Bild
Logotyp för de globala mål med himmel som bakgrund.
Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin position som ett ledande universitet inom hållbar utveckling. Minskat flygresande är en av nyckelfaktorerna till att lyckas.
Foto: Alana Da Silva
Länkstig

Hållbarhetsresultat 2023

I Göteborgs universitets årsredovisning 2023 finns hållbarhetsredovisningen som en integrerad del. Den senaste redovisningen publicerades i februari 2024. Här kan du ta del av ett urval av resultatet.

En klimatneutral organisation 2045

Göteborgs universitet har som organisation stor miljöpåverkan, och vi har därmed ett stort ansvar för att utveckla vårt interna arbete för hållbar utveckling. Vi har som mål att minska vårt koldioxidutsläpp i två steg:

  • År 2023 ska vi ha minskat vårt utsläpp av koldioxid med 25 procent, jämfört med 2019.
  • År 2029 ska utsläppet ha minskat med hälften.

Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala år 2045, vilket är i linje med Sveriges övergripande målsättning som har antagits av Sveriges riksdag. 

Under 2023 släppte universitetet ut 47,4 kiloton koldioxid, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2019. Ökningen kommer framförallt från kategorin Varor där utsläppen har ökat med 26 procent sedan basåret. Även kategorierna Fastighet och anläggningar samt Energi har ökat. 

Under pandemiåren minskade koldioxidutsläppen kopplat till resor drastiskt. Denna effekt av pandemin är på väg att försvinna och tjänsteresandet med flyg närmar sig pre-pandemiska nivåer. Koldioxidutsläppen från långa flygresor ökade med över 50 procent mellan 2022 och 2023. Jämfört med basåret 2019 är det dock fortfarande en minskning av utsläppen, 13 procent för flygresor totalt där de korta flygresorna står för den största minskningen. Ett sätt att minska klimatpåverkan från tjänsteresor är att välja tåg framför flyg.

Antal tjänsteresor med tåg ökade med 18 procent mellan 2022 och 2023. Framförallt har antalet utrikes tågresor ökat kraftigt de senaste åren och 2023 hade universitetet över 400 utrikes tågresor. 

Det gjorde vi 2023

Informations- och utbildningsinsatser

Under 2023 har flera informations- och utbildningsinsatser genomförts, både digitala utbildningar och möten med enskilda institutioner och enheter.

Förbättringar av CIS-verktyget

CIS-verktyget har även anpassats för att bättre svara upp mot organisationens behov. Vissa transfereringar, bidrag och stipendier har exkluderats från verktygets omfattning då de formellt inte orsakar utsläpp som universitetet ansvarar för. Investeringar som är långsiktigt positiva ur ett klimatperspektiv kan ge negativt utslag i den ögonblicksbild som mätningar med ett verktyg ger och kvalitativa analyser är därför centrala för att förstå och dra rätt slutsats av utfallet från CIS-verktyget. Uppföljning av resultaten sker inom ramen för ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. 

Koordineringsgruppens uppdrag avslutat

Under året har koordineringsgruppen för klimatramverket avslutat sitt uppdrag.  Gruppen har sedan 2021 haft uppdraget att implementera CIS-verktyget för att följa organisationens koldioxidutsläpp samt koordinera det övergripande målarbetet. I samband med gruppens avveckling lämnades flera rekommendationer inför det fortsatta arbetet, bland annat att fler universitetsgemensamma åtgärder kan komma att behövas som komplement till arbetet som pågår på fakulteter och motsvarande. Gemensamma förvaltningen har fått uppdraget att ta över koordineringsgruppens operativa ansvar och driva arbetet vidare. 

Nya reseregler

Under året togs nya reseregler fram där hållbart resande är en central prioritering. Flera institutioner har också tagit fram egna resepolicyer som komplement till universitetets. 

CIS-verktyg

För att mäta vårt koldioxidutsläpp har vi utvecklat ett digitalt CIS-verktyg, Carbon Intelligence System, som visar koldioxidutsläpp per organisatorisk enhet.

Verktyget gör det möjligt för universitetets chefer att följa och analysera verksamheternas koldioxidutsläpp.

Utbildning

Göteborgs universitet har sedan många år ett system för att hållbarhetsmärka kurser och program. Märkningen utgår från  kriterier som speglar det mångdimensionella begreppet hållbar utveckling. Nästan var femte kurs och var fjärde program som ges vid Göteborgs universitet är hållbarhetsmärkt. 

Det gjorde vi 2023 

Utveckling av hållbarhetsmärkning

Universitetet har uppdraget att utbilda för en hållbar framtid och dagens studenter förväntar sig att hållbarhetsperspektivet lyfts in i utbildningarna på ett adekvat sätt. Hållbarhetsmärkningen av kurser och program ger vägvisning för hur utbildningsinnehållet svarar upp mot de globala målen.  Under året har vi arbetat med att utveckla hållbarhetsmärkningen på våra kurser och program. Nu syns även de globala hållbarhetsmålen i kurs- och utbildningsplaner. 

Verktyg för att följa hållbar utveckling i utbildning

Inom institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin har ett internt verktyg utvecklats för att över tid kunna följa hur hållbar utveckling integreras i institutionens olika kurser, som i lärandemål, innehåll, examinationer och litteratur. För att sprida intern kunskap om verktyget och hur det används, har en instruktionsfilm tagits fram. 

Summer School for Sustainability

Universitetets internationella sommarskola, Summer School for Sustainability, som tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, arrangerades för tredje gången i juli.

Den internationella sommarskolan är efterfrågad bland partnerlärosäten och har ett högt söktryck, nationellt och internationellt. Över 150 studenter från 71 partnerlärosäten deltog.

Sommarskolan erbjuder fem olika kurser på grundnivå där studenterna får utveckla de färdigheter som behövs för att bidra till att uppnå målen i Agenda 2030. Kurserna fokuserar på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålen, bland annat migration, biodiversitet och undervisning för hållbar utveckling. Ett större fokus lades i år på samverkan med näringslivet och regionen genom studiebesök på västsvenska företag och organisationer med ett framstående hållbarhetsarbete. 

Ny utbildning med fokus hållbar utveckling och omställningsstudier

Institutionen för globala studier har under året startat en utbildning med fokus på hållbar utveckling, klimatomställning och hur samhällen kan utvecklas. Målet är att ge studenterna konkreta verktyg för förändringsarbete genom nära samarbete med olika samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier. Programmet är en samhällsvetenskaplig utbildning med en tvärvetenskaplig profil och fokus på tillämpade perspektiv. Utöver de teoretiska studierna i hållbar utveckling och omställningsstudier, kommer studenterna också att delta i praktiskt förändringsarbete tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhälle genom kurser som sker i samverkan med samhällsaktörer

Forskning och samverkan

Göteborgs universitet strävar efter att stärka sin roll som ett ledande universitet inom hållbar utveckling. Det finns ett behov av ökad kompetens och insikt i hur omställning till ett hållbart samhälle ska ske, både nationellt och globalt. Universitetets forskning har en tydlig uppgift att bidra med vetenskapligt byggd kunskap i denna omställning.

Under 2023 publicerades 712 vetenskapliga publikationer som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling. 

Det gjorde vi 2023 

Kartläggning av forskning och utbildning

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation har gjort en kartläggning av sin forskning och utbildning utifrån de globala målen för att uppmärksamma och diskutera samhällsrelevansen i den verksamhet som bedrivs vid institutionen. Även från en vetenskaplig utgångspunkt är det viktigt att känna till hur de olika hållbarhetsmålen relaterar till det egna forskningsområdet, då allt fler forskningsfinansiärer kräver att projektens koppling till, eller relevans för, hållbarhetsmålen beskrivs. 

Ny samverkansarena för hållbar utveckling

Göteborgs universitet, Chalmers och Högskolan Väst utökade under året sitt samarbete genom att bilda Wexsus, West Sweden Nexus for Sustainable Development, en västsvensk arena för hållbar utveckling i nära samverkan med Västra Götalandsregionen.

Wexsus ska skapa ny samverkan mellan akademi och näringsliv, offentliga verksamheter samt civilsamhälle. Även redan existerande samverkan tas till vara, genom att lärosätenas kompetenser, styrkor och erfarenheter inom hållbar utveckling. Wexsus verksamhet riktar sig till forskare, lärare och studenter och alla samhällsaktörer som vill fördjupa sitt samarbete med akademin inom hållbar utveckling och bidra till en hållbar samhällsomställning.

Wexsus, som kommer att ha sin organisatoriska hemvist vid Göteborgs universitet, startade verksamheten i januari 2024. Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation Göteborgs centrum för hållbar utveckling uppgår i den nya västsvenska arenan. 

Forskarskola beviljades medel

Forskarskolan Just Transitions med fokus på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning beviljades i början av året 39 miljoner kronor under fem år av Formas. Göteborgs universitet deltar, tillsammans med samverkansarenan Urban Futures, Chalmers, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Linköpings universitet, Linköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötland. Forskarskolan leds av Linköpings universitet.

Utgångspunkten för forskarskolan är att det saknas mycket kunskap och kompetens kring vad en rättvis klimatomställning innebär, och hur en sådan görs möjlig i praktiken. Komplexiteten i utmaningarna är stor, och berör många olika samhällsaktörer, beslutsfattande nivåer, discipliner och sektorer. I forskarskolan ska kunskap och kompetens byggas dels genom doktorandprojekt som är integrerade i de offentliga parternas verksamheter, dels genom etableringen av en svensk plattform för kunskapsutbyte kring rättvisa klimatomställningar. 

