Göteborgs universitet
Bild
Porträtt på Kirsti Klette.
Kirsti Klette.
Foto: Göran Olofsson

2023: Roger Gustafsson

Porträttbild på Roger Gustafsson

Roger Gustafsson är en av svensk fotbolls mest framgångsrika och välkända ledare på såväl elitnivå som fotboll för alla. Som elittränare förde han IFK Göteborg till fem SM-guld, en Svenska Cupen och två Champions League-gruppspel som slutade med en kvartsfinal 1995. Han har under 30 år verkat som ungdomstränare och ungdomsansvarig, främst i BK Häcken och IFK Göteborg. Bland Roger Gustafssons övriga meriter kan nämnas 15 års erfarenhet som instruktör för tränare och ledare inom Svenska Fotbollsförbundet och Göteborgs Fotbollsförbund.

Roger har under flera decennier som representant för idrottsrörelsen i samverkan bidragit till utveckling av idrottsvetenskaplig forskning och utbildning. Han har medverkat som samverkanspartner i inom idrottsvetenskapliga forskningsprojekt, såsom ”Fotbolls- och idrottsdidaktik”, ”Skadefri barn- och ungdomsidrott”, ”Deliberate Practice” och ”Matchanalys”, till vilka även kandidat- och mastersstudenter varit knutna. Uppsatsskrivande studenter inom lärar- respektive och sports coaching-programmen får återkommande ta del av hans mångåriga och unika erfarenheter genom föreläsningar, seminarier och externt bihandledarskap av examensarbeten. Genom sin unika erfarenhet utgör Roger en inspirationskälla och förebild för nuvarande och kommande studenter. 

2023: Lenonidas Kyriakides

Bild
Porträttbild på Lenonidas Kyrikadides

 

Lenonidas Kyriakides vid University of Cyprus är en internationellt ledande forskare inom området skoleffektivitet och skolförbättring. Hans arbete med ”Dynamic Model of Educational Effectiveness” (DMEE) har rönt mycket stor uppmärksamhet. DMEE utgörs av ett omfattande teoretiskt ramverk som inbegriper viktiga faktorer för att utveckla kunskap rörande undervisningens effektivitet, lärares professionella utveckling, kvalitet och jämlikhet i skolan samt minskning av mobbning.

Lenonidas Kyriakides har sedan mer än ett decennium tillbaka en anknytning till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genom samarbete med forskningsmiljön ”Förutsättningar, Utbildning, Resultat” (FUR). Han har bland annat medverkat i gemensamma internationella forskningsprojekt och en internationell forskarskola inom EU:s ramprogram, ibland även som drivande forskare. Genom sitt breda metodologiska kunnande bidrar Leonidas på ett mycket värdefullt sätt till utveckling av forskningen inom FUR. Han utgör även ett stöd för juniora forskare och underlättar därigenom ett pågående generationsskifte. 

2022: Fakultetsstyrelsen beslutade att inte utse någon hedersdoktor 2022.

2021: Kirsti Klette

Bild
Porträtt på Kirsti Klette.
Kirsti Klette.
Foto: Alex Tufte

Kirsti Klette är professor på Institutionen för lärarutbildning och skolforskning vid Oslo universitet. Hennes forskning har bland mycket annat handlat om hur utbildningsreformer implementeras på klassrumsnivå, hur undervisning förändras över tid och sambandet mellan undervisningspraktik och elevresultat. De senaste åren har Klette särskilt arbetat med videodokumentation från klassrummet och hon har lett för flera stora nationella och internationella forskningsprojekt. Klette är också ledare för Nordic Center of Excellence: Quality in Nordic Teaching (QUINT) - ett nytt initiativ för jämförande nordisk klassrumsforskning.

Kirsti Klette har också under lång tid samverkat med Utbildningsvetenskapliga fakulteten inom bland annat forskningsprojekt, seminarier, böcker och med att utveckla lärarutbildningen. Hon undervisar även på forskarutbildningen och på forskarskolor vid Göteborgs universitet.

Läs en intervju med Kirsti Klette här.

2020: Arjen Wals och Peter Grootenboer

Bild
Arjen Wals.

