Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Brickor med siffror.
Foto: kavring/AdobeStock

DUTTA

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

DUTTA står för DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. I projektet studeras hur de yngsta barnen i förskolan (1-3-åringar) utvecklar taluppfattning och begynnande räknefärdigheter samt hur utvecklingen kan stödjas genom förskoleaktiviteter grundade i variationsteoretiska principer. Projektet är praktiknära till sin karaktär och bygger på nära samarbete mellan forskare och förskollärare.

Bakgrund

Fundamentala frågor i matematikundervisning är hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik och hur detta kan utmanas i pedagogisk praktik, som förskolan. En didaktisk utmaning är att toddlares (1-3-åringar) kompetenser sällan stimuleras på ett målorienterat sätt, trots att tidiga erfarenheter visat sig ge stora effekter på lång sikt. Samtidigt som vi har kunskap om vad taluppfattning och begynnande aritmetikfärdigheter innebär vet vi också att inte alla barn spontant utvecklar dessa färdigheter. I nuläget saknas fördjupade kunskaper med vetenskaplig grund om hur didaktiska insatser som gynnar denna kunskapsutveckling kan utformas, vilket är av stort värde för utveckling av målorienterad matematikundervisning i den lekorienterade förskolan.

Syfte

Projektet genomförs i tre förskolor med syfte att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet involverar 27 toddlare som följs systematiskt över 3 terminer i lekbaserade samtal och videoobservationer av lek och samspel från förskolepraktiken där barnen deltar. Datainsamling och utveckling av undervisning görs gemensamt av förskollärare och forskare i ett praktiknära samarbete.

Studier i förskolan

Lekbaserade samtal

I projektet har vi utvecklat så kallade lekbaserade samtal där barnen bjuds in att delta i lekar med matematiskt innehåll. Lekarna är utformade för att vara igenkännbara för barnen som en berättelse om en katt som ska ha kalas. Och när man har kalas bjuder man på kakor till sina gäster, samlar och sorterar saker, leker kurragömma osv. Tillsammans med förskolläraren samtalar barnen om vad som sker i leken och uttrycker sin matematiska förståelse i både ord och handling. Gester med kroppen, såsom att använda fingrarna, är här lika viktiga uttryck som verbala räkneord.

Barnen i studien deltar i lekbaserade samtal upprepade gånger under projektets gång. Det ger underlag för att följa deras utveckling över en längre tid. I vår forskning är intresset inte så mycket riktat mot om barnen kan lösa en uppgift eller ej, utan istället är vi intresserade av hur barnen uppfattar tal och aritmetiska principer och hur de uppfattningarna förändras över tid.

Designade aktiviteter

En viktig del i DUTTA-projektet är utvecklandet av förskolepedagogiskt lämpliga aktiviteter för matematikundervisningen med de yngsta barnen. Forskare och förskollärare planerar, genomför, utvärderar och vidareutvecklar aktiviteter som baserar sig på vad barnen spontant intresserar sig för att delta i och göra i förskolan. Sådana aktiviteter är bokläsning, sångstunder, rörelselekar och olika typer av spel. I projektet utvecklar vi dessa aktiviteter utifrån variationsteoretiska principer för att aktiviteterna ska erbjuda barnen bästa möjligheter att ’få syn på’ tals innebörder och grundläggande aritmetiska principer. Aktiviteterna prövas upprepade gånger och utvecklas under en längre tid utifrån hur barnen responderar på interaktionen som sker mellan förskollärare och barn och utifrån barnens utvecklade kunnande och färdigheter.

Bild
Barn håller i boken "Dutten bygger ett litet torn".
I projektet är bokläsning en aktivitet som prövas och utvecklas med grund i variationsteoretiska principer om hur tals innebörder kan göras synliga för barn.
Foto: Camilla Björklund

Mål

Variationsteori utgör teoretiskt ramverk för att tolka hur barn uppfattar tal och aritmetik och för att designa och identifiera framgångsrik undervisning. Projektet bidrar därmed till kunskapsutveckling om tal- och aritmetiklärande hos de yngsta barnen och till teoretiskt underbyggd utveckling av didaktik för förskollärarprofessionen.

Projektmedlemmar

Medverkande i projektet är tre förskollärare och två forskare: professor Hanna Palmér, Linnéuniversitetet och professor Camilla Björklund, Göteborgs universitet.