Video (1:31)
EUTOPIA
Bild
EUTOPIA är ett nätverk mellan sex lärosäten i Europa.

EUTOPIA

Göteborgs universitet ingår i Europauniversitetsalliansen EUTOPIA. Tillsammans med nio andra lärosäten är den gemensamma visionen att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal.

Vad är EUTOPIA?

EUTOPIA är en Europauniversitetsallians bestående av tio europeiska lärosäten. Samarbetet ska rusta Europas unga för framtidens lokala och globala utmaningar. Hållbarhet, inkludering, samverkan och internationellt samarbete är i fokus för både forskning och utbildning, och studenters medskapande och påverkansmöjligheter är centrala. Samarbetet startade i december 2019 och sedan dess har en mängd aktiviteter dragit igång. 

EUTOPIA var en av de 17 första Europauniversitetsallianser som beviljades medel av EU-kommissionen.  

Europauniversitet som koncept ingår i EU-kommissionens vision om en European Education Area – ett gemensamt europeiskt utbildningsområde – till år 2025. Visionen lanserades efter EU-toppmötet i Göteborg 2017 och innebär att utbildning, forskning och samverkan inte ska begränsas av landgränserna i Europa.

Europauniversitetet ska göra det möjligt för en ny generation EU-medborgare att samarbeta över språk- och landsgränserna och bidra till att stärka den europeiska identiteten.

Syftet med Europauniversitet är att höja kvaliteten inom utbildning, forskning och samverkan och bidra till inkludering och stärkt konkurrenskraft. Detta skall uppnås genom att universitet i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika framtidsfrågor och samhällsutmaningar. Studenter och anställda kan röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i en allians. Studenter skall på sikt kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten. Genom programmet Erasmus+ får studenter och anställda finansiering för utbytesperioderna i de andra länderna.

Efter två olika utlysningsomgångar 2019 och 2020 så finns det nu 41 allianser där mer än 280 Europeiska lärosäten ingår.

De 41 allianserna som är etablerade ska testa olika modeller för det nya konceptet med Europauniversitet och se hur de kan förändra den högre utbildningen. Initiativet med Europauniversitet kommer att genomföras fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027.

En viktig del av EUTOPIA-alliansens arbete är samverkan med det omgivande samhället. 

Lärosätena har nära kontakter med företag, organisationer och samhällsaktörer i sina respektive regioner, som deltar i EUTOPIA-aktiviteter på olika sätt. 

Ett koncept som EUTOPIA arbetar med är Placemaking, som bland annat handlar om hur vi tillsammans kan samskapa offentliga platser och bidra till hållbar regional utveckling. Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park genomförs bland annat en Open Innovation Challenge, där studenter från alla lärosätena tar sig an utmaningar som aktörer i de sex regionerna har, för att försöka hitta lösningar som skulle kunna tillämpas på fler ställen. Dessa tre aktörer ingår också i en EUTOPIA Pool of partners, tillsammans med aktörer i de andra regionerna.

Varför är Göteborgs universitet med?

Det europeiska utbildningslandskapet är under ständig utveckling och det är viktigt för Göteborgs universitet att vara en del av och i framkant av den utvecklingen.
Vi är stolta att vara del av EUTOPIA, en av de första Europauniversitetsallianser som beviljades medel i den första ansökningsomgången 2019.  Efter den andra ansökningsomgången 2020 så är inte mindre än 11 svenska lärosäten medlemmar i en Europauniversitetsallians.

Vår drivkraft för att medverkan är framför allt

  • Fördjupad samverkan med ett antal starka europeiska partners
  • Testa nya former av utmaningsdriven utbildning och studentmedverkan 
  • Ökade och förenklade studentutbyten
  • Möjlighet till pedagogisk utveckling för lärare
  • Samverka med intressanta regioner i Europa
  • Möjligheter till stärkt globalt samarbete- även med utomeuropeiska partners
  • Tillkommande europeisk finansiering av utbildning och forskning- som bara går att söka för medlemmar i Europauniversitetsallianser
  • Delta i policyutvecklingen på europeisk nivå – vilket vi gör genom att vara en av de tidigt sjösatta allianserna.
  • Bidra till en demokratisk och hållbar utveckling i Europa

Projekt inom EUTOPIA

EUTOPIA TRAIN Verkar för en gemensam forsknings- och innovationsagenda för alliansens lärosäten. För frågor om EUTOPIA TRAIN, kontakta Magdalena Petersson Mc Intyre.

EUTOPIA SIF finansierar postdoktorstjänster vid alliansens lärosäten.  För frågor om EUTOPIA SIF, kontakta Andreea Maris

För lärare och forskare

EUTOPIAS lärarsamarbete: Learning Units

Sedan EUTOPIA 2050-projektet inleddes 2019 har 18 kurser eller kursmoment vid de olika lärosätena successivt valts ut till att bli ”Learning Units”.  Det innebär att lärare vid de olika EUTOPIA-lärosätena tillsammans utvecklar sina befintliga kurser och ökar samarbetet med kollegor som håller i likartade kurser. Till exempel kan det handla om gemensamma samarbetsövningar för studenter och möjlighet till att dela och byta gästföreläsningar med varandra.

Kurser vid Göteborgs universitet som ingår i Learning Units

Europe in the World (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

A EUTOPIA Hackathon in Sustainable Transportation (Handelshögskolan)

Citizenship, Social Values and Ethics in Sustainability Education (Utbildningsvetenskapliga fakulteten)

Nursing Care in Complex Care Situations (Sahlgrenska akademin)

Managing Migration (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
 

Mer exempel

Alla Learning Units på EUTOPIA's webbplats

Kontakt

Övergripande frågor om EUTOPIA vid Göteborgs universitet
Karin Jonson

Ekonomi
Fatemeh Mahmoudi

EUTOPIA TRAIN
Magdalena Petersson Mc Intyre

Utbildning
Jan Lif

Forskning 
Henrik Lindskog

EUTOPIA SIF
Andreea Maris

Samverkan och innovation
Camilla Pettersson

Breddad rekrytering
Catherine Gillo Nilsson

Internationalisering
Lisa Broadwell

Kommunikation
Martina Sjövind