Bild
Foto på flera olika färgpennor
Länkstig

Breddad rekrytering och breddat deltagande

I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens.

Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Vi ska vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund. Vår målsättning är viktig eftersom den bidrar bland annat till att tillgång till kunskap och utbildning utgör en demokratisk rättighet.

Så vad gör vi för att göra våra utbildningar tillgängliga för alla? För att vi ska klara av vårt uppdrag är vi beroende av samverkan såväl inom som utanför universitetet. Det innebär att vi har gemensamma insatser på universitetsnivå, fakultets- och institutionsnivå. Inom universitetet har vi valt att dela in arbetet i tre delar: rekrytering, antagning och inkluderande studier. I vår policy för breddad rekrytering och breddat deltagande kan du läsa mer om vad detta innebär.

Policy på Medarbetarportalen

Kontakta oss för ett samarbete!

I nuläget samarbetar vi långsiktigt kring olika projekt med flera externa aktörer – allt som ett led i att bredda rekryteringen av studenter till universitetet. Kontakta gärna Sofia Vilelind om du skulle vilja starta en samverkansrelation med oss. 

Pågående samarbeten

Göteborgs universitet samverkar med kommunala bibliotek och projektet Vuxna i lärande för att genomföra workshops som handlar om att väcka tanken på fortsatta studier. Syftet är att inspirera deltagarna och avdramatisera universitetsstudier. Den första workshopen gick av stapeln den 26 september 2019 på Biskopsgårdens bibliotek och hade temat ”Offentlighetsprincipen”.

Vi har också varit på Världslitteraturhuset och hållit i en interaktiv workshop som inkluderade en guidad reflektionsstund med fokus på litterärt skrivande utifrån personliga upplevelser. I maj 2021 genomfördes en digital workshop tillsammans med tre bibliotek i Backa, Hammarkullen och Biskopsgården. Workshopens tema var afrikanska språk, specifikt somaliska.

I november 2021 hölls en digital workshop med Karolina Westling, lektor i filmvetenskap, om analys av rörliga bilder. En studentrepresentant samt medarbetare från utbildningsenheten och kommunikationsenheten vid universitetet medverkade också. Arrangör för workshopen var Göteborgs universitet i samarbete med Backa bibliotek, Hammarkullens bibliotek och Vuxna i Lärande – stöd för vuxenstuderande på folkbiblioteken i Göteborg.

Projektet Street Games Academy är ett samarbete mellan Västra Götalands Idrottsförbund och ett antal idrottsföreningar, universitet och högskolor i Västra Götaland. Projektets syfte är att använda ungdomarnas intresse för idrott för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Tanken är också att skapa kontakter mellan yngre ungdomar från utsatta områden och högskolestudenter för att det ska kännas mer naturligt för ungdomarna att studera vidare efter gymnasiet. Genom projektet får ungdomarna hjälp med studier minst två timmar varje vecka innan träningen, av studenter vid Göteborgs universitet som har fått särskild utbildning i samverkansinlärning. I samband med läxhjälpen får ungdomarna även mellanmål och information kring vikten av en bra kosthållning.

Lyssna gärna på en intervju från P4 Göteborg med Assyriska BK, en av de klubbar som universitetet samarbetar med!

Assyriska BK kombinerar fotboll och läxhjälp (sverigesradio.se)

Göteborgs universitet söker studenter som vill skriva examensarbeten kopplade till Street Games Academy. Vi välkomnar studenter att ansöka! Sista ansökningsdatum är 30 december 2023 och mer information finns via länken nedan.

Göteborgs universitets annonsportal: Examensarbete inom bland annat samverkan, idrott, ledarskap, lärande och breddad rekrytering

På följande länk kan du läsa en masteruppsats skriven av Megdelawit Ayele Shomoroo om Street Games Academy.

