Länkstig

Hållbarhetsresultat 2023

I Göteborgs universitets årsredovisning 2023 finns hållbarhetsredovisningen som en integrerad del. Den senaste redovisningen publicerades i februari 2024. Här kan du ta del av ett urval av resultatet.

En klimatneutral organisation 2045

Göteborgs universitet har som organisation stor miljöpåverkan, och vi har därmed ett stort ansvar för att utveckla vårt interna arbete för hållbar utveckling. Vi har som mål att minska vårt koldioxidutsläpp i två steg:

  • År 2023 ska vi ha minskat vårt utsläpp av koldioxid med 25 procent, jämfört med 2019.
  • År 2029 ska utsläppet ha minskat med hälften.

Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala år 2045, vilket är i linje med Sveriges övergripande målsättning som har antagits av Sveriges riksdag. 

Under 2023 släppte universitetet ut 47,4 kiloton koldioxid, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2019. Ökningen kommer framförallt från kategorin Varor där utsläppen har ökat med 26 procent sedan basåret. Även kategorierna Fastighet och anläggningar samt Energi har ökat. 

Under pandemiåren minskade koldioxidutsläppen kopplat till resor drastiskt. Denna effekt av pandemin är på väg att försvinna och tjänsteresandet med flyg närmar sig pre-pandemiska nivåer. Koldioxidutsläppen från långa flygresor ökade med över 50 procent mellan 2022 och 2023. Jämfört med basåret 2019 är det dock fortfarande en minskning av utsläppen, 13 procent för flygresor totalt där de korta flygresorna står för den största minskningen. Ett sätt att minska klimatpåverkan från tjänsteresor är att välja tåg framför flyg.

Antal tjänsteresor med tåg ökade med 18 procent mellan 2022 och 2023. Framförallt har antalet utrikes tågresor ökat kraftigt de senaste åren och 2023 hade universitetet över 400 utrikes tågresor. 

Det gjorde vi 2023

CIS-verktyg

För att mäta vårt koldioxidutsläpp har vi utvecklat ett digitalt CIS-verktyg, Carbon Intelligence System, som visar koldioxidutsläpp per organisatorisk enhet.

Verktyget gör det möjligt för universitetets chefer att följa och analysera verksamheternas koldioxidutsläpp.

Utbildning

Göteborgs universitet har sedan många år ett system för att hållbarhetsmärka kurser och program. Märkningen utgår från  kriterier som speglar det mångdimensionella begreppet hållbar utveckling. Nästan var femte kurs och var fjärde program som ges vid Göteborgs universitet är hållbarhetsmärkt. 

Det gjorde vi 2023 

Forskning och samverkan

Göteborgs universitet strävar efter att stärka sin roll som ett ledande universitet inom hållbar utveckling. Det finns ett behov av ökad kompetens och insikt i hur omställning till ett hållbart samhälle ska ske, både nationellt och globalt. Universitetets forskning har en tydlig uppgift att bidra med vetenskapligt byggd kunskap i denna omställning.

Under 2023 publicerades 712 vetenskapliga publikationer som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling. 

Det gjorde vi 2023 

Upphandling och inköp

I universitetets upphandlingar och inköp ställs hållbarhetskrav på produkter och tjänster. Det ställs även krav på att leverantörerna har kunskaper inom hållbarhet. För att säkerställa att våra krav kan efterlevas, utbildas universitetets upphandlare och inköpskoordinatorer inom hållbar utveckling.

Under 2023 har universitetet ställt hållbarhetskrav i 90 % av upphandlingarna.  

Det gjorde vi 2023 

Energi och byggnader 

Under 2023 uppgick universitetets användning av el och värme till 176 kilowattimmar per kvadratmeter, vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2022. Sedan 2019 har energianvändningen minskat med 12 procent. 

Det gjorde vi 2023 

Hösten 2022 fick universitetet, tillsammans med 200 andra statliga myndigheter, i uppdrag av regeringen att genomföra energibesparande åtgärder mot bakgrund av den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa.

När uppdraget avslutades under våren kunde Göteborgs universitet redovisa en minskad elanvändning med 1,6 miljoner kilowattimmar (kWh) från oktober 2022 till mars 2023 jämfört med samma period föregående år.

Det motsvarar tio procent av elanvändningen inom de delar av universitetet som ingick i mätunderlaget. Åtgärderna som genomfördes var både fastighetsrelaterade, till exempel ändrade driftstider för ventilation, och beteenderelaterade som att släcka lampor och stänga dragskåp. Andra energibesparande åtgärder som har genomförts är utbyggnad av solceller på bland annat Handelshögskolan och Tjärnö marina laboratorium samt byte till LED-belysning.  

Avfall och återbruk

Under 2023 uppgick universitetets avfall till 1020 ton, en ökning med tio procent jämfört med 2022. Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras är 33 procent, vilket är en minskning sedan 2022.  

Det gjorde vi 2023 

Ett initiativ för att främja återbruk är att Göteborgs universitet har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad gällande återbrukstjänsten Tage.

Tjänsten innebär att möbler som inte längre ska användas av en verksamhet kan hitta en ny ägare antingen inom universitetet, eller inom staden.

Målet med att återbruka möbler och inredning är att minska universitetets koldioxidavtryck och främja ekonomisk hållbarhet.

Tills universitetets interna återbrukstjänst är implementerad pågår arbete med återbruk på annat sätt inom universitetet. Vid Naturvetenskapliga fakultetens flytt till nybyggda Natrium kunde en stor mängd möbler, labinredning och andra inventarier övertas av de marina fältstationerna Tjärnö och Kristineberg. 

Metodiskt arbete för hållbar utveckling

Göteborgs universitet är certifierat enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001. Detta innebär att universitetet ständigt arbetar med att förbättra verksamheten för att minska den negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan. 

I universitetets vision är hållbar utveckling ett av sex fokusområden. Den övergripande målsättningen att Göteborgs universitet ska stärka sin position som ett ledande universitet inom hållbar utveckling. Ambitionen konkretiseras i strategier och verksamhetsplaner på såväl universitetsgemensam nivå som fakultetsnivå. Hållbar utveckling följs upp kvalitativt i fakulteternas verksamhetsdialoger och årsuppföljningsrapporter. Men också kvantitativt genom indikatorer inom ramen för miljöledningssystemet och klimatramverket.

Universitetsledningen får en samlad genomgång av arbetet med miljöledningssystemet två gånger per år. 

Så redovisar universitetet sitt hållbarhetsarbete

I Göteborgs universitets årsredovisning 2023 finns hållbarhetsredovisningen som en integrerad del. Hållbarhetsredovisningen är årligen återkommande och resultaten presenteras så långt det är möjligt så att de är jämförbara från år till år. Mätdata har sitt ursprung i egen statistik samt statistik från leverantörer och entreprenörer som universitetet anlitar. 

Göteborgs universitet rapporterar resultatet av miljöledningsarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket i enlighet med Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.