Göteborgs universitet
Bild
Illustration Pedagogen
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Samverkan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Forskning och utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten bidrar till en hållbar utveckling i såväl samhälle, miljö som för människor. Detta gör vi genom ett aktivt engagemang i nära samverkan med skolväsendet, lärarprofessioner samt för kunskapsområden inriktade mot människors utveckling och hälsa.

Vill du samverka med oss?

I vår samverkan med det omgivande samhället ingår bland annat uppdragsforskning, uppdragsutbildning, samarbetsprojekt inom forskning och skolsamverkan.

Vad är uppdragsutbildning?
Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning som universitetet genomför på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan köpa utbildning på grund- eller avancerad nivå i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Vad är uppdragsforskning?
Forskning där en extern beställare bestämmer forskningsområde. Till exempel forskning som en enskild forskare eller en forskargrupp utför på uppdrag av en myndighet, kommun, organisation eller företag.

Söker du efter specifika områden eller personer för samverkan med oss, så rekommenderar vi att du besöker våra institutionssidor längre ned på denna webbsida.

Vår forskning fokuserar på frågor kring utsatta barns och ungdomars villkor, förskolans uppdrag och kvalitet, migration och andra samhällsförändringar, våld och rasism i skola och på fritiden och digitaliseringens konsekvenser för utbildning och arbetsliv.

Samverkan med professionsfälten är omfattande och bedrivs bland annat genom forskningsprojekt och praktiknära forskning, forskarskolor, uppdragsutbