Bild
Brickor med siffror.
Foto: kavring/AdobeStock

DUTTA

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

DUTTA står för DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. I projektet studeras hur de yngsta barnen i förskolan (1-3-åringar) utvecklar taluppfattning och begynnande räknefärdigheter samt hur utvecklingen kan stödjas genom förskoleaktiviteter grundade i variationsteoretiska principer. Projektet är praktiknära till sin karaktär och bygger på nära samarbete mellan forskare och förskollärare.

Bakgrund

Fundamentala frågor i matematikundervisning är hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik och hur detta kan utmanas i pedagogisk praktik, som förskolan. En didaktisk utmaning är att toddlares (1-3-åringar) kompetenser sällan stimuleras på ett målorienterat sätt, trots att tidiga erfarenheter visat sig ge stora effekter på lång sikt. Samtidigt som vi har kunskap om vad taluppfattning och begynnande aritmetikfärdigheter innebär vet vi också att inte alla barn spontant utvecklar dessa färdigheter. I nuläget saknas fördjupade kunskaper med vetenskaplig grund om hur didaktiska insatser som gynnar denna kunskapsutveckling kan utformas, vilket är av stort värde för utveckling av målorienterad matematikundervisning i den lekorienterade förskolan.

Syfte

Projektet genomförs i tre förskolor med syfte att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet involverar 27 toddlare som följs systematiskt över 3 terminer i lekbaserade samtal och videoobservationer av lek och samspel från förskolepraktiken där barnen deltar. Datainsamling och utveckling av undervisning görs gemensamt av förskollärare och forskare i ett praktiknära samarbete.

Studier i förskolan

Lekbaserade samtal

I projektet har vi utvecklat så kallade lekbaserade samtal där barnen bjuds in att delta i lekar med matematiskt innehåll. Lekarna är utformade för att vara igenkännbara för barnen som en berättelse om en katt som ska ha kalas. Och när man har kalas bjuder man på kakor till sina gäster, samlar och sorterar saker, leker kurragömma osv. Tillsammans med förskolläraren samtalar barnen om vad som sker i leken och uttrycker sin matematiska förståelse i både ord och handling. Gester med kroppen, såsom att använda fingrarna, är här lika viktiga uttryck som verbala räkneord.

Barnen i studien deltar i lekbaserade samtal upprepade gånger under projektets gång. Det ger underlag för att följa deras utveckling över en längre tid. I vår forskning är intresset inte så mycket riktat mot om barnen kan lösa en uppgift eller ej, utan istället är vi intresserade av hur barnen uppfattar tal och aritmetiska principer och hur de uppfattningarna förändras över tid.

Designade aktiviteter

En viktig del i DUTTA-projektet är utvecklandet av förskolepedagogiskt lämpliga aktiviteter för matematikundervisningen med de yngsta barnen. Forskare och förskollärare planerar, genomför, utvärderar och vidareutvecklar aktiviteter som baserar sig på vad barnen spontant intresserar sig för att delta i och göra i förskolan. Sådana aktiviteter är bokläsning, sångstunder, rörelselekar och olika typer av spel. I projektet utvecklar vi dessa aktiviteter utifrån variationsteoretiska principer för att aktiviteterna ska erbjuda barnen bästa möjligheter att ’få syn på’ tals innebörder och grundläggande aritmetiska principer. Aktiviteterna prövas upprepade gånger och utvecklas under en längre tid utifrån hur barnen responderar på interaktionen som sker mellan förskollärare och barn och utifrån barnens utvecklade kunnande och färdigheter.

Bild
Barn håller i boken "Dutten bygger ett litet torn".
I projektet är bokläsning en aktivitet som prövas och utvecklas med grund i variationsteoretiska principer om hur tals innebörder kan göras synliga för barn.
Foto: Camilla Björklund

Mål

Variationsteori utgör teoretiskt ramverk för att tolka hur barn uppfattar tal och aritmetik och för att designa och identifiera framgångsrik undervisning. Projektet bidrar därmed till kunskapsutveckling om tal- och aritmetiklärande hos de yngsta barnen och till teoretiskt underbyggd utveckling av didaktik för förskollärarprofessionen.

Projektmedlemmar

Medverkande i projektet är tre förskollärare och två forskare: professor Hanna Palmér, Linnéuniversitetet och professor Camilla Björklund, Göteborgs universitet.

Fortsatt forskning

Resultaten från DUTTA-projektet lever vidare i projektet SUMI (Studie av uppskalning och modellering av tidig numerisk innovation). Syftet med SUMI är att utveckla och studera principer för storskalig implementering av vetenskapligt grundad matematikundervisning för toddlare (1–3 år).

Om SUMI 

Publikationer

Peer-reviewed original articles, reports

Palmér, H. & Björklund, C. (2022). The teaching of numbers in common preschool activities – a delicate balancing act. Early Childhood Education Journal. https://doi.org/10.1007/s10643-022-01354-x

Palmér, H. & Björklund, C. (2022). Divergence in interviews with children – Improving research quality. Designs for Learning, 14(1), 52–57. http://doi.org/10.16993/dfl.187

Björklund, C. & Palmér, H. (2022). Teaching toddlers the meaning of numbers - Connecting modes of mathematical representations in book reading. Educational Studies in Mathematics. DOI: 10.1007/s10649-022-10147-3

Peer-reviewed conference proceedings

Palmér, H., & Björklund, C. (2022). Toddlers' ways of experiencing the meaning embedded in the question "How many years are you?". In J. Hodgen, E. Geraniou, G. Bolondi, & F. Ferretti (Eds.), Proceedings of the Twelfth Congress of European Research Society in Mathematics Education (CERME12). ERME / Free University of Bozen-Bolzano. hal-03750246

Björklund C., Palmér, H. & Landgren, L. (2022). Who or how many are missing? –Toddlers experiencing numerical meaning in a game. In L. Mattsson, J. Häggström, M. Carlsen, C. Kilhamn, H. Palmér, M. Perez, & K. Pettersson (Eds.), The relation between mathematics education research and teachers’ professional development. Proceedings of MADIF13. The thirteenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Växjö, 2022. (pp. 11–21). SMDF. http://matematikdidaktik.org/wp-content/uploads/2022/07/MADIF13_final.pdf

Björklund, C., & Palmér, H. (2021). Designing a tool for exploring toddlers’ number knowledge in preschool. In Y. Liljekvist, L. Björklund Boistrup, J. Häggström, L. Mattsson, O. Olande, & H. Palmér (Eds.), Sustainable mathematics education in a digitalized world. Proceedings of MADIF 12. Proceedings of MADIF 12 The twelfth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Växjö, 2020 (pp. 1–10). SMDF.

Chapters in books

Björklund, C. & Palmér, H. (2023). Exploration of researchers’ and teachers’ mixed roles and aims in research on toddler mathematics. In C. Wallerstedt, E. Brooks, E. Eriksen Ødegaard, & N. Pramling (Eds.), Methodology for research with early childhood education and care professionals. (pp. 33-43). Springer.

Popular science articles

Palmér, H. & Björklund, C. (2020). Att undervisa för toddlares taluppfattning. Förskoleforum.https://forskoleforum.se/artiklar/undervisning-toddlares-taluppfattning

Björklund, C., & Palmér, H. (2019). DUTTA – Praktiknära forskning om de yngsta barnens taluppfattning och räknefärdigheter. SMDFbladet, 8, 11–13.

DUTTA i media

Skolforskningspodden, avsnitt 32: Vetenskapligt grundad matematikundervisning i förskolan (Skolforskningsinstitutet)