-85 17 61, e-post: helena.pedersen@gu.se

Elevhälsa och inkludering

Elevhälsa och inkludering

Eva Hjörne forskar om elevhälsa, inkludering och hälsofrämjande skolutveckling. Hon är forskningsledare för PRIS – Platform for Research on Inclusion and School Development och medförfattare till Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan (Studentlitteratur 2013).
Eva Hjörne, professor i pedagogik, telefon: 0709-608990, e-post: eva.hjorne@ped.gu.se

Inkludering för elever med NPF

Emma Leifler forskar om inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har bland annat studerat professionsutveckling för ökad inkludering, hur lärmiljön anpassas för elever inom autismspektrumtillstånd samt hur inkludering fungerar i praktiken. Hon har skrivit boken Lärarprofession – Från VFU till eget klassrum (Liber, 2020).
Emma Leifler, universitetsadjunkt och doktorand, telefon: 0708–18 46 88, e-post: emma.leifler@gu.se

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och stillasittande hos barn och ungdomar

Andreas Fröberg forskar om fysisk aktivitet, stillasittande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Läs ett forskarporträtt om honom här.
Andreas Fröberg, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 0737-227026, e-post: andreas.froberg@gu.se

Fysisk aktivitet och mätmetoder

Daniel Arvidsson forskar om fysisk aktivitet och hälsa bland unga och vuxna. Han är också expert på mätmetoder av fysisk aktivitet.
Daniel Arvidsson, docent i folkhälsovetenskap, universitetslektor i kostvetenskap, telefon: 0707-444164, e-post: daniel.arvidsson@gu.se

Förskola och barns tidiga lärande

Barns tidiga lärande och förskoledidaktik

Ingrid Pramling Samuelsson har forskat om barns lärande och förskolan i mer än 30 år. Främst om hur förskolan kan bidra till barns lärande. Hon har bland annat skrivit böckerna Det lekande lärande barnet: i en utvecklingspedagogisk teori (Liber 2014) och Att undervisa i förskolan (Liber 2019).
Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, telefon: 0705–684092, e-post: ingrid.pramling@ped.gu.se

Barns lek och lärande, gruppstorlekens betydelse och förskollärares kompetens

Pia Williams forskar om villkor för barns lärande och utveckling i förskolan och förskoleklass, och har bland annat forskat om gruppstorlekens betydelse och kvalitets- och policyfrågor i relation till förskollärares kompetens.
Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap/pedagogik, telefon: 031-7862246 // 0709–184151, e-post: pia.williams@ped.gu.se

Undervisning, kommunikation, lek och lärande

Kraven på undervisning i förskolan har ökat. Niklas Pramling leder bland annat ett samverkansprojekt mellan flera lärosäten och förskolor som syftar till att utveckla undervisning som inte utesluter lek utan i stället har lek som en central del, det vill säga hur förskolor kan undervisa i en lek- och temabaserad verksamhet.
Niklas Pramling, professor i pedagogik, telefon: 031-786 2563, e-post: niklas.pramling@ped.gu.se

Genus och normkritik i förskolan

Anette Hellman forskar om hur könsroller och föreställningar om vad som är ”normalt” skapas, befästs och ifrågasätts inom förskolans verksamhet. Hon har skrivit boken Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv.
Anette Hellman, docent i pedagogik, telefon: 031-786 2173, e-post: anette.hellman@ped.gu.se

Digital teknik och digitalisering av förskolan

Malin Nilsen forskar om plattor, appar och annan digital teknik i förskolan. Hon har bland annat skrivit boken Barns digitala aktiviteter – Samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan.
Malin Nilsen, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 031-786 2178, e-post: malin.nilsen@gu.se

Barns språkutveckling

Ann Nordberg forskar om hur lärare stöttar barns språk och lärande i förskolan, och dess samband med barns språk-, läs och skrivutveckling. Hon forskar även om hur lärare i förskolan ser på begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förhållande till stöd och kartläggning av barns språkutveckling.
Ann Nordberg, universitetslektor i pedagogik, mejla ann.nordberg@ped.gu.se för att bestämma tid för intervju.