Professor Arjen Wals, universitetet i Wageningen, Nederländerna, är framstående inom forskningsområdet Education for Sustainable Development (ESD). Han är också UNESCO Chair for Social Learning for Sustainability och har varit avgörande för att etablera Lärande för hållbar utveckling som forskningsmiljö och profil vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Arjen Wals var gästprofessor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2012–2018. Under den tiden bidrog han till att utveckla och förankra ESD som forsknings- och undervisningsområde. Han bidrog till exempel till att skapa en grundutbildningskurs och internationell master i ESD, till flera doktorandprojekt, samt att forskningsgruppen blivit delaktig i en rad internationella nätverk inom fältet.

Arjen Wals, vars egen forskning är i allra högsta grad tvärvetenskaplig, har under sin tid vid Göteborgs universitet även varit drivande i tvärfakultativa samarbeten, inte minst genom vidareutveckling av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Gruppen var delaktig i organiseringen av World Environmental Education Congress år 2015, för vilken Arjen Wals och Ingrid Pramling Samuelsson var värdar.

Läs intervju med Arjen Wals i den när nyheten.

Bild
Peter Grootenboer.

Professor Peter Grootenboer, Griffith University, Australia, är framstående inom praktikteori och aktionsforskning. Han har lett flera små och stora forskningsprojekt som förbättrat undervisningen i skolor och som har ökat vår förståelse för undervisningspraktiker.

Peter Grootenboer har i mer än 15 år samarbetat med forskare och doktorander vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten via det internationella nätverket Pedagogy, Education, Praxis (PEP). Han har byggt upp forskningsgruppen Educational praxis, practice theory, and action research (EPPTAR) vid universitetet i Griffith. Det är en viktig del av det internationella nätverket och har publicerat många vetenskapliga artiklar tillsammans med forskare från Göteborgs universitet.

Genom åren har Grootenboer också besökt Utbildningsvetenskapliga fakulteten flera gånger och bland annat organiserat seminarier och handlett doktorander.

Läs intervju med Peter Grootenboer i den när nyheten.

2019: Alfredo J. Artiles

Bild
Alfredo Artiles.

Professor Alfredo J. Artiles, Arizona State University, USA, är tillsammans med kollegor från Göteborgs universitet medlem i ett internationellt konsortium med fokus på rättvis specialundervisning. Via professor Artiles har forskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik bland annat bjudits med i bokprojekt och inviterats till konferenser.

Inte minst forskarna inom forskningsmiljön PRIS – Platform for Research in Inclusive education and School development – vid nämnda institution knyter förhoppningar till ett fortsatt samarbete med Alfredo J. Artiles. Uppgiften inom PRIS är att skapa en forskningsplattform med hög forskningsprofil som undersöker frågor om inkludering och uteslutning av barn och vuxna inom utbildning, policies och praktik. En viktig uppgift är att kombinera skolutvecklingsområdet med en inkluderande utbildning med ett uttalat mål om jämlikhet och social integration för alla.

Bland många uppdrag kan nämnas att professor Artiles av president Obama 2011 utsågs till medlem av President’s Advisory Commission on Educational Excellence for Hispanics. Han är även medlem av National Academy of Education

Alfredo J. Artiles var gästprofessor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2012-2014.

Läs mer i webbnyheten från 10 juni 2019

2018: Sten Ludvigsen

Bild
Sten Ludvigsen.

Professor Sten Ludvigsen, Universitetet i Oslo, har under de senaste 20 åren bedrivit ett stort antal projekt som handlar om hur digitala redskap förändrar villkor för lärande och klassrumsaktiviteter för elever och lärare. Han har bland annat arbetat med hur olika lärresurser och lärplattformar kan stödja utvecklingen av vetenskapligt tänkande och arbete hos elever på olika stadier. Dessa studier har både ett praktiskt och ett teoretiskt kunskapsintresse.

Sten Ludvigsen har under hela sin karriär samarbetat med Göteborgs universitet. Han har ingått i ledningsgruppen för Linnécentret för lärande och medier (LinCS) och kontinuerligt deltagit i centrets kursaktiviteter, seminarier och projekt och varit bidragsgivare till den vetenskapliga produktionen. Han följde etablerandet av LETStudion och har fungerat som en god samtalspartner och rådgivare i miljöns tvärvetenskapliga samarbeten. Sten Ludvigsen och hans forskargrupp är också i hög grad aktiva i samarbete med kurser inom fakultetens forskarutbildning. Han har ett omfattande internationellt nätverk och har ständigt bemödat sig om att inkludera både forskare och doktorander vid Göteborgs universitet i olika aktiviteter.

