Bild
Fyra personer sitter runt ett bord och diskuterar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Samarbeta med våra studenter

Tillhör du näringslivet, offentliga sektorn eller en organisation som vill samarbeta med våra studenter? Våra studenter är intresserade av att få använda sina kunskaper och färdigheter på faktiska uppgifter från yrkeslivet.

Att samarbeta med våra studenter ger både dig som uppdragsgivare och studenten värdefulla erfarenheter, infallsvinklar och nya kunskaper. Du som uppdragsgivare får också ett vetenskapligt synsätt på det du behöver hjälp med och har dessutom möjlighet att lära känna framtida kollegor.

Möjliga samarbeten

Examens- eller uppsatsarbete

I de flesta utbildningar ingår ett självständigt arbete under eller i slutet av utbildningen. Det tar totalt 10 eller 20 veckor för studenten eller studenterna att genomföra.

Din verksamhet kan samarbeta med våra studenter i examens- eller uppsatsarbeten och på så sätt få en kvalificerad problemlösning vid exempelvis större kartläggningar, utredningar eller djupare analyser. 

Foto: Natalie Greppi

Praktikplats

Längre eller kortare praktikmoment ingår i flera av våra utbildningar. I samband med praktiken skriver studenten ofta en egen praktikrapport som ingår i utbildningen.

Med sina kunskaper är studenten en resurs i ert dagliga arbete, och kan utveckla din verksamhet samt ansvara för speciella uppgifter. Att ta emot en praktikant är ett bra sätt att lära känna studenter som är på väg ut i arbetslivet.

Foto: Natalie Greppi

Forskningsuppdrag

Kortare uppdrag där studenten arbetar inom ett forskningsprojekt.

Extra- och säsongsjobb

Jobb som studenten kan göra vid sidan av sina studier under terminen eller under sommaren - gärna med innehåll som knyter an till det studenten studerar. 

Tillsvidareanställningar/vikariat

Tjänster för studenter som är klara med sin universitetsutbildning och söker kvalificerade tjänster.

Att tänka på när du samarbetar med våra studenter

Generellt kan vi säga att studenter vill ha intressanta och engagerande uppdrag som ligger nära deras utbildningsområde och som kan fungera som ett prov på deras samlade kompetens. Studenter efterfrågar ofta projekt och uppdrag ute i arbetslivet där de får testa sina kunskaper under utbildningstiden men också få känna att man bidrar till företagets eller organisationens utveckling.

 • Fundera över vad du vill ha undersökt, analyserat, utvecklat och beskriv problemet med en intresseväckande rubrik. Tydliggör vad som är syftet med uppdraget. Vad är själva "problemet"? Vad vill du att arbetet ska leda fram till? Förslaget kan bestå av en eller flera frågeställningar som du vill belysa.
 • Alternativt kan du formulera ett mindre detaljerat och ett mer öppet förslag, där själva frågeställningarna, syftet eller vad som ska göras, tas fram senare i dialog med studenten och handledaren på Göteborgs universitetet.
 • Det är viktigt att förslaget inte är rena konsultuppdrag, utan att det finns en vetenskaplig utmaning i uppdraget för att passar in i studentens utbildning.
 • Klicka här för att se hur tidigare förslag på examensarbeten och uppsatser ser ut i annonsportalen på studentwebben.
 • Det är studenterna som hör av sig när de är intresserade. Det är inte helt ovanligt att studenterna gör en uppsats tillsammans.

Klicka här för att börja annonsera.

 • Handledaren vid universitetet, studenten och uppdragsgivaren (du) utvecklar i samråd förslaget från annonsportalen.
 • Då examensarbetet, uppsatsen eller praktikplatsen ingår i studentens utbildning är det alltid handledaren vid universitet som ska godkänna det framdiskuterade förslaget.
 • Uppsatsen/examensarbetet som studenten ska göra måste uppfylla utbildningens krav på vetenskapliga frågeställningar, teori- och metodanvändning, vilket universitetets handledare ska godkänna. Hen ansvarar även för att ämnet har rätt akademisk nivå och faller inom ramen för huvudområdet.
 • Praktikplatsens arbetsuppgifter ska vara relevanta och av avancerad karaktär.
 • Oftast behövs praktikplan som uppfyller särskilda kriteriet mellan dig och studenten, och en praktiksamordnare som godkänner den. 
 • Arbetets omfattning är oftast 10-20 veckor. Därför är det är viktigt att göra en tidsplan och avgränsa examensarbetet/uppsatsen, så att studenten ska kunna bli klar i tid.

