Bild
Students sitting around a table discussing
Foto: Technische Universität Dresden

EUTOPIA

Göteborgs universitet ingår i Europauniversitetsalliansen EUTOPIA. Tillsammans med nio andra universitet är visionen att skapa mer rörlighet för studenter, forskare, lärare samt att utveckla universitetens roll i samhället. Här hittar du information om aktuella projekt och erbjudanden.

Om EUTOPIA 

EUTOPIA är en Europauniversitetsallians bestående av tio europeiska universitet. Samarbetet ska rusta Europa för framtidens lokala och globala utmaningar. Hållbarhet, inkludering, samverkan och internationellt samarbete är i fokus för både forskning och utbildning, och studenters medskapande och påverkansmöjligheter är en viktig del. Samarbetet startade i december 2019 och EUTOPIA var en av de 17 första Europauniversitetsallianser som beviljades medel av EU-kommissionen.  

Projekt inom EUTOPIA

Samverkanspartners för att påverka regioner och städer

En viktig del av EUTOPIA-alliansens arbete är samverkan med det omgivande samhället. Universiteten har nära kontakt med företag, organisationer och samhällsaktörer i sina respektive regioner, som deltar i EUTOPIA-aktiviteter på olika sätt. Västra Götaland regionen och Lindholmen Science Park är Göteborgs universitetets bidrag till detta. 

Till EUTOPIAS associerade partners

Vad är ett Europauniversitet?

Europauniversitet som koncept ingår i EU-kommissionens vision om en European Education Area – ett gemensamt europeiskt utbildningsområde – till år 2025. Visionen lanserades efter EU-toppmötet i Göteborg 2017 och innebär att utbildning, forskning och samverkan inte ska begränsas av landgränserna i Europa. Idag finns det över 70 allianser som ska testa och utveckla olika modeller för att detta ska kunna ske. 

EUTOPIA får finansiering av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.