Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tre studenter sitter på en bänk med Näckrosdammen och Humanistiska fakultetens byggnad Humanisten framför sig..
Universitetets studenter och medarbetare utgör nästan var tionde invånare i Göteborg. Våra lokaler finns på centrala platser i Göteborg, och vi vill att dessa ska fungera som mötesplatser mellan akademi och samhälle.
Foto: Medieteknik/Alana da Silva
Länkstig

Vi bygger för framtiden

Göteborgs universitet är inne i ett unikt utvecklingssprång när det kommer till lokaler. Tillsammans med våra fastighetsägare bygger vi för framtidens forskning och utbildning och bidrar till utvecklingen av kunskapsstaden Göteborg.

Natrium på Medicinareberget

Byggnaden Natrium på Medicinareberget gör det möjligt för cirka 3000 studenter och 500-600 medarbetare inom Naturvetenskapliga fakulteten att samlas på en gemensam plats. Här kommer forskning och utbildning inom främst biologi, miljövetenskap, kemi, molekylärbiologi och marina vetenskaper att bedrivas.

Avancerade labbmiljöer, undervisningslokaler och kontor ska rymmas i byggnaden som kommer att bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del. Mitt i Natrium ligger en ljusgård, ett atrium som blir en central mötesplats för studenter och medarbetare. Lokalerna får en flexibel utformning för att de ska kunna ändras för framtidens behov.

Byggnaden och dess placering i direkt anslutning till Sahlgrenska akademins lokaler i Medicinarelängan ger ökade förutsättningar att utveckla forskning och utbildning inom life science samt nya möjligheter till forskningssamarbeten.

Om Natrium

 • Planerad inflyttning 2023.
 • Lokalarea 28 000 kvadratmeter.
 • Inredningsarkitekt Link arkitektur.
 • Husarkitekt Kanozi Arkitekter.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Närheten till våra kollegor vid Sahlgrenska akademin är en framgångsfaktor som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans lösa framtidens utmaningar. Göteborg ska vara ett självklart val för framtidens studenter och forskare.

Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten

Handelshögskolan

I hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata planeras en ny byggnad för Handelshögskolan att uppföras. I det nya huset ska en av uppgångarna till Västlänken station Haga integreras vilket skapar förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet.

Den nya byggnaden gör det möjligt att samla hela Handelshögskolan på en adress. Där ska finnas plats för expanderande forskning, ny pedagogik och givande möten mellan olika aktörer. Målet är att skapa en fysisk lärandemiljö i internationell framkant där forskning och utbildning kan utvecklas för att möta samhällets behov, och där medarbetare och studenter trivs och känner lust att vara och verka.

Byggnaden kommer innehålla undervisningslokaler och kontor för ämnesområden som ekonomi och juridik. Bland annat planeras en multifunktionell sal som är utformad för nya undervisningsformer.

I samband med projektet har Handelshögskolans studentkår fått nya lokaler för administration, ledning, föreningar och också en ny studentpub. Lokaler för den interna servicen har också byggts om.

Om Handelshögskolans nya byggnad

 • Förberedande arbeten för den nya byggnaden och arbeten med stationsuppgången inleddes sommaren 2020.
 • Planerad inflyttning 2025. Västlänken tas i drift 2026.
 • Lokalarea cirka 10 000 kvadratmeter, varav 9000 kvm nybyggnation och 1000 kvm ombyggnation.
 • Programarkitekt AIX.
 • Husarkitekt Johannes Norlander Arkitektur.
 • Fastighetsägare Akademiska hus.

Humanisten

Humanistiska fakulteten flyttade in i sin nya byggnad i december 2019. Den nya byggnaden har utformats med tanken att det är i mötet som lärandet händer.

Byggnaden gör det möjligt att samla Humanistiska fakulteten under samma tak. Centralt i byggnaden finns ett gemensamt trapplandskap med scen som används för såväl presentationer som en plats att mötas på. Humanisten innehåller också innovativa case-salar för interaktiv pedagogik och en blackbox. Arkitektoniskt har utformningen inspirerats av Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Nya Humanisten är en viktig del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen och det första byggprojektet som färdigställts i området. Näckrosens centrala läge mellan Korsvägen och Götaplatsen ger förutsättningar att skapa mötesplatser för studenter, forskare och göteborgare.

