Bild
Två studenter promenerar i allén på Vasagatan, det är tidig vår och träden har ljusgröna blad.
Universitetets studenter och medarbetare utgör nästan var tionde invånare i Göteborg. Våra lokaler finns på centrala platser i Göteborg, och vi vill att dessa ska fungera som mötesplatser mellan akademi och samhälle.
Foto: Medieteknik/Alana da Silva
Länkstig

Vi bygger för framtiden

Göteborgs universitet är inne i en unik utvecklingsfas när det gäller lokaler. Tillsammans med våra fastighetsägare bygger vi för framtidens forskning och utbildning och för utvecklingen av kunskapsstaden Göteborg.

Natrium på Medicinareberget

Navigate to video: Natrium på Medicinarberget
Video (04:31)
Natrium på Medicinarberget

I byggnaden Natrium på Medicinareberget, som stod klar 2023, samlas cirka 3000 studenter och 500-600 medarbetare inom Naturvetenskapliga fakulteten på en gemensam plats. Här bedrivs forskning och utbildning inom främst geovetenskaper, biologi, miljövetenskap, kemi, molekylärbiologi och marina vetenskaper.

Avancerade labbmiljöer, undervisningslokaler och kontor ryms i byggnaden som består av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del. Mitt i Natrium ligger en ljusgård, ett atrium som är en central mötesplats för studenter och medarbetare. Lokalerna har en flexibel utformning för att de ska kunna ändras för framtidens behov.

Byggnaden och dess placering i direkt anslutning till Sahlgrenska akademins lokaler i Medicinarelängan ger ökade förutsättningar att utveckla forskning och utbildning inom life science samt nya möjligheter till forskningssamarbeten.

Natrium är hemvist för studenter och medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper, geovetenskaper, kulturvård samt fakultetskansliet.

Om Natrium

 • Inflyttning augusti 2023.
 • Lokalarea 28 000 kvadratmeter.
 • Inredningsarkitekt Link arkitektur.
 • Husarkitekt Kanozi Arkitekter.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Närheten till våra kollegor vid Sahlgrenska akademin är en framgångsfaktor som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans lösa framtidens utmaningar. Göteborg ska vara ett självklart val för framtidens studenter och forskare.

Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten

Sahlgrenska Life

Foto: Vitartes/Sweco/Arkitema

Projektet Sahlgrenska Life skapar nya, gemensamma miljöer för delar av Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Miljöer som stärker möjligheterna att omsätta nya forskningsrön och innovationer till konkret nytta för patienterna.

I projektet Sahlgrenska Life planerar vi tillsammans med Västra Götalandsregionen för nya lokaler i byggnader som fysiskt ska binda ihop Göteborgs universitets verksamheter på Medicinareberget med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och är en investering för framtidens forskning och sjuk- och tandvård.

Området kring Per Dubbsgatan är en förutsättning för att skapa bättre synergier för verksamheter inom universitetet och universitetssjukhuset som nu ligger utspridda. Möjligheterna ligger i den fysiska närheten mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset där Per Dubbsgatan i dag utgör en barriär.

Syftet med Sahlgrenska Life är att snabbare föra nya kunskaper till vården för ökad patientnytta. För dig som framtida student kan en fysisk miljö som för samman forskning, vård och näringsliv innebära fler kontakter.

Projektet som helhet består av tre byggnader. Göteborgs universitet planerar att hyra delar av hus 2 och 3, men även bedriva forskning och utbildning i hus 1. De institutioner som planerar att hyra lokaler i Sahlgrenska Life är institutionerna för odontologi, vårdvetenskap och hälsa, kliniska vetenskaper och medicin samt neurovetenskap och fysiologi. Även för den del av Biomedicinska biblioteket som i dag finns på Hälsovetarbacken planeras lokaler i Sahlgrenska Life. Universitetet planerar också för nya undervisningslokaler.

Om Sahlgrenska Life hus 2 och 3

 • Planerad inflyttning 2028.
 • Göteborgs universitet avser hyra cirka 12 300 kvadratmeter i hus 2 och 3.
 • Arkitekt Sweco och Arkitema Architects.
 • Västra Götalandsregionen är fastighetsägare för hus 1, och har för avsikt att bli det även för hus 2 och 3.

Handelshögskolan

Foto: Akademiska Hus/Johannes Norlander Arkitektur

På Vasagatan 1 ska en ny byggnad för Handelshögskolan byggas. Byggnaden gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin forskning inom ekonomi och juridik. I det nya huset ska en av Västlänkens stationsuppgångar integreras.

Den nya byggnaden gör det möjligt att samla hela Handelshögskolan på en adress. Där ska finnas plats för expanderande forskning, ny pedagogik och givande möten mellan olika aktörer. Målet är att skapa en fysisk lärandemiljö i internationell framkant där forskning och utbildning kan utvecklas för att möta samhällets behov, och där medarbetare och studenter trivs och känner lust att vara och verka.

Den nya byggnaden omfattar cirka 10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan och ett källarplan. Här ryms en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, studentarbetsplatser, café och kontor. Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har material med hög klimatpåverkan som marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten återbrukats för att återanvändas i andra byggprojekt. Marmorgolvet från den gamla byggnaden kommer exempelvis att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan.

I samband med projektet har Handelshögskolans studentkår fått nya lokaler för administration, ledning, föreningar och också en ny studentpub. Lokaler för den interna servicen har också byggts om.

Om Handelshögskolans nya byggnad

 • Hyresavtal mellan Göteborgs universitet och Akademiska Hus skrevs 2021.
 • Planerad inflyttning 2027.
 • Lokalarea cirka 10 000 kvadratmeter, varav 9 000 kvm nybyggnation och 1 000 kvm ombyggnation.
 • Programarkitekt AIX.
 • Husarkitekt Johannes Norlander Arkitektur.
 • Fastighetsägare Akademiska hus.

Nybyggnaden kommer att förstärka Handelshögskolans förmåga att vara en öppen plats för det kreativa samtalet som bidrar till nydanande kunskapsutveckling. Därmed skapas en grundläggande förutsättning för vår fortsatta utveckling som en allt starkare akademi i nära samklang med det omgivande samhället.

Per Cramér, dekan för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Konstnärliga vid Näckrosen

Foto: Akademiska Hus/Tham & Videgård

Konstnärliga fakulteten bygger ett hus för interdisciplinära möten som ger nya perspektiv, i lokaler för konstnärlig utbildning och forskning i världsklass. Byggnaden ska heta Konstnärliga. Visionen är en plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap och som lockar såväl studenter som medarbetare från hela världen

Konstnärliga ska byggas intill och ihop med Artisten, där Högskolan för scen och musik finns idag. När det står klart flyttar fakultetens båda institutioner HDK-Valand och Högskolan för scen och musik ihop. Därmed kommer byggnaden att rymma studenter, forskare och lärare inom alla konstnärliga ämnen - från design och fri konst till musik, scenkonst och lärarutbildningar i estetiska ämnen.

Fakultetens unika miljö Campus Steneby med sina särskilda inriktningar i konsthantverk och design, ska fortsatt vara kvar i Dals Långed.

Konstnärliga kommer att bestå av två nybyggda delar och nuvarande Artisten, eller Nyrénska, som byggdes på 1990-talet och ska renoveras. De nybyggda delarna omfattar ett kubformat hus i hörnet mot Götaplatsen och ett avlångt hus längs med Johannebergsgatan. I hörnet Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan integreras en uppgång från Västlänkens station Korsvägen i huset.

Under byggperioden flyttar Högskolan för scen och musik till ersättningslokaler, främst till universitetets lokaler på Eklandagatan 86 i Johanneberg och till HDK-Valands lokaler på Vasagatan 50. Det kommer även bli undervisning på Brewhouse och Andra Stället.

Projektet är en del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen. Här vill Göteborgs universitet tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus och Göteborgs stad skapa ett centrum för konst, humaniora och kultur, och fortsätta utveckla området som kreativ mötesplats mellan akademi och samhälle.

Om Konstnärliga

 • Detaljplanen vann laga kraft juni 2021.
 • Hyresavtal mellan Göteborgs universitet och Akademiska Hus skrevs juni 2022.
 • Planerad inflyttning 2025 (ombyggd del) och 2027 (nybyggd del).
 • Lokalarea 26 200 kvadratmeter, varav ombyggnad 7 500 kvadratmeter.
 • Inredningsarkitekt Nyréns.
 • Husarkitekt Tham & Videgård.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Universitetsbibliotek vid Näckrosen

Foto: Cobe

Mitt i hjärtat av Näckrosenområdet planeras ett nytt universitetsbibliotek – en mötesplats för lärande, forskning och kreativ samverkan. Det nya universitetsbiblioteket ska ge Göteborgs universitet förutsättningar att erbjuda studenter och forskare en attraktiv kunskapsmiljö och tillgång till unika samlingar.

Det nya universitetsbiblioteket ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik under samma tak. Den nya byggnaden ska dessutom rymma universitetets arkiv och Universitetsbibliotekets kansli och enhet för digitala tjänster. Byggnaden kommer också att frigöra studieplatser i de övriga biblioteken. 

