Bild
Löv som hänger ner från taket i en byggnad med flera våningar. På bottenvåningen sitter personer och studerar.
En del av visionen är en attraktiv studiemiljö, som studieplatserna på Humanisten.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Vision och värderingar

Göteborgs universitet arbetar aktivt utifrån vår vision och våra värderingar, som sträcker sig över ett brett spektrum.

Göteborgs universitets vision

Vår vision sträcker sig mellan 2021 till 2030. Visionen Ett universitet för världen uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Visionen innehåller universitetets kärnvärden och ett antal övergripande ställningstaganden som anger riktningen för universitetets utveckling.

Globalt engagemang

Göteborgs universitet har ett starkt samhällsansvar och ett globalt engagemang. Vi strävar efter att utbilda demokratiska samhällsmedborgare med respekt för grundläggande värden som mänskliga fri- och rättigheter. 

Likabehandling och jämställdhet

Vi främjar lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och anställda samt motverkar diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Vi främjar normer som leder till att studenter och anställda behandlar varandra med ömsesidig respekt, och normer som verkar exkluderande, diskriminerande eller kränkande, motverkas.