Det måste finnas en kontaktperson på företaget/organisationen/offentliga verksamheten.

Kontaktpersonen förväntas:

 • ansvara för att ha en kontinuerlig dialog tillsammans med handledaren vid universitetet och studenten.
 • avsätta tid för att introducera studenten.
 • vara studentens diskussionspartner och bollplank under arbetsprocessen.
 • planera in kontinuerliga avstämningsmöten med studenten under arbetets gång.
 • svara för att studenten har tillgång till arbetsmaterial för att kunna utföra examensarbetet/uppsatsen/praktiken
 • ordna en arbetsplats om delar av examensarbetet/uppsatsen behöver göras på företaget/organisationen/offentliga verksamheten.
  Vid praktik förväntas att det finns en arbetsplats för studenten.
 • Studenter som genomför examensarbete/uppsats/praktikplats som ingår i utbildningen (det vill säga ger högskolepoäng), är ett kostnadsfritt samarbete. Det krävs ingen ekonomisk ersättningen till studenten.
 • Vissa uppdragsgivare väljer på eget initiativ att erbjuda viss ekonomisk belöning för t ex examensarbeten och praktikperioder.
 • Dock är det brukligt att uppdragsgivaren står för utgifter som är kopplade till att genomföra uppsatsen, praktiken eller examensarbetet. Det kan exempelvis handla om resor, kostnader för utskrifter/tryck, porto för utskick av enkäter, telefonkostnader eller andra administrativa uppgifter.
 • Det är studentens ansvar att formen för eventuell ersättning inte leder till problem med Centrala studiemedelsnämnden (CSN), A-kassan eller Försäkringskassan.
 • Om praktikplatsen/internship inte kan ingå i utbildningen och är oavlönad publiceras annonsen enbart för deltid inom ideell sektor.
 • Kom överens med studenten redan i början av ert samarbete hur  och i vilken form du ska få resultatet av uppsatsen/examensarbetet. Det kan exempelvis vara ett digitalt/kopierat exemplar av det färdiga arbete, en muntlig presentation på arbetsplatsen eller en demonstration om det handlar om en produkt.
 • Det färdiga arbetet är en del av studentens utbildning och redovisas oftast skriftligt och muntligt vid ett offentligt uppsatsseminarium på universitetet. Det är rekommenderat att studenten också presenterar uppsatsen/examensarbetet hos uppdragsgivaren, som i flera fall får en särskild rapport.
 • Studenten äger rättigheterna till resultatet av examensarbetet/uppsatsen. Om uppdragsgivaren vill ta över resultatet (till exempelvis vid produktutveckling) måste ett avtal upprättas.
 • Att sekretessbelägga studentuppsatser är i princip inte möjligt. Göteborgs universitet är en myndighet, Uppsatserna är därför offentliga handlingar och publiceras elektroniskt.

