Göteborgs universitet

Organisation

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen ansvarar inom sitt område för forskning, utbildning och samverkan. Inom de ramar som anges av universitetsstyrelse och rektor beslutar dessutom fakultetsstyrelsen om verksamhetens huvudsakliga inriktning, styrning och inre organisation.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet.
Fakultetens verksamhet bedrivs vid fyra institutioner. Institutionerna leds av en prefekt. Prefekten utses av dekanen som är ansvarig för fakultetens totala verksamhet gentemot rektor. Dekanen har till sig knuten en ledningsgrupp.

Vid fakulteten finns också ett prefektråd som består av dekan, prodekan, prefekter, föreståndare och en studentrepresentant. Prefektrådet behandlar bland annat underlagen inför fakultetsstyrelsens beslut.


 

Dekan har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetens ledningsgrupp:

Dekan
Åke Ingerman 
e-post: ake.ingerman@gu.se
031-786 2637

Prodekan med ansvar för forskning
Gun-Britt Wärvik
e-post: gun-britt.warvik@ped.gu.se
031-786 22 66

Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå
Maria Svensson
e-post: maria.svensson@ped.gu.se
031-786 20 46

Vicedekan för utbildning på forskarnivå, hållbarhet och internationalisering
Christel Larsson
e-post: christel.larsson@gu.se
031-786 6511

Kanslichef
Mats Hermansson
e-post: mats.hermansson@gu.se
031-786 6397

Ekonomicontroller
Karin Timan
e-post: karin.timan@gu.se
031-786 22 27

Övriga ledningspersoner:

Biträdande kanslichef
Karin Fogelberg
e-post: karin.fogelberg@gu.se
031-786 63 18

Föreståndare för Centrum för Skolsamverkan
Anna Brodin
e-post: anna.brodin@gu.se
031-786 64 69

Föreståndare för CUL ( Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning)
Jonas Emanuelsson
epost: jonas.emanuelsson@ped.gu.se
031-786 22 65

 

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen.

Fakultetsstyrelsen ansvarar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig kompetens. Fakultetsstyrelsen utgör också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Mer om fakultetsstyrelsen, kontaktuppgifter och protokoll hittar du på våra interna sidor.

 

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet är ett kvalificerat administrativt stöd åt fakultetsstyrelse och dess beredningsorgan,  fakultetsledning och prefektråd.

Fakultetskansliet ger också viss administrativ service åt  fakultetens institutioner och enheter samt ansvarar för delar av studievägledning och utbildningshandläggning för lärarutbildningar.

Personallista till Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

Kansliet ska genom sitt arbete bidra till att universitetet når målen i Vision 2021-2030: Ett universitet för världen .