Om nya Humanisten

 • Fakulteten flyttade in 1 december 2019.
 • Lokalarea cirka 16 600 kvm nybyggnation och 19 400 kvm ombyggnation (inkl Språkskrapan).
 • Inredningsarkitekt Link arkitekter.
 • Husarkitekt Kub arkitekter.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Byggnaden öppnar för många möjligheter till publika evenemang, samverkan med andra aktörer och samarbete med kulturlivet. Min förhoppning är att detta ska bli en samlingsplats för göteborgarna.

Marie Demker, dekan Humanistiska fakulteten

Ny byggnad Konstnärliga fakulteten

Göteborgs universitet och Akademiska Hus utreder möjligheten till en om- och tillbyggnad av byggnaden Artisten där Högskolan för scen och musik finns i dag. Målet är att på sikt inrymma hela Konstnärliga fakulteten under samma tak. Dessutom ska den västra uppgången till Västlänken station Korsvägen integreras i den nya byggnaden.

För att möjliggöra byggnationen behöver ett antal befintliga byggnader rivas och ett parkeringshus tas i anspråk. I detaljplanearbetet som görs av Göteborgs Stad utreds om detta är möjligt.

Genom att samlokalisera Konstnärliga fakulteten i tanke, rum och handling stärks möjligheten för studenter och medarbetare att dra nytta av den unika ämnesbredd som finns på fakulteten. Målet är en integrerad fakultet för alla konstarter.

Om ny byggnad för Konstnärliga fakulteten

 • Utredningar och planering pågår. Göteborgs Stad arbetar parallellt med en ny detaljplan.
 • Planerad inflyttning sker etappvis 2024-2026.
 • Lokalarea preliminärt 28 000 kvadratmeter.
 • Programarkitekt Nyréns.
 • Husarkitekt Tham & Videgård.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Jag ser mycket fram emot de möjligheter som det nya huset ger för vår utbildnings- och forskningsmiljö. Både det att lokalerna är skräddarsydda för våra behov och vår vision, och att vårt hus blir mer öppet för staden. Vi blir en viktig del av ett större sammanhang.

Susanne Kofod Olsen, dekan Konstnärliga fakulteten.

Universitetsbibliotek för humaniora och konst

Mitt i hjärtat av Näckrosenområdet planeras ett nytt  universitetsbibliotek – en mötesplats för lärande, forskning och kreativ samverkan. Det ska rymma nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik.

Universitetsbiblioteket behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet med effektiva studiemiljöer för studenter och forskare med nära tillgång till tryckta böcker, samlingar och digitalt material. För att spara utrymme och effektivisera bokhanteringen kommer ett automatiserat system att användas för lagring av böcker. Målet är skapa en kreativ mötesplats för akademi och samhälle.

Våren 2019 bjöd fastighetsägaren Akademiska Hus in till en arkitekttävling i tre steg för att få ett byggnadsförslag som tar vara på det unika läget i centrala Göteborg och som möter Universitetsbibliotekets behov av nya lokaler. Tävlingen avslutas 2020.

Om nytt universitetsbibliotek

 • Arkitekttävling utlystes i maj 2019. Göteborgs Stad arbetar parallellt med en ny detaljplan.
 • Lokalarea ca 12 000 kvadratmeter.
 • Husarkitekt ej klart.
 • Fastighetsägare Akademiska Hus.

Ett gemensamt universitetsbibliotek för humaniora och konst är en viktig del i det spännande och kreativa centrum som växer fram i Näckrosenområdet, och bidrar också till utvecklingen av kultur- och kunskapsstaden Göteborg.

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek

Lokaler som strategisk resurs

För Göteborgs universitet är lokaler en strategisk resurs och ett redskap för att kunna skapa en komplett akademisk miljö och en inspirerande arbetsmiljö. Lokaler, deras läge och utformning påverkar universitetets verksamhet och kostnaden för lokaler står för en betydande del av universitetets omsättning. Därför arbetar vi i all vår lokalförsörjning efter ett antal strategier och riktlinjer. Dessa handlar bland annat om hur vi planerar våra lokaler på ett hållbart sätt ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med våra fastighetsägare tar vi också fram campus- och utvecklingsplaner för att gemensamt ta ett samlat grepp om våra lokaler.

Göteborgs universitets lokaler är primärt belägna inom fem universitetsområden i centrala Göteborg: Haga, Rosenlund, Vasa, Näckrosen i Lorensberg och på Medicinareberget.

Utöver platser i centrala Göteborg, bedrivs universitetets forskning och utbildning i lokaler i Mariestad, Tjärnö utanför Strömstad, Kristineberg i Lysekil, Steneby i Dals Långed och Jonsereds herrgård i Partille kommun.