Länkstig

Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

I projektet undersöker vi en teoretisk idé om hur elever i årskurs 1 förstår och utvecklar kunskap om addition och subtraktion med tiotalsövergång.

I projektet undersöker vi en teoretisk idé om hur elever i årskurs 1 förstår och utvecklar kunskap om addition och subtraktion med tiotalsövergång. Under trettio år har den dominerande synen varit att elever lär sig addition och subtraktion genom att utveckla alltmer avancerade räknestrategier. Ny forskning har visat att elever kan fastna i tidigt lärda strategier som innebär enstegsräkning och som fungerat bra på enklare uppgifter, och därför inte utvecklar mer avancerade strategier, som talens del-helhets-struktur för att lösa uppgifter.

Syftet

Syftet med vårt projekt är att studera vilken betydelse elevers erfarande av tals del-del-helhetsstruktur och tioenheten har för utveckling av färdigheter i addition och subtraktion samt utveckla metoder och arbetssätt som kan utveckla detta. Hur kan förmågan att se tals del-del-helhetsstruktur i relation till tioenheten utvecklas? Hur kan undervisning av förmågan att erfara tals del-del-helhetsstruktur i relation till tioenheten bidra till elevers aritmetiska färdigheter?

Genomförande

Vi kommer under ett läsår arbeta tillsammans med lärare i årskurs 1 och analysera elevernas förståelse samt designa uppgifter och aktiviteter som genomförs i undervisningen. Genom individuella intervjuer med experimentgrupp (80 elever) och jämförelsegrupp (40 elever) vid tre tillfällen (start och slutet årskurs 1 samt i slutet årskurs 2), följs utvecklingen. Intervjuerna kommer att analyseras både kvalitativt med variationsteorin och kvantitativt med statistiska mått.

Publikationer