Konflikter, kränkande behandling och våld i skolan

Trakasserier, kränkningar och våld i skolan

Skolan är en plats där unga tillbringar en stor del av sin tid och skolan är också en av de vanligaste platserna där unga riskerar att bli utsatta för brott. Brottsutsatthet bland unga sker i ungefär lika stor utsträckning oberoende av kön, men vilken typ av brott som unga utsätts för skiljer sig däremot åt mellan könen. Bland flickor är det vanligast att blir utsatt för stöldbrott och sexualbrott, medan det bland pojkar är vanligast att utsättas för stöldbrott och misshandel. Hur olika former av utsatthet påverkar elevers skolvardag samt vilket stöd de får från skolan och klasskamrater varierar mellan skolor. Ylva Odenbring är bland annat författare till boken Hot och våld i skolvardagen. Att förstå och hjälpa utsatta elever (Natur och Kultur 2019).
Ylva Odenbring, professor i pedagogik, telefon: 076–618 2840, e-post: ylva.odenbring@gu.se

Så hanterar lärare konflikter i skolan

Lärare hanterar dagligen konflikter med och mellan elever. Ilse Hakvoort har under lång tid forskat om hur lärare uppfattar och hanterar alla sorters konfliktsituationer, från störande moment till fullskaliga bråk, samt hur konflikter kan omvandlas till lärande situationer. Hon har bland annat skrivit boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus (Gleerups 2019).
Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, telefon 031–786 24 85, e-post ilse.hakvoort@ped.gu.se

Hur hanterar skolpersonal trakasserier, hot och våld?

Enligt de uppskattningar som har gjorts har våldet i skolan inte ökat. Däremot har antalet polisanmälningar gått upp. I forskningsprojektet Brottsplats skolan har skolforskare undersökt vilka reella möjligheter skolpersonal har att ingripa när det sker brottsliga handlingar på skolan, hur skolpersonal agerar och varför personal på vissa skolor väljer att polisanmäla medan man på andra inte gör.
Johannes Lunneblad, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2058, e-post: johannes.lunneblad@ped.gu.se

I Göteborgs universitets bildbank finns porträtt på Johannes Lunneblad.

Kost och matvanor

Matvanor hos barn och ungdomar

Christel Larsson forskar om barn och ungas matvanor, och hur man kan främja goda matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos barn och unga. Hon är en av redaktörerna för kommande upplaga av boken Näringslära för högskolan (Liber).
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-116519, e-post:
 christel.larsson@gu.se

Hälsofrämjande kostvanor

Christina Berg forskar om vad som påverkar människors livsmedelsval och kostvanor, samt hur man kan arbeta med hälsofrämjande kostvanor.
Christina Berg, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-587299, e-post: christina.berg@ped.gu.se 

Vår upplevelse av kost och måltider

Mia Prim forskar om måltidsupplevelse och om hur våra sinnen fungerar och påverkar vår upplevelse av mat. Hon har tidigare bland annat lett forskningsprojekt om förbättrad måltidsupplevelse i skolan.
Mia Prim, universitetslektor i kostvetenskap, Fil dr. Måltidskunskap, telefon: 0766 - 18 39 30, e-post: mia.prim@gu.se

Läsning och läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

Ulrika Wolff forskar om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Hon har genomfört flera studier för att undersöka vilka insatser som hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter. Ulrika Wolff har bland annat tilldelats Natur & Kulturs Ingvar Lundberg-pris för sin ”mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling” och skrivit flera böcker i ämnet.
Ulrika Wolff, professor i pedagogik, telefon: 0705-550919, e-post: ulrika.wolff@ped.gu.se

Läsförståelse och elever med funktionsnedsättningar

Monica Reichenberg forskar om undervisning i läsning och elevers läsförståelse, elever med funktionsnedsättning och specialpedagogers/speciallärares attityder till undervisning. Hon har bland annat tilldelats Natur & Kulturs Ingvar Lundberg-pris för att hon visat att ”strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer”.
Monica Reichenberg, professor i allmändidaktik, telefon: 031-7862451, e-post: monica.reichenberg@ped.gu.se

Matematik

Lärares undervisning och elevers lärande i matematik de tidigare skolåren

Angelika Kullberg forskar om lärares undervisning och elevers lärande av addition och subtraktion under de tidiga skolåren. Hon har bland annat studerat hur elever kan använda fingrarna för att utveckla långsiktigt hållbara räknestrategier.
Angelika Kullberg, docent i pedagogiskt arbete, universitetslektor
031-786 20 67, angelika.kullberg@ped.gu.se

