Bild
Kurs- och tidningsbiblioteket, en del av vår vision om en attraktiv studiemiljö
En del av visionen är en attraktiv studiemiljö, som Kurs- och tidningsbiblioteket i centrala Göteborg
Foto: Jennie Corneskog
Länkstig

Vision och värderingar

Göteborgs universitet arbetar aktivt utifrån vår vision och våra värderingar, som sträcker sig över ett brett spektrum.

Göteborgs universitets vision

Vår vision sträcker sig mellan 2021 till 2030. Visionen Ett universitet för världen uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Visionen innehåller universitetets kärnvärden och ett antal övergripande ställningstaganden som anger riktningen för universitetets utveckling.

Globalt engagemang

Göteborgs universitet har ett starkt samhällsansvar och ett globalt engagemang. Vi strävar efter att utbilda demokratiska samhällsmedborgare med respekt för grundläggande värden som mänskliga fri- och rättigheter. 

Likabehandling och jämställdhet

Vi främjar lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och anställda samt motverkar diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Vi främjar normer som leder till att studenter och anställda behandlar varandra med ömsesidig respekt, och normer som verkar exkluderande, diskriminerande eller kränkande, motverkas.

Kvalitetsarbete för forskning och utbildning

En vägledande grundprincip för Göteborgs universitet är att vår forskning och utbildning ska kännetecknas av hög kvalitet. Eftersom forskningens och utbildningens kvalitet är vårt mest värdefulla kapital måste vi ständigt vårda, värdera och utveckla vårt arbete. Därför arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i hela verksamheten.