Frågor om annonsportalen

 • Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig rätten att granska, redigera och godkänna alla inkomna annonser.
 • Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig också rätten att inte publicera inkomna annonser som kan upplevas som kränkande, diskriminerande, stötande eller på något sätt skadar universitets namn och rykte; främjar skadliga produkter eller bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen. Även reklam eller annat som strider mot god etik godkänns inte.
 • Anställningar som kräver medlemskap i en organisation kommer inte heller att publiceras.
 • I annonsen som måste det klart framgå vem arbetsgivaren är och på vilket företag eller vilken offentlig verksamhet/organisation tjänsten finns. Dessutom måste det finnas en kontaktperson med kontaktuppgifter som Göteborgs universitets alumnverksamhet kan kontakta om  eventuella oklarheter i annonsen, och studenter/alumner om själva uppdraget.
 • Annonser för oavlönade anställningar på företag/organisationer publiceras endast om det är praktik som ingår i utbildningen. (Gäller dock inte engagemang på deltid inom ideell sektor.)
 • Innan du annonserar läs villkor och behandling i av personuppgifter i annonsportalen.
 • För att lägga in en annons med förslag på examensarbete, uppsats, praktikplats eller jobb, börjar du med att gå till webbsidan "För uppdragsgivare" - klicka här! Skriv in din arbets-e-postadress i fältet. Därefter får du en verifieringslänk till e-postadressen du angett. Klicka på den och följ instruktionerna.
 • Första gången någon från din arbetsplats annonserar, får du fylla i ett formulär med faktauppgifter om företaget/offentliga verksamheten/organisationen som namn, avdelning/enhet, organisationsnummer, bransch, antalet anställda, kontaktuppgifter som e-post, telefon med mera.
 • I själva annonsen är det viktigt att det finns e-post till en kontaktperson som ansvarar för annonsen. E-postadressen behövs för både studenter/alumner och personal på Göteborgs universitet.
 • Om praktikplatserna eller examensarbetena/uppsatsförslagen redan finns på din verksamhets webbsida, skriv då enbart några rader i rutan för beskrivning och lägg in webbadressen. Det går också att bifoga annonsen som pdf eller wordfil.
 • När du fyllt i och skickat iväg annonsformuläret publiceras ditt förslag inom kort i annonsportalen, och blir sökbart för studenterna i Studentportalen. Direkt till aktuella annonser.
 • Annonseringen är kostnadsfri, men det är personalen på Göteborgs universitet som bestämmer om annonsen kan publiceras eller inte.

Nej, du behöver inget lösenord till annonsportalen. Varje gång du ska annonsera börjar du med att skriva in din jobb-e-postadress från annonsportalens förstasida, för att få verifieringslänken till din mejl för vidare instruktioner till annonseringen.

OBS! Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har en separat annonsfunktion sedan tidigare, och den kräver inloggningsuppgifter. Klicka här för annonsering.

Nej, du kan inte plocka bort eller ändra i ett publicerad annons, utan kontakta oss på alumn@gu.se. Det gäller också om en student har börjat på uppdraget innan sista publiceringsdag, om det har blivit inaktuellt före sista ansökningsdagen eller om du vill skjuta fram publiceringsdagen och sedan återaktivera annonsen.

Annonser för extra- och säsongsjobb under terminen eller sommaren, är tänkta att ha en viss anknytning till studierna till  exempel att en lärarstudent jobbar extra med läxhjälp.

Kvalificerat jobb är en tillsvidaretjänst  eller en visstidsanställning  som kräver en högskoleutbildning och riktar sig till  studenter som är på väg ut i arbetslivet eller är examinerade (d v s alumner).

Annonserade jobbtjänster ska vara avlönat arbete.

Annonsportalen ligger i Göteborgs universitets Studentportal. Klicka här för att se publicerade annonser. Det är främst studenter som söker i annonsportalen, och de kan enkelt prenumerera på ämnen och vilken typ av samarbete de är intresserade av. Annonserna skickas alltså inte ut till studenternas e-post.

Ja, annonsportalen är tvåspråkig. Klicka här för att komma direkt till den engelska startsidan för annonsering.

Annars är det bara att gå in på den svenska startsidan för annonsering och byta till engelska högst upp i högra hörnet.

 • Om du vet att du vill annonsera efter studenter/alumner inom ekonomi, marknadsföring och juridik, kan du använda Handelshögskolans egna annonsfunktion för att komma så nära målgruppen.
 • Till Handelshögskolans annonsfunktion - där du registrerar dig och får ett konto med inloggningsuppgifter. Har du frågor? Kontakta career-service.company@handels.gu.se
 • Om du är osäker eller riktar dig till studenter inom flera ämnesområden - använd den universitetsgemensamma annonsportalen.
 • Om du i annonsportalen vill nå studenter i särskilda ämnesområden, kryssar du bara i ämneskategorierna så att studenterna/alumnerna kan prenumerera på sina ämnen.

Annonsportalen har en statistikfunktion som visar hur många som har klickat på annonsen. Om du behöver veta kontakta alumn@gu.se och uppge vilken annons det gäller.

Annonsportalen administreras av universitetets alumnverksamhet (kontakt med tidigare studenter) och har du frågor mejla alumn@gu.se eller ring 031-786 6903/02.

Kontakt

För frågor om annonsering

alumn@gu.se