För att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet för universitetets verksamheter med effektiva studiemiljöer för studenter och forskare och nära tillgång till tryckta böcker, samlingar och digitalt material behövs nya lokaler. För att spara utrymme och effektivisera bokhanteringen kommer ett automatiserat magasin, ett höglager, att användas för lagring av böcker. Magasinet ska rymma bibliotekets samlingar och automatisera in- och utlåningen och bidra till att göra samlingarna mer tillgängliga för studenter, forskare och allmänhet. Lösningen finns ännu inte på något bibliotek i Sverige, däremot bland annat i Norge och USA.

Det danska arkitektkontoret Cobe ska gestalta det nya universitetsbiblioteket. I det fortsatta arbetet ska Universitetsbiblioteket mer i detalj planera för rätt sorts och rätt antal kvadratmeter. Den nya byggnaden ska inte bara rymma Universitetsbibliotekets verksamheter, utan även externa hyresgäster och platser öppna för allmänheten. Det ger Göteborgs universitet en flexibilitet att både minska och utöka verksamheten utifrån framtida behov.

 

Om nytt universitetsbibliotek

 • I juni 2021 utsågs arkitektkontoret Cobe till vinnare i den projekttävling som Akademiska Hus utlyst. Nu utvecklas förslaget vidare i samarbete mellan Akademiska Hus, Göteborgs universitet och Cobe. Göteborgs Stad arbetar parallellt med en ny detaljplan.
 • Lokalarea ca 12 000 kvadratmeter.
 • Husarkitekt Cobe.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Projektet är en del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen. Här vill Göteborgs universitet tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus och Göteborgs stad skapa ett centrum för konst, humaniora och kultur, och fortsätta utveckla området som kreativ mötesplats mellan akademi och samhälle.

Tillsammans med nya Humanisten och den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten ingår det nya universitetsbiblioteket i en treenighet med målet att skapa en spännande mötesplats mellan akademi och samhälle. På så sätt bidrar vi också till utvecklingen av kultur- och kunskapsstaden Göteborg.

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek

Humanisten

Foto: Medieteknik/Alana da Silva

Humanistiska fakulteten flyttade in i sin nya byggnad i december 2019. Den nya byggnaden har utformats med tanken att det är i mötet som lärandet händer.

Byggnaden gör det möjligt att samla Humanistiska fakulteten under samma tak. Centralt i byggnaden finns ett gemensamt trapplandskap med scen som används för såväl presentationer som en plats att mötas på. Humanisten innehåller också innovativa case-salar för interaktiv pedagogik och en blackbox. Arkitektoniskt har utformningen inspirerats av Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Nya Humanisten är en viktig del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen och det första byggprojektet som färdigställts i området. Näckrosens centrala läge mellan Korsvägen och Götaplatsen ger förutsättningar att skapa mötesplatser för studenter, forskare och göteborgare.

Om nya Humanisten

 • Fakulteten flyttade in 1 december 2019.
 • Lokalarea cirka 16 600 kvm nybyggnation och 19 400 kvm ombyggnation (inkl Språkskrapan).
 • Inredningsarkitekt Link arkitekter.
 • Husarkitekt Kub arkitekter.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Projektet är en del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen. Här vill Göteborgs universitet tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus och Göteborgs stad skapa ett centrum för konst, humaniora och kultur, och fortsätta utveckla området som kreativ mötesplats mellan akademi och samhälle.

Byggnaden öppnar för många möjligheter till publika evenemang, samverkan med andra aktörer och samarbete med kulturlivet. Min förhoppning är att detta ska bli en samlingsplats för göteborgarna.

Marie Demker, dekan Humanistiska fakulteten

Lokaler som strategisk resurs

För Göteborgs universitet är lokaler en strategisk resurs och ett redskap för att kunna skapa en komplett akademisk miljö och en inspirerande arbetsmiljö. Lokaler, deras läge och utformning påverkar universitetets verksamhet och kostnaden för lokaler står för en betydande del av universitetets omsättning. Därför arbetar vi i all vår lokalförsörjning efter ett antal strategier och riktlinjer. Dessa handlar bland annat om hur vi planerar våra lokaler på ett hållbart sätt ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med våra fastighetsägare tar vi också fram campus- och utvecklingsplaner för att gemensamt ta ett samlat grepp om våra lokaler.

Göteborgs universitets lokaler är primärt belägna inom fem universitetsområden i centrala Göteborg: Haga, Rosenlund, Vasa, Näckrosen i Lorensberg och på Medicinareberget.

Förutom på platser i centrala Göteborg har universitetet forskning och utbildning även i Mariestad, Kristineberg i Lysekil, Steneby i Dals Långed och på Tjärnö utanför Strömstad.

Mejla registratur@gu.se om du vill få tillgång till våra styrdokument kopplade till lokalförsörjning.