Begreppsbildning i matematik

Christian Bennet studerar filosofiska frågor i gränsområdet mellan matematik, filosofi och lärande. Han har bland annat skrivit om lärande och begreppsbildning, särskilt inom matematik.
Christian Bennet, universitetslektor i logik, telefon: 0766-184322, e-post: christian.bennet@gu.se

Motivation

Förutsättningar för elevers motivation att lära i skolan

Joanna Giota forskar om elevers motivation, och hur vilja/ovilja att lära, självuppfattning och psykisk hälsa/ohälsa hänger ihop och påverkar skolprestationer. Hon forskar även i hur undervisningen kan utvecklas för att öka elevernas motivation, samt hur skolan kan ta tillvara forskningsrön från modern hjärnforskning för att eleverna ska prestera bättre och få en större tilltro till sin egen förmåga.
Joanna Giota, professor i pedagogik, telefon: 031-786 21 24, e-post: joanna.giota@ped.gu.se

Naturvetenskap och teknik

Naturvetenskap och teknik

Åke Ingerman forskar om undervisning i naturvetenskap och teknik i såväl grundskola och gymnasium som i högre utbildning. Han är bland annat medredaktör för På spaning efter teknisk bildning (Liber 2009) och Didactic classroom studies (Nordic Academic Press 2018).
Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, telefon: 0706-034617, e-post: ake.ingerman@gu.se

Religionskunskap och etik

Religionskunskap, etik och ungas livsförståelse

Christina Osbeck forskar om skolämnet religionskunskap, etik samt ungas livsförståelse och existentiella frågor. Hon är medredaktör till bland annat Religioner, livsåskådningar och etik: För lärare årskurs 4-6 (Gleerups 2016), Ethical Literacies and Education for Sustainable Development (Springer 2018) och Didactic classroom studies: a potential research direction (Nordic Academic Press 2018).
Christina Osbeck, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, telefon: 031-786 22 73, e-post: christina.osbeck@gu.se

Religionskunskap, etik och interkulturella perspektiv

Olof Franck forskar om skolämnet religionskunskap, om etikdidaktik och interkulturella perspektiv på undervisning om religioner och livsåskådningar. Han är redaktör för forskningsantologin Assesment in Ethics EducationA Case of National Tests in Religious Education (Springer 2017) och medredaktör till Religious Education in A Post-Secular Age (Palgrave 2020). Han har skrivit kurslitteratur för bland annat lärarutbildning, till exempel, Interkulturell religionsdidaktik: utmaningar och möjligheter (Studentlitteratur 2018) och Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning i teori och praktik (Studentlitteratur 2015).
Olof Franck, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, telefon, 031-786 20 11, e-post: olof.franck@gu.se

Skolans digitalisering, distansundervisning och edtech-branschen

Digitaliseringens påverkan på samhälle och utbildning

Göteborgsgruppen är ett tvärvetenskapligt nätverk med ett 30-tal forskare som under lång tid undersökt hur lärande och utbildning, samhällsfunktioner, välfärdssystem, yrkesutövning och kommunikation förändras i och med samhällets digitalisering. Mer info om Göteborgsgruppen.
Kontaktperson är Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik, e-post annika.lantz-andersson@ped.gu.se

Skolans digitalisering och lärares digitala kompetens

Annika Lantz-Andersson forskar om hur skolans digitalisering förändrar villkoren för lärande och utbildning. Just nu forskar Annika om lärares professionella digitala kompetens.
Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2275, mobil: 076–618 2275, e-post annika.lantz-andersson@ped.gu.se

Skolans digitalisering, lärares arbetsvillkor och distansundervisning

Annika Bergviken Rensfeldt forskar om hur lärares arbete och arbetsvillkor ändras i och med skolans digitalisering. Framförallt hur användning av sociala medier och lärplattformar förändrar arbetsvillkor för lärare. Hon har också bred erfarenhet av att bedriva distansutbildning, och har länge undervisat i kurser om distans- och nätbaserad utbildning. Hennes avhandling handlade om frågan om att bredda och öppna högskoleutbildning bland att genom distansutbildning.
Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik, telefon: 031–786 2823, mobil: 076–618 2823, e-post: annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se

