Bild
Foto på ung tjej med huvtröja som sitter själv i mörkret.
Länkstig

Ungdomar, våld och utsatthet. En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 200 000
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Brottsofferfonden

Kort beskrivning

Studien baseras på intervjuer med elever i årskurs nio som genomförts på fyra grundskolor och i totalt sex skolklasser. Skolorna representerar olika delar av den svenska skolverkligheten, i och med att de är belägna på landsbygden, i bruksortsmiljö samt i en urban förort. Utifrån elevernas berättelser har tre huvudteman relaterade till hot och våld i skolvardagen identifierats: sexuella trakasserier, vardagsrasism samt maskulinitet och skojbråk. För att skapa trygghet i skolan lyfts betydelsen av tillitsfulla relationer och engagerade vuxna fram som väsentligt. De vuxna som eleverna känt länge och som de har en etablerad relation med, beskrivs som viktiga personer av ungdomarna. Det är också till dessa vuxna som ungdomarna vänder sig om de har någon form av problem.

Om projektet

Skolan är den plats i samhället där unga löper i särklass störst risk att utsättas för kränkningar och våld. Det är relativt vanligt förekommande att skolungdomar utsätts för hot om våld både i och i närheten av skolan. Forskning visar att kränkningar och hot i skolan sällan leder till anmälningar eller åtgärder. Vidare visar forskning att kränkningar och hot ofta har en negativ inverkan på barns och ungas psykosociala hälsa. Vi vet däremot idag väldigt lite om elevers egna erfarenheter kring dessa frågor.

Det är med bakgrund mot detta som syftet med studien är att studera elevers strategier för att hantera situationer då de utsatts för våld eller när andra elever utsatts för olika former av våld i skolan. Utgångspunkten för studien är även att undersöka elevers strategier för att få stöd och hjälp från skolan då de utsatts för våld, deras erfarenheter av att få stöd i dylika situationer samt vilken typ av stöd de önskar från skolans sida. Vidare undersöks hur detta samverkar med aspekter som kön, klass och etnicitet.

Studien baseras på observationer från elevrådsmöten och fokusgrupp- samt individuella intervjuer med elever i skolår nio. Genom att undersöka och lyfta fram elevers berättelser rörande fysiskt våld och kränkande handlingar i skolan, avser projektet att bidra med ny kunskap om hur skolan kan hantera och stötta elever i denna typ av frågor.

Projektmedlemmar

Ylva Odenbring, professor och projektledare
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Thomas Johansson, professor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande