Bild
Illustration
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Framtidsfokus: Tio nya forskningsprojekt beviljas medel inom ULF-avtal

Publicerad
vid
CULF

Tio nya forskningsprojekt inom ULF-avtal vid Göteborgs universitet har beviljats medel för att främja lärande och utveckling i skolan. Dessa projekt spänner över olika ämnen och metoder, men de har alla gemensamt att de syftar till att förbättra elevers utbildning och stärka deras möjligheter till lärande. Ta själv en titt på projekten!

1. Datadrivet co-designprojekt för stärkt läsförmåga i tidiga år: I detta projekt utforskar lärare och forskare hur datadrivna metoder kan användas i arbetet med att utveckla och anpassa undervisning som främjar läsförmågan hos elever. Läs mer om projektet

2. Laborationer för bättre begreppslärande i skolämnet fysik (LABBFYS): Projektet syftar till att förbättra gymnasieelevers förståelse för begreppet energi inom hållbar energianvändning genom förbättrade fysiklaborationer. Genom samarbete mellan lärare och forskare kartläggs nuvarande laborationspraxis och nya laborativa metoder utvecklas. Läs mer om projektet

3. Samsyn för kontinuitet i undervisning för språklärande från förskola till förskoleklass (SAMSPRÅKA): Detta projekt utgår från vikten av att personal i förskola och förskoleklass delar synsätt gällande flerspråkande och lek. Projektet undersöker därför hur dessa synsätt skapas och utvecklas hos personalen. Läs mer om projektet

4. Praktikförankrade samtal för att utveckla undervisning om kontroversiella frågor på gymnasiet: Projektet syftar till att utveckla undervisningen kring kontroversiella frågor inom samhällsorienterande ämnen genom att undersöka den lokala skolkontextens betydelse för undervisning och lärande i dessa svåra frågor. Läs mer om projektet

5. Samverkan om nyanlända elever med långsam progression på gymnasieskolans språkintroduktion (IMS): Språkintroduktionen för nyanlända ungdomar är en komplex skolform med många aktörer och praktiker. Projektet undersöker hur lokala aktiviteter och relationer inverkar på elevernas möjligheter att komma vidare i utbildningssystemet. Läs mer om projektet

6. AI i skolan: Utmaningar, möjligheter och gemensamma strategier för att främja demokratisk utbildning: Projektet studerar hur elevers ökade användning av generativa språkmodeller som ChatGPT innebär utmaningar och möjligheter för skolors undervisning och examination. Läs mer om projektet

7. Samverkan för närvaro: en jämförande fallstudie av skolsociala team: Fokus ligger på relationen mellan skolsociala team och skolor i arbetet elever med hög frånvaro. Vilka utmaningar, problem och möjligheter innebär dessa relationer för det långsiktiga arbetet med frånvarande elever? Läs mer om projektet

8. Vart leder en bro av poesi?: Forskare, lärare och en poet samarbetar för att utforska och förbättra hur lärare undervisar i läs- och skrivutveckling. Poesi används som ett verktyg för elevernas språkliga utveckling. Läs mer om projektet

9. Samverkande undervisningsstrategier för främjande av elevers framtidslitteracitet: Forskare, lärare och elever i flera ämnen och årskurser samarbetar för att utveckla berättelsebaserade metoder för att främja elevers förmåga att förstå och se sin egen roll i hanteringen av frågor om hållbarhet och framtidsberedskap. Läs mer om projektet

10. LITA: Medielitteracitet i förskolan: Projektet sätter yngre barnens perspektiv på medier och information i centrum och fokuserar på hur förskolebarn hanterar medier. Förutom ett fokus på barnen vill projektet synliggöra pedagogernas arbete med dessa frågor. Läs mer om projektet

OM ULF-avtal

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.