Upphandling och inköp

I universitetets upphandlingar och inköp ställs hållbarhetskrav på produkter och tjänster. Det ställs även krav på att leverantörerna har kunskaper inom hållbarhet. För att säkerställa att våra krav kan efterlevas, utbildas universitetets upphandlare och inköpskoordinatorer inom hållbar utveckling.

Under 2023 har universitetet ställt hållbarhetskrav i 90 % av upphandlingarna.  

Det gjorde vi 2023 

Förbättringar kopplade till datorer

Under året har bland annat att garantitiden på datorer förlängts och datorskärmar är märkta med TCO Certified vilket omfattar både energikrav och sociala krav.

Högre krav vid catering

I upphandlingen av catering ställdes krav på att leverantörerna blir KRAV-certifierade inom nio månader och har ett sortiment som baseras på råvaror märkta med EU-ekologisk, KRAV, MSC samt Fairtrade. Målet har varit att öka andelen ekologiska råvaror enligt Sveriges livsmedelsstrategi. 

Energi och byggnader 

Under 2023 uppgick universitetets användning av el och värme till 176 kilowattimmar per kvadratmeter, vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2022. Sedan 2019 har energianvändningen minskat med 12 procent. 

Det gjorde vi 2023 

Hösten 2022 fick universitetet, tillsammans med 200 andra statliga myndigheter, i uppdrag av regeringen att genomföra energibesparande åtgärder mot bakgrund av den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa.

När uppdraget avslutades under våren kunde Göteborgs universitet redovisa en minskad elanvändning med 1,6 miljoner kilowattimmar (kWh) från oktober 2022 till mars 2023 jämfört med samma period föregående år.

Det motsvarar tio procent av elanvändningen inom de delar av universitetet som ingick i mätunderlaget. Åtgärderna som genomfördes var både fastighetsrelaterade, till exempel ändrade driftstider för ventilation, och beteenderelaterade som att släcka lampor och stänga dragskåp. Andra energibesparande åtgärder som har genomförts är utbyggnad av solceller på bland annat Handelshögskolan och Tjärnö marina laboratorium samt byte till LED-belysning.  

Avfall och återbruk

Under 2023 uppgick universitetets avfall till 1020 ton, en ökning med tio procent jämfört med 2022. Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras är 33 procent, vilket är en minskning sedan 2022.  

Det gjorde vi 2023 

Ett initiativ för att främja återbruk är att Göteborgs universitet har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad gällande återbrukstjänsten Tage.

Tjänsten innebär att möbler som inte längre ska användas av en verksamhet kan hitta en ny ägare antingen inom universitetet, eller inom staden.

Målet med att återbruka möbler och inredning är att minska universitetets koldioxidavtryck och främja ekonomisk hållbarhet.

Tills universitetets interna återbrukstjänst är implementerad pågår arbete med återbruk på annat sätt inom universitetet. Vid Naturvetenskapliga fakultetens flytt till nybyggda Natrium kunde en stor mängd möbler, labinredning och andra inventarier övertas av de marina fältstationerna Tjärnö och Kristineberg. 

EMAS-redovisning

Göteborgs universitet är EMAS-registrerat sedan 2006. Hållbarhetsredovisningen i universitetets årsredovisning uppfyller, tillsammans med övriga dokument, kraven för en EMAS-godkänd miljöredovisning.

Hållbarhetsredovisningen är, tillsammans med kärnindikatorerna och andra relevanta dokument, granskade april 2024 av den ackrediterade miljökontrollanten RISE Research Institutes of Sweden, nr 1002, Box 857, 501 14 Borås.

Metodiskt arbete för hållbar utveckling

Göteborgs universitet är certifierat enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 och registrerat enligt EU:s motsvarighet EMAS. Detta innebär att universitetet ständigt arbetar med att förbättra verksamheten för att minska den negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan. 

I universitetets vision är hållbar utveckling ett av sex fokusområden. Den övergripande målsättningen att Göteborgs universitet ska stärka sin position som ett ledande universitet inom hållbar utveckling. Ambitionen konkretiseras i strategier och verksamhetsplaner på såväl universitetsgemensam nivå som fakultetsnivå. Hållbar utveckling följs upp kvalitativt i fakulteternas verksamhetsdialoger och årsuppföljningsrapporter. Men också kvantitativt genom indikatorer inom ramen för miljöledningssystemet och klimatramverket.

Universitetsledningen får en samlad genomgång av arbetet med miljöledningssystemet två gånger per år. 

Så redovisar universitetet sitt hållbarhetsarbete

I Göteborgs universitets årsredovisning 2023 finns hållbarhetsredovisningen som en integrerad del. Hållbarhetsredovisningen uppfyller kraven för en EMAS-godkänd miljöredovisning. Hållbarhetsredovisningen är årligen återkommande och resultaten presenteras så långt det är möjligt så att de är jämförbara från år till år. Mätdata har sitt ursprung i egen statistik samt statistik från leverantörer och entreprenörer som universitetet anlitar. 

Göteborgs universitet rapporterar resultatet av miljöledningsarbetet till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket i enlighet med Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.