Bland många uppdrag kan nämnas att Sten Ludvigsen är editor-in-chief för den mycket inflytelserika tidskriften The International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning och är medlem i editorial boards för flera andra tidskrifter.

Läs mer i webbnyheten från 21 maj 2018 

2017: Päivi Palojoki och Nikolay Veraksa

Bild
Päivi Palojoki.

Professor Päivi Palojoki, Helsingfors universitet, har intresserat sig för pedagogik och lärande, mångfald och jämlikhet i relation till skola och lärande samt didaktik och verktyg för lärande om mat, hälsa och hållbar utveckling. Professor Palojoki har en period i början på 2000-talet varit gästforskare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI. Under åren har samarbetet mellan henne och flera medarbetare vid IKI fortsatt på många sätt. 

Professor Palojoki har vid ett antal tillfällen bidragit med sina kunskaper till IKI som opponent, sakkunnig och experthandledare. I samverkan med andra finska forskare och medarbetare vid IKI medverkade hon även till att arrangera en nordisk doktorandkonferens kring att främja hälsosamma matvanor. Därtill har hon varit knuten som expert till den forskarskola som förenat de fyra svenska lärosäten som utbildar blivande lärare i skolämnet hem- och konsumentkunskap, Uppsala, Umeå, Kristianstad och Göteborg.

Bild
Nikolay Veraksa.

Professor Nikolay Veraksa, Moscow City University och Russian Academy of Education, initierade det nu mångåriga samarbetet med ett antal personer i forskargruppen Early Childhood Education (ECE) vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL. Ett mångårigt och ömsesidigt deltagande i workshops och konferenser i Göteborg och Moskva har stärkt samarbetet som idag omfattar flera medarbetare på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ett pågående forskningsprojekt kring ECERS kvalitetsutvärderingar i förskolan, med komparativa studier framför allt mellan Ryssland och Sverige och där idag fler nordiska länder medverkar, bidrar till en långsiktighet i samarbetet. Samarbetsavtal har också tecknats med Utbildningsvetenskapliga fakulteten och the Moscow City Teacher’s Training University and the Faculty of Psychology vid Lomonosov Moscow State University. Detta för att öka möjligheterna till internationalisering och fördjupa det pågående forskningssamarbetet och nätverksbygget.

2016: Anne-Nelly Perret-Clermont

Bild
Anne-Nelly Perret-Clermont.

Anne-Nelly Perret-Clermont, professor vid Université de Neuchâtel, Schweiz, har i decennier upprätthållit nära kontakt med forskare och doktorander vid Göteborgs universitet genom att bjuda in dem som partners i hennes forskning på plats i Neuchâtel. Hon har bland annat organiserat seminarier och symposier där Göteborgsforskare medverkat, liksom hon har besökt Göteborgs universitet för att ge seminarier här.

Anne-Nelly Perret-Clermont har en omfattande publicering inom området pedagogisk psykologi där hon undersökt frågor som IT och lärande, samarbete och IT, sociala representationer, argumentation och sociomaterialitet.

Läs mer i webbnyheten från 27 april 2016

2015: Kathy Sylva och Milbrey Wallin McLaughlin

Bild
Kathy Sylva.

Kathy Sylva, professor vid University of Oxford, England är en av Europas främsta forskare inom pedagogisk psykologi där hon bidragit med mycket ny och fördjupad kunskap av relevans för det barn- och förskolepedagogiska forskningsfältet.

Under snart 20 år har flera medlemmar inom den barnpedagogiska forskargruppen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten haft ett utvecklat samarbete med Kathy Sylva, dels under hennes gärning vid Warwick University, London University, dels under hennes senaste tio år vid University of Oxford, där hon verkar som Professional Fellow.

Professor Sylva har bland annat varit ledare för ett av Englands största forskningsprojekt, Effective Provision in Preschool Education (EPPE), en longitudinell studie med fokus på barns lärande i olika förskolemiljöer. Det är en av Europas mest omtalade studier, då den visar att barn inte bara lär sig i förskolan, utan att de även lär sig att lära, vilket bidrar till fördelar senare i skolan

Milbrey Wallin McLaughlin, professor vid Stanford University, USA, är en ledande forskare inom området utbildning och utbildningspolitik. Hon leder ett antal stora forskningsprogram som arbetar med utbildningsreformer, utvärdering och innovation, lärares lärande, ungdomar och ungdomsorganisationer, samt studier i språk och socialisering.

