Bild
Modell för fortbildning.
Länkstig

En praktiknära fortbildningsmodell: Lärare och forskare i samverkan kring professionell digital kompetens

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Samarbetspartners
Kungsbacka
kommun
Finansiär
ULF (Utveckling, Lärande, Forskning)

Kort beskrivning

Målsättningen med projektet är att i nära samverkan med lärare i förskoleklass utveckla, implementera och utvärdera en modell för fortbildning som handlar om lärarnas professionella digitala kompetens.

Fokus på skolans digitalisering

Detta praktiknära och designbaserade pilotprojekt, som är finansierat av ULF, tar avstamp i det starka fokus på skolans digitalisering såsom det kommer till uttryck i policydokument och reviderade läroplaner. De nya direktiven medför ökade krav på, och utmaningar för lärare att utveckla sin professionella digitala kompetens (PDK). Begreppet PDK innefattar både generella och specifika pedagogiska digitala kompetenser, vilket pekar ut att lärare, utöver att kunna hantera digitala verktyg, också behöver kunna värdera och anpassa de digitala verktygen både till ett specifikt kunskapsinnehåll och till elevers lärande.

Nära samverkan med lärare i förskoleklass

Projektet ska genomföras i förskoleklassen, som är obligatorisk från 1 juli 2018, och som därigenom omfattas av läroplanens nya krav på digital kompetens. Målsättningen med projektet är att i nära samverkan med lärare i förskoleklass utveckla, implementera och utvärdera en modell för fortbildning som handlar om lärarnas professionella digitala kompetens. Modellen i detta projekt innebär att förskollärare och forskare i samverkan designar och utvärderar digitalt stödda undervisningsaktiviteter. Projektets syfte är alltså att:

  • i samverkan med förskollärare utveckla, implementera och utvärdera en praktiknära fortbildningsmodell,

  • förskollärare och forskare i samverkan identifierar nödvändig professionell digital kompetens i relation till läroplanens intentioner.

Den föreslagna modellen består i utgångsläget av fem steg:

  1. Workshop(s) innefattande design av digitalt stödda undervisningsaktiviteter
  2. Online diskussioner där praktiska och tekniska beslut diskuteras
  3. Genomförande av designade undervisningsaktiviteter
  4. Stimulated recall intervjuer med lärarna med video från fas 3 som stimulansmaterial
  5. Online diskussioner med utvärdering och vidare utveckling av modellen och undervisningsaktiviteterna med fokus på lärarnas PDK

I media

Annika Lantz Andersson i samtal med riksdagspolitiker om skolans digitalisering (medarbetarportalen.gu.se)

TPACK i rörelse – från normativ till situations-specifik kunskap (TIMDA)

Projektmedlemmar

Annika Lantz-Andersson, professor och projektledare
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Mona Lundin, docent
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Ewa Skantz Åberg, postdoktor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Pia Williams, professor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

TIMDA - forskarblogg om digitalisering

På bloggen diskuterar nio forskare frågor kring digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Allt utifrån genomförda studier och projekt.