Bild
Fyra studenter går utomhus i solen och pratar med varandra
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Vägen till examen

När du har läst klart din utbildning ansöker du om ditt examensbevis. På Göteborgs universitet får du ditt bevis digitalt.

Vad är en examen?

En examen är ett bevis på att du har genomfört en utbildning på universitetsnivå. Examina delas in i tre huvudkategorier:

En yrkesexamen är en examen med en inriktning mot ett visst yrke. För att få en sådan examen måste du läsa ett yrkesprogram, till exempel arbetsterapeutprogrammet, förskollärarprogrammet eller juristprogrammet.

Generella examina finns på tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla våra kurser och program är indelade i dessa nivåer. Alla nivåer bygger på nivån under.

  • På grundnivå finns högskoleexamen och kandidatexamen
  • På avancerad nivå finns magisterexamen och masterexamen
  • På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen

En generell examen har alltid ett huvudområde. Huvudområdet är det ämne som dina studier fokuserar på. Du kan välja ditt huvudområde genom att läsa en uppsättning kurser som ingår i ett program eller genom att läsa kurser som du själv sätter ihop. Kontakta en studievägledare om du vill veta mer om hur du kan läsa ett program eller enstaka kurser som leder till en examen.

Studievägledning

Det som skiljer en konstnärlig examen från en generell examen är innehållet och inriktningen. Konstnärliga examina finns på samma nivåer som generella examina.

Det finns regler som styr vilka examina som finns och får utfärdas. Du kan läsa mer på Studentportalen om vilka dessa regler är.

Examensregler i Studentportalen

Vad måste ingå i en examen?

På Göteborgs universitet finns det examensbeskrivningar. En examensbeskrivning innehåller information om vad som måste finnas i en specifik examen, till exempel en kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Exempelvis står det

  • hur många poäng examen måste innehålla
  • vilka kurser inom huvudområdet som ska ingå.

Det är bra att känna till att det finns både valfria kurser och obligatoriska kurser. Vill du veta mer om vad som ska ingå i en examen kan du kontakta en studievägledare.

Studievägledning

Betyg vid Göteborgs universitet

Som student vid Göteborgs universitet får du betyg när du examineras på en kurs. Vilket sorts betyg du får varierar beroende på vilken utbildning du läser. På Göteborgs universitet har vi fem olika betygsskalor. Medelbetyg för examen ges inte vid svenska lärosäten. På Studentportalen kan du läsa mer om betyg.

Betygssystem på Studentportalen

Kan mina tidigare meriter ingå i examen?

Du kan få dina tidigare meriter tillgodoräknade om du är antagen och registrerad som student vid Göteborgs universitet. För att få dem tillgodoräknande ska du göra en ansökan. Vid ansökan är det viktigt att du har med dig dokument i original som styrker dina tidigare meriter.

Vart du ska vända dig med din ansökan om tillgodoräknande beror på vilken variant av tillgodoräknande det är du vill göra.

Du som har läst kurser på universitetsnivå vid utländskt lärosäte kan få dem tillgodoräknade. Kurserna kan antingen tillgodoräknas enbart som högskolepoäng, eller som motsvarande specifika kurser vid Göteborgs universitet. I Studentportalen hittar du information om vem du kontaktar.

Tillgodoräknande på Studentportalen

Göteborgs universitet tillgodoräknar inte hel utländsk utbildning. Du vänder dig istället till Universitets- och högskolerådet (UHR), som bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Bedömning av utländsk utbildning (extern sida)

Du som har läst kurser vid svenska lärosäten kan välja att ha med dem i din examen utan att kurserna tillgodoräknas. Om de kurser du har läst vid ett annat svenskt lärosäte ska ingå i examen som motsvarande specifika kurser vid Göteborgs universitet, behöver däremot ett tillgodoräknande göras. I Studentportalen hittar du information om vem du kontaktar.

Tillgodoräknande på Studentportalen

Om du exempelvis har yrkeserfarenhet eller ideellt engagemang kan du få detta tillgodoräknat som reell kompetens. Till exempel kan hela eller delar av praktik inom socionomprogrammet eller olika lärarprogram tillgodoräknas. Kontakta en studievägledare för att få mer information.

Studievägledning