Skolans digitalisering och edtech-branschen

Catarina Player–Koro forskar om digitaliseringen av skolan och betydelsen av den för undervisning, lärares arbete och utbildningssystemet. Under senare år har privata betydelsen av privata utbildningsföretag, den så kallade edtech-branschen, som säljer digitala tjänster och produkter till förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning varit i fokus för hennes forskning.
Catarina Player-Koro, docent i pedagogiskt arbete, telefon: 031–786 21 47, e-post: catarina.player-koro@gu.se

Digitala verktyg i läs- och skrivundervisning

Sylvana Sofkova Hashemi forskar om hur digital teknik kan användas i undervisningen och de didaktiska utmaningar lärare ställs inför. Hon studerar särskilt effekter av digitala språkstöd på språk- och skrivlärande och vilka literacy och textkompetenser som utvecklas i dagens multimodala medielandskap.
Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap, telefon: 076–618 3128, e-post: sylvana.sofkova.hashemi@gu.se

Distansundervisning i högre utbildning, öppna lärresurser och delningskultur

Anne Algers forskar om IT-baserat lärande, öppna lärresurser (digitala undervisningsmaterial som är fritt tillgängliga för alla) och delningskultur bland lärare inom högre utbildning.
Anne Algers, docent i pedagogik, telefon: 031–786 5833, mobil 076–618 5833, e-post: anne.algers@gu.se

Digital teknik, öppna lärresurser och mobilen i undervisning

Linda Bradley forskar om IT-baserat lärande, öppna lärresurser (digitala undervisningsmaterial som är fritt tillgängliga för alla) och appar i undervisning. De senaste åren har hon bland annat forskat om mobilappar i språkundervisning för nyanlända.
Linda Bradley, docent i pedagogik, telefon: 031–786 4151, mobil 076–618 4151, e-post: linda.bradley@gu.se

Skolutveckling

Skolutveckling, skolorganisation och ledarskap

Ulf Blossing forskar om skolutvecklingsprocesser. Han kan svara på frågor om vad som krävs för att en skola ska utveckla/förbättra sin verksamhet, hur en framgångsrik skolorganisation ser ut och om skolledares roll och ansvar. Han är bland annat redaktör för boken Rektor i fokus: kunskap, värden och verktyg (Studentlitteratur 2020) och medförfattare till Att organisera för skolframgång: strategier för en likvärdig skola (Natur och Kultur 2017)
Ulf Blossing, professor i pedagogik, telefon: 0727-454646, e-post: ulf.blossing@gu.se

Skolutveckling och professionell utveckling i skolan

Anette Olin forskar om skolutveckling med särskilt fokus på lärares och skolledares professionella utveckling. Hon bedriver framför allt aktionsforskning, det vill säga forskning och utvecklingsarbete som sker i samarbete med lärare och skolledare. Hon har bland annat skrivit kapitlet "Samarbete i praktiknära forskning" i antologin Att utveckla utbildningspraktiker (Studentlitteratur, 2019), samt varit huvudredaktör för Didaktisk utvecklingsdialog (Studentlitteratur, 2019).
Anette Olin, docent i pedagogik, telefon: 0708-399 155, e-post: anette.olin@gu.se

Specialpedagogik

Specialpedagogik, inkludering och likvärdig utbildning

Girma Berhanu forskar om elever med funktionsnedsättning, minoritetselevers lärande och frågor som handlar om integration och inkluderande och likvärdig utbildning. Han har bland annat studerat överrepresentation av pojkar, etniska minoritetselever och elever från socialt missgynnade familjer i särskiljande utbildningsformer och forskar nu om elever och skolor i förorten.
Girma Berhanu, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, telefon: 031-786 2325, e-post: girma.berhanu@ped.gu.se

Specialpedagogik och åtgärdsprogram

Lisa Asp-Onsjö forskar om specialpedagogik, och i synnerhet åtgärdsprogram och dokumentation kring elever. Hon har bland annat skrivit boken Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan (Studentlitteratur 2008).
Lisa Asp-Onsjö, docent i pedagogik, telefon: 0705–271893, e-post: lisa.asp-onsjo@ped.gu.se

Utbildningssystem

Utbildningssystem och skolorganisation

Seniorforskare Jan-Eric Gustafsson har i över 40 år forskat om utbildningssystem och faktorer bakom skolresultat. Han var ordförande i den statligt tillsatta Skolkommissionen (2015–2017) som skulle föreslå åtgärder för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvaliteten i undervisningen och ökad likvärdighet och har skrivit ett flertal böcker om den svenska skolan.
Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, telefon: 0705-926600, e-post: jan-eric.gustafsson@ped.gu.se