A Qualitative Study of Young People's Experiences with the Street Games Academy Program (GUPEA)

Verksamheter inom Göteborgs universitet har sedan 2016 i olika konstellationer haft samarbeten med Mitt Livs Val, som har ett studiemotiverande program för nyanlända och ensamkommande ungdomar i Göteborg. Inom dessa samarbeten medverkar studenter från olika delar av universitetet som mentorer på gruppträffarna och med särskilt stöd från både Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Programmet syftar till att stärka nyanlända och ensamkommande ungdomars studiemotivation och ge kunskap om utbildning.

Under läsåret 2018-2019 medverkade även den universitetsgemensamma nivån med programpunkten Hitta din studieväg på Mitt Livs Vals gruppträffar som ägde rum i universitetets lokaler.

På gu.se kan du läsa en artikel om samarbetet mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Mitt Livs Val.

Handelshögskolans samarbete med Mitt Livs Val förändrar framtiden för ungdomar (gu.se)

Nedan hittar du länk till Mitt Livs Vals webbplats.

Mitt Livs Val (extern webbplats)

 

Sedan juni 2018 har Göteborgs universitet haft en metodhandledargrupp för samverkansinlärning som inkluderar lärare, samordnare och studievägledare från olika delar av universitetet. Samverkansinlärning (SI), eller peer-assisted learning (PAL), är en metod som syftar till att hjälpa studenter att lyckas i utvalda kurser, ofta inledande kurser som är särskilt utmanande. Efter att dessa kurser har identifierats erbjuds alla studenter i kursen ett SI-pass minst en gång i veckan som leds av en särskilt utbildad student med erfarenhet av kursinnehållet. Från och med hösten 2019 finns det metodhandledare för SI på fem fakulteter, på utbildningsenheten samt på universitetsbiblioteket.

Har du avslutade gymnasiestudier och/eller påbörjade universitetsstudier från ditt hemland och vill studera i Sverige? 

I mentorprogrammet matchas studenter från Göteborgs universitet med dig som är ny i Sverige, för att ge dig en introduktion till högre studier. Tanken är att det ska vara roligt och lärorikt, där ni tar del av varandras erfarenheter och kunskaper från olika länder. Mentorer och adepter träffas på gruppträffar med olika samtalsteman, som på olika sätt ska underlätta för adepterna att närma sig universitetsstudier. Mellan gruppträffarna träffas mentorn och adepten själva.

Universitetsvän genomfördes under  våren 2023 efter ha varit pausat under Covid. Om du har frågor, mejla till universitetsvan@gu.se.

Mentorprogrammet Universitetsvän är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Folkuniversitetets "Korta vägen" i Göteborg.

År 2017 var startskottet för en serie seminarier vid Göteborgs universitet med syfte att skapa ett forum för kontinuerlig dialog, öppna upp möjligheter till utbyte, synergier och samverkan kring de olika aspekterna av universitetets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Seminarieserien fokuserar på de tre delarna rekrytering, urval och inkluderande studier. 

Avslutade projekt

Från och med våren 2019 samarbetar Göteborgs universitet med Cuben Utbildning för att underlätta för nyanlända akademiker att uppnå sina utbildnings- och karriärmål i Sverige. Syftet är att skapa ett kontaktnät mellan de nyanlända och universitetets studenter och personal. Cubenstudenter får möjlighet att integrera flera av universitetets särskilda insatser för nyanlända i sina studier. Exempel på en insats är mentorprogrammet ”Universitetsvän”. Målet med insatserna är att utveckla deltagarnas språkfärdigheter och att öka deras kunskap om det svenska utbildningssystemet och olika vägar till fortsatta studier eller arbetsmarknad i Sverige.