Professor McLaughlin är involverad i forskningssamarbete, undervisning och handledning vid fakulteten. Hennes publikationer har använts i master- och forskarutbildningskurser, exempelvis i läroplansteori och i professionalism och professionalisering. Professor McLaughlin har varit en återkommande besökare i Göteborg sedan 2008. Hon utsågs till gästforskare vid Göteborgs universitet och har som sådan besökt fakulteten i längre perioder 2011 - 2012. Hon har skrivit mer än 30 böcker och monografier och mer än 80 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

2014: Stefan Hopmann och Sheila Riddel

Bild
Stefan Hopman.

Stefan Hopmann, professor vid Institut für Bildungswissenschaft i Wien, har bland annat initierat ett nordiskt nätverk, NORDID, som gett upphov till nordiska seminarier under de senaste åtta åren, gemensamma nordiska doktorandkurser samt en antologi som diskuterar den nordiska ämnes- och allmänna didaktiken. Hans forskning har stor betydelse för utveckling av forskningen inom allmän didaktik samt inriktningen på vissa kurser inom lärarutbildning och doktorandutbildning.
Hans stöd för kunskapsområdet och den nystartade tidskriften NoAD, Nordisk tidskrift för allmän didaktik är ovärderligt. Den nya tidskriften har sitt huvudsäte vid Göteborgs universitet.

Bild
Sheila Ridell.

Sheila Riddel, professor vid University of Edinburgh, har starkt bidragit till att utveckla forskning och samverkan inom området inkludering och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det har resulterat i forskningsplattformen PRIS (Platform for Research on Inclusion and School development) som bedriver forskning inom området inkluderande utbildning och skolutveckling.
Därutöver har det resulterat i internationella symposier och gemensamma publikationer.

Läs mer i webbnyheten från 23 maj 2014

2013: Timothy Koschmann

Bild
Timothy Koschmann.

Timothy Koschmann, professor vid Southern Illinois University School of Medicine, USA är bland annat en framstående forskare inom fältet ”datorstött lärande”, hur teknologi kan stödja lärande i samarbete och han är dessutom internationell rådgivare i en av Utbildningsvetenskapliga fakultetens starkaste forskningsmiljöer.

Med sin bakgrund i utbildningsvetenskap, filosofi och informatik har han introducerat nya sätt att studera lärande och kognition. Han är världsledande inom sitt fält och har de senaste åren haft kontinuerliga kontakter med medarbetare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Under många år har professor Koschmann studerat lärande och utbildning i medicinska sammanhang. Flera av hans studier har potential att bli framtida klassiker. Ett återkommande tema är hur lärande sker utanför traditionell undervisning och hur teknologi på olika sätt kan stödja lärande och problemlösning.

De arbetena har fungerat som en viktig utgångspunkt för de samarbeten som Utbildningsvetenskapliga fakulteten har haft med Sahlgrenska akademin inom ramen för styrkeområdet lärande, LETStudion.

2012: Ann Farrell

Bild
Ann Farell.

Ann Farrell, professor vid Queensland University of Technology (QUT) i Brisbane, Australien, är en framstående forskare inom området Early Childhood Education och har ett mångårigt forskarsamarbete med kollegorna vid Göteborgs universitet.

Hon har varit en drivande kraft under 20 år av samverkan. Det handlar om utbyte av forskare och forskarstuderande, gemensamma ansökningar och pågående projekt. Ett resultat av samarbetet är gemensamma vetenskapliga publiceringar av monografier och artiklar.

Ann Farrell är internationellt erkänd och en av Australiens mest framgångsrika och respekterade barnforskare.

2011: Ingen hedersdoktor utsågs.

2010: John Siraj-Blatchford och Alan Dyson

Bild
John Siraj-Blatchford.

John Siraj-Blatchford, professor vid Swansea University har under tiotalet år på olika sätt samarbetat med forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och på flera sätt bidragit till fakultetens utveckling.
Han har på fakulteten dessutom ofta deltagit i workshops och gett föreläsningar på kollegier, för doktorander och masterstudenter.
Främst har samarbetet skett genom gemensamt arbete i tre olika EU-projekt där små barn och teknologi varit en gemensam nämnare.
John Siraj-Blatchford är en av Europas allra främsta vad gäller just detta område, ett område som är eftersatt i både Sverige och världen i stort.
2010 ledde han ett projekt om Lärande för hållbar utveckling och små barn, finansierat av Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum i samverkan med den barn- och ungdomsvetenskapliga forskargruppen vid fakulteten.
 