Ungdomsforskning

Skolsegregation, utanförskap och ungdomskulturer i förorten

Ove Sernhede har i över 30 år forskat om ungdomskulturer i förorten, utanförskap och segregation. Han har bland annat skrivit boken Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser (Liber 2014) och är medförfattare till När betongen rätar sin rygg. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans (Daidalos 2019).
Ove Sernhede, professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap, telefon 0766-181019, e-post ove.sernhede@gu.se

Ungdomskultur, identitet, maskulinitet och gymkulturer

Thomas Johansson har i nästan tre decennier forskat om ungdomar, populärkultur, identitet och genus. Flera av hans forskningsprojekt har handlat om maskulinitet och gymkulturer. Han har skrivit en lång rad böcker, bland annat är han medförfattare till The conundrum of masculinity. Hegemony, homosociality, homophobia and heteronormativity (Routledge 2017), Extreme Sports – Extreme Bodies. Gender, identities and bodies in motion (Palgrave MacMillan 2018), Youth Studies in Transition: Culture, Generation and New Learning Processes (Springer 2019). Fitness Doping. Trajectories, Gender, Bodies and Health (Palgrave MacMillan 2020) och Life Trajectories into and out of Contemporary Neo-Nazism. Becoming and Unbecoming the Hateful Other (Routledge 2020).
Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 031-7862003, e-post: thomas.johansson@ped.gu.se

Livsvillkor, identitet och maskulinitet

Nils Hammarén forskar om ungdomar med fokus på identitet, livsvillkor, segregation och skola. Han är bland annat medförfattare till Skolan och ojämlikhetens urbana geografi: om skolan, staden och valfriheten (Daidalos 2013) och medförfattare till The Conundrum of Masculinity – Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity (Routledge 2019).
Nils Hammarén, docent i barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 0706-899243, e-post nils.hammaren@gu.se

Hiphop, ungdomars organisering och folkbildning

Johan Söderman forskar om konstnärliga och pedagogiska aspekter av den globala hiphopkulturen, ungas organisering och mobilisering i lokala rörelser samt folkbildning i civilsamhälle och föreningsliv. Han är bland annat medförfattare till När betongen rätar sin rygg. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans (Daidalos 2019) och Musik för alla: filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (Studentlitteratur 2013).
Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 0766-182081, e-post: johan.soderman@gu.se

Ungdomsidrott

Ungdomsidrott

Astrid Schubring forskar om ungdomsidrott, hälsa och karriärutveckling inom elitidrott.
Astrid Schubring, docent i idrottsvetenskap, telefon: 031-786 4221, e-post: astrid.schubring@gu.se

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning och livslångt lärande

Per-Olof Thång forskar om vuxnas lärande och utbildning (bland annat Komvux, yrkesutbildning och kompetensutveckling) med fokus på kortutbildade. Ett särskilt område är arbetsintegrerat lärande.
Per-Olof Thång, professor i pedagogik, telefon: 0708-288932, e-post: per-olof.thang@ped.gu.se

Gymnasieskolans yrkesprogram och introduktionsprogram, vuxenutbildning:

Ingrid Henning Loeb forskar om organisering och skolutveckling av gymnasieskolans yrkesprogram, introduktionsprogram och kommunal vuxenutbildning. Hon är bland annat medförfattare till boken Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer (Studentlitteratur 2019) och redaktör för Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (Studentlitteratur 2012).
Ingrid Henning Loeb, docent i pedagogik, telefon: 0766-182494. E-post ingrid.henning-loeb@ped.gu.se

Yrkes- och introduktionsprogram på gymnasiet

Organisering av yrkes- och introduktionsprogram, samt vuxenutbildning

Ingrid Henning Loeb forskar om organisering och skolutveckling av gymnasieskolans yrkesprogram, introduktionsprogram och kommunal vuxenutbildning. Hon är bland annat medförfattare till boken Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer (Studentlitteratur 2019) och redaktör för Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (Studentlitteratur 2012).
Ingrid Henning Loeb, docent i pedagogik, telefon: 0766-182494. E-post ingrid.henning-loeb@ped.gu.se