Bild
Länkstig

Att skärpa den etiska blicken och rösten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter (EthiCo II).

Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligast uttryckta mål samtidigt som forskning beskrivit undervisningen som reaktiv och oplanerad där verktyg för arbetet saknas.

Projektet syftar därför till att med lärare planera och undersöka i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar en i samverkan utformad skönlitteraturbaserad etikundervisning kan utveckla 14-åringars etiska förmåga samt vilka svårigheter som kan identifieras.

Forskningsfrågor

Forskningsfrågorna rör:

  • elevers utveckling av etisk förmåga,
  • skillnader mellan klasser relaterade till undervisningsmodell och genomförande av den,
  • lärares insikter under arbetet,
  • samt vad som kan gynna/begränsa utveckling av etisk förmåga.

Genomförande

Sex skolor/klasser deltar: tre med en litteraturbaserad etikundervisningsmodell (LitEtUnd), tre med sin ordinarie etikundervisning (OrdEtUnd).

Elevunderlaget varierar parvis (LitEtUnd+OrdEtUnd) avseende SES och utländsk bakgrund. I utvecklingsfasen genomförs fem lärarseminarier där LitEtUnd förfinas. I början och slutet av genomförandet (1 läsår), testas elevernas etiska förmåga (6 klasser). Nio insatser med text, undervisning, gruppsamtal och uppföljning (=modellen) ljudinspelas. Materialet analyseras utifrån en förståelse av etisk förmåga som mångdimensionell. Lärare intervjuas. Insikter över tid om möjligheter/svårigheter dokumenteras. Variationer mellan klasser och lärare i genomförandet med betydelse för utveckling studeras. Lärarna deltar i analys och rapportering. Internationella forskare bidrar.

Deltagare

Christina Osbeck, Göteborgs universitet
Olof Franck, Göteborgs universitet
David Lifmark, Göteborgs universitet
Annika Lilja, Göteborgs universitet
Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet
Karin Sporre, Umeå universitet

Publikationer