Bild
Flicka med en liten groda i handen.
Foto: Irina Schmidt/MostPhotos
Länkstig

STEM i förskolan – kreativitet, kompetens och kvalitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Projektet har fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap (kreativitet) och matematik i förskolan. Syftet är att söka svar på frågor som på vilka olika sätt förskollärare planerar, genomför och följer upp sin undervisning inom området samt hur, och om, de olika innehållsdelarna i STEM (science, technology, enginering and mathematics) integreras med varandra. Vidare är det intressant att studera vilka kunskaper om, och uppfattningar av, de specifika innehållsområdena som förskollärare har och vilka aspekter av kreativitet och problemlösning som förskollärare och barn kan möta i förskolans STEM undervisning.

Syfte

Projektets vetenskapliga syfte är att studera aspekter av kvalitet och likvärdighet i förskolors STEM undervisning i Sverige. Fokus ligger på innehållsintegration samt kvalitetsaspekter baserade på internationell kvalitetsforskning inom förskolefältet. Dessutom ligger fokus på förskollärares professionella förhållningssätt till integrationen av STEM samt på vilka sätt sådan undervisning utgör möjligheter för barns utveckling av exekutiva funktioner.

Metod

Projektet innehåller tre olika delar. Initialt genomförs en enkätstudie vilken har fokus på STEM-området och fokuserar på hur, samt i vilken utsträckning, dessa områden ingår i respektive förskolas undervisning, både som enskilda delar samt som integrerade med varandra. Vidare ingår en intervjustudie med 10-15 förskollärare med fokus på deras professionella ställningstaganden i relation till STEM. Både enkätstudien och de planerade intervjuerna kommer att behandla förskollärares professionella aspekter i relation till undervisnings-/inlärningsprocesser, och de färdigheter och förmågor som barn (på individ och gruppnivå) ges möjlighet att utveckla. Den sista delen utgörs av en observationsstudie som genomförs i förskolemiljöer. Data genereras genom videodokumentation av undervisningssituationer som är planerade dels av arbetslag/förskollärare samt samplanerade av forskaren och arbetslag/förskollärare.  Aktiviteterna som sker kan både vara riktade mot att utveckla barns kunskaper inom olika delområden och/eller vara riktade mot vetenskapliga processkunskaper som att observera, förutsäga, kommunicera och samarbete i relation till respektive innehåll.

Resultat

Forskningsprojekt förväntas bidra till att förskolans undervisning lyfts fram på ett sätt där undervisningsuppdraget kommer i förgrunden och barns kompetenser synliggörs i relation till de skilda arbetssätt som används för att undervisa naturvetenskap, teknik, kreativitet/skaparförmåga och matematik i förskolan, samt hur dessa kan integreras med varandra på, ett för barns möjligheter till lärande, relevant sätt.