Bild
Alan Dyson.

Alan Dyson, professor Alan Dyson vid University of Manchester, är en välmeriterad och internationellt erkänd forskare som har både utvecklat och vitaliserat det specialpedagogiska forskningsfältet. Han var bland annat den som koordinerade tillkomsten av Open File on Inclusive Education år 2001, i UNESCOS regi.

Alan Dyson har varit gästprofessor vid institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för specialpedagogik, läsåret 2009/2010. Han har därmed starkt bidragit till att utveckla och internationalisera den specialpedagogiska forsknings- och utbildningsmiljön vid fakulteten.
Ett utvecklat samarbete mellan Manchester University och Göteborgs universitet är nu under uppbyggnad.

2009: Stephen Kemmis

Bild
Stephen Kemmis.

Stephen Kemmis, professor vid School of Education vid Charles Sturt University, CSU, Australien, leder en forskargrupp vid forskningsinstitutet RIPPLE (Research in Professional Practice, Learning and Education). Forskargruppen arbetar kring frågor med inriktning mot både lärarutbildning och kompetensutveckling för lärare.

Stephen Kemmis besökte Göteborgs universitet och forskningsmiljön Skolutveckling vid dåvarande institutionen för pedagogik och didaktik, IPD, för första gången 2005. Vid det tillfället skissades på ett internationellt forskningsprojekt ”Pedagogy, Education and Praxis” som involverar de nordiska länderna, Nederländerna och England. Projektet som letts av Stephen Kemmis har varit framgångsrikt och fyra volymer publicerades under 2008.

Ett samarbetsavtal mellan CSU och Göteborgs universitet har undertecknats.

För forskarmiljön Skolutveckling har relationen med Stephen Kemmis och hans forskargrupp varit av central betydelse. Förståelsen av praxisbegreppet och ledarskap har varit och är betydelsefull för forskarmiljöns arbete med sin inriktning på skolor och aktionsforskning.

2008: Erno Lehtinen

Erno Lehtinen, professor vid Åbo universitet forskar om lärande och teknikutveckling och han har en tvär- och mångvetenskaplig inriktning som är ovanlig i sin teoretiska och metodiska bredd. Bland hans senare forskning kan nämnas studier av biologiska korrelat till den tidiga utvecklingen av barns numerositet, det vill säga uppfattning av tal. I den forskningen problematiserar han på ett intressant sätt relationer mellan biologiska indikatorer och förståelse.

Erno Lehtinen har också ägnat sig åt forskning om informationsteknikens roll i skolan och konsekvenserna för lärande och elevers kunskaper.

Samarbetet med Göteborgs universitet sträcker sig över flera decennier och innefattar en alltmer fördjupad samverkan inom forskning och forskarutbildning, främst med forskningsmiljön LinCS vid fakulteten.

2007: Lauren B. Resnick

Bild
Lauren B. Resnick.

Lauren B. Resnick, professor vid University of Pittsburgh, är en internationellt ledande forskare inom området kognitionsforskning med inriktning mot lärande. Hon är sedan 1977 föreståndare för det ansedda Learning Research and Development Center vid samma universitet. 1995 grundade hon Institute for Learning, som hon alltjämt leder.

Lauren B. Resnick var initiativtagare till the New Standards Project (1990-1999), som fått stort inflytande på skolutveckling och kunskapsbedömning. Hon grundade 2002 tidskriften Research Points, vars målgrupp är policyansvariga inom utbildning. Hon har författat mer än 150 böcker, artiklar och andra arbeten.

Hennes kontakter med Göteborgs universitet inleddes redan under 1970-talet och hon har samarbetat med flera generationer av forskare.

2000-2006

2006
GÖRAN EMANUELSSON, Göteborgs universitet
IVAR GOODSON, University of Brighton

2005
SOLWEIG EKLUND, Lärarförbundet

2004
JÜRGEN TEICHMANN, München

2003
KJELL JOHANSSON, Göteborgs kommun

2002
BODIL JÖNSSON, Lunds universitet

2001
STEINAR KVALE, Århus universitet
PERTTI KANSANEN, University of Helsinki

2000
LILIAN KATZ, University of Illinois