Göteborgs universitet

Organisation

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen ansvarar inom sitt område för forskning, utbildning och samverkan. Inom de ramar som anges av universitetsstyrelse och rektor beslutar dessutom fakultetsstyrelsen om verksamhetens huvudsakliga inriktning, styrning och inre organisation.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet.
Fakultetens verksamhet bedrivs vid fyra institutioner. Institutionerna leds av en prefekt. Prefekten utses av dekanen som är ansvarig för fakultetens totala verksamhet gentemot rektor. Dekanen har till sig knuten en ledningsgrupp.

Vid fakulteten finns också ett prefektråd som består av dekan, prodekan, prefekter, föreståndare och en studentrepresentant. Prefektrådet behandlar bland annat underlagen inför fakultetsstyrelsens beslut.