I workshopen ”Make your own passport” (MYOP) tillverkar allmänheten och gymnasieelever “pass” och samtalar kring begrepp som medborgarskap, statslöshet, gränser och globalisering tillsammans med universitetsstudenter och personal. Workshopen bygger på postdoktor Tintin Wulias arbete och integreras i skolundervisning och interkulturella insatser i samhället. Under våren 2019 blev workshopen ett startskott till utveckling av en pedagogisk samverkansmodell mellan universitetet och skola. Workshopen som arena för interkulturella möten arrangeras även av Göteborgs universitets Centrum för global migration, utbildningsenheten och kommunikationsenheten, i samarbete med Vänersborgs konsthall och Support Group Network i Vänersborg.

"Make Your Own Passport" Network

Göteborgs universitet samverkar med den ideella föreningen Nya Kompisbyrån. Inom ramen för denna samverkan ska aktiviteter anordnas och genomföras för studenter i Göteborg och deltagande ungdomar (18-25 år) inom projektet NKB Ung. Samarbetets övergripande syfte är att främja och bidra till ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Aktiviteten genomförs i samverkan med muséer i Göteborg och syftar bland annat till att skapa en mötesplats för utveckling och lärande inom relevanta kunskapsområden, att öka förståelse för varandras livsvillkor och ge deltagarna möjlighet till interkulturellt utbyte.

 

En projektgrupp bestående av representanter från fakulteter och från Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet arbetade under 2018 med att ta fram en samling lärande exempel kring alternativa urvalsmodeller, genom att bland annat inhämta erfarenhet från andra lärosäten. Projektets grundläggande syfte var att ge ökad kunskap, inspiration och stöd till fakulteternas och institutionernas arbete kring alternativt urval. Just detta projekt är avslutat men arbetet kring alternativt urval fortsätter på universitetet. Om ni har infört eller planerar att införa alternativt urval på era utbildningar vill vi därför gärna höra från er!

2017 utgjorde startskottet för ett pilotprojekt där Göteborgs universitet samverkade med Norra Fritid i Angered, som utgörs av Gårdstens fritidsgård, Lövgärdets fritidsgård och KulturATOM. Målet var att nå ut till ungdomar i åldern 13 till 20 år för att höja deras ambitioner och inspirera till studier genom att ge dem möjlighet att få ökad kunskap och vägledning till högre utbildning samt visa positiva förebilder. Universitetets samverkan med denna grupp har öppnat upp nya möjligheter för dialog med ungdomar kring deras utbildningsbehov, och har givit värdefull information för framtida former och strategier för inkludering.

KulturATOM (extern webbplats)

Validering och bedömning av reell kompetens

Ett annat sätt att bredda rekrytering och deltagande av studenter är vårt arbete med validering och bedömning av reell kompetens.

Vad innebär bedömning av reell kompetens?

Om någon helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för en utbildning, men har likvärdiga kunskaper från exempelvis arbetslivserfarenhet, kan hen ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Reell kompetens kan ge behörighet till en utbildning. Det är också möjligt att ansöka om reell kompetens för att tillgodoräkna sig delar av en utbildning.

Under ingången Studera finns mer information om hur man ansöker om bedömning av reell kompetens och hur man går tillväga för att få sin reella kompetens tillgodoräknad. 

Vad innebär validering?

Validering är själva metoden eller processen för att värdera och ge erkännande åt en persons kompetenser, oavsett hur personen har fått dem. En kvalitetssäkrad och strukturerad valideringsprocess vid Göteborgs universitet består av följande delar: kartläggning, bedömning, beslut och dokumentation.

Tillvägagångssättet för validering kan skilja sig från fall till fall, eftersom den är individuell. Det kan exempelvis röra sig om intervjuer, tester eller inlämningsuppgifter.

Valideringsnätverk Väst

Göteborgs universitet ingår i Valideringsnätverk Väst, som arbetar för att metoder för validering och bedömning av reell kompetens ska bli mer lika på de medverkande universiteten och högskolorna. 

EU-projektet "RPL in practice"

Under 2019–2021 deltar Göteborgs universitet i EU-projektet RPL in practice. Projektet är ett erfarenhetsutbyte om validering i olika länder i Europa. Mer information finns på UHR:s hemsida.