Bild
Personer som ritar på skrivplatta under videolabutbildning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Behörighet och regler

För att vara behörig till forskarutbildning krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Det kan även ställas krav på särskild behörighet för ett specifikt forskningsämne. Det finns också ett antal regler, lagar och förordningar som styr utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, 
 • avklarat minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Du ska även bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra dig forskarutbildningen.

Särskild behörighet

Utöver krav på grundläggande behörighet kan ett forskningsämne även ha krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten anges i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Krav på särskild behörighet kan vara:

 • specifika kunskaper från en högskoleutbildning, eller motsvarande
 • särskild yrkeserfarenhet
 • nödvändiga språkkunskaper

Lagar, förordningar och regler

De lagar och förordningar som styr all utbildning på forskarnivå är:

 • Högskolelagen (1992:1434)
 • Högskoleförordningen (1993:100)

Utöver dessa finns även specifika regler vid Göteborgs universitet, såsom:

 • Antagningsordning för utbildning på forskarnivå
 • Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna
 • Fakultetsspecifika regler
 • Ämnesspecifika regler

Doktorandreglerna

Doktorandreglerna gäller för samtliga utbildningar på forskarnivå vid Göteborgs universitet och syftar till att främja forskarutbildningens kvalitet, doktoranders rättssäkerhet och bidra till en god studiesocial miljö.

Våra doktorandregler på sidan Styrdokument

Allmänna studieplaner

Utöver doktorandreglerna kan det även förekomma fakultetsspecifika respektive ämnesspecifika regler. Den allmänna studieplanen för ett specifikt ämne anger bland annat krav på särskild behörighet, utbildningens upplägg och innehåll samt omfattning av obligatoriska och valbara kurser. Du hittar de allmänna studieplanerna på respektive fakultets webbsidor.