Bild
Foto på flera olika färgpennor
Länkstig

Breddad rekrytering och breddat deltagande

I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens.

Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Vi ska vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund. Vår målsättning är viktig eftersom den bidrar bland annat till att tillgång till kunskap och utbildning utgör en demokratisk rättighet.

Så vad gör vi för att göra våra utbildningar tillgängliga för alla? För att vi ska klara av vårt uppdrag är vi beroende av samverkan såväl inom som utanför universitetet. Det innebär att vi har gemensamma insatser på universitetsnivå, fakultets- och institutionsnivå. Inom universitetet har vi valt att dela in arbetet i tre delar: rekrytering, antagning och inkluderande studier.

Kontakta oss för ett samarbete!

I nuläget samarbetar vi långsiktigt kring olika projekt med flera externa aktörer – allt som ett led i att bredda rekryteringen av studenter till universitetet. Kontakta gärna Sofia Vilelind om du skulle vilja starta en samverkansrelation med oss. 

Pågående samarbeten

Avslutade projekt

Validering och bedömning av reell kompetens

Ett annat sätt att bredda rekrytering och deltagande av studenter är vårt arbete med validering och bedömning av reell kompetens.

Vad innebär bedömning av reell kompetens?

Om någon helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för en utbildning, men har likvärdiga kunskaper från exempelvis arbetslivserfarenhet, kan hen ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Reell kompetens kan ge behörighet till en utbildning. Det är också möjligt att ansöka om reell kompetens för att tillgodoräkna sig delar av en utbildning.

Under ingången Studera finns mer information om hur man ansöker om bedömning av reell kompetens och hur man går tillväga för att få sin reella kompetens tillgodoräknad. 

Vad innebär validering?

Validering är själva metoden eller processen för att värdera och ge erkännande åt en persons kompetenser, oavsett hur personen har fått dem. En kvalitetssäkrad och strukturerad valideringsprocess vid Göteborgs universitet består av följande delar: kartläggning, bedömning, beslut och dokumentation.

Tillvägagångssättet för validering kan skilja sig från fall till fall, eftersom den är individuell. Det kan exempelvis röra sig om intervjuer, tester eller inlämningsuppgifter.

Valideringsnätverk Väst

Göteborgs universitet ingår i Valideringsnätverk Väst, som arbetar för att metoder för validering och bedömning av reell kompetens ska bli mer lika på de medverkande universiteten och högskolorna. 

EU-projektet "RPL in practice"

Under 2019–2021 deltar Göteborgs universitet i EU-projektet RPL in practice. Projektet är ett erfarenhetsutbyte om validering i olika länder i Europa. Mer information finns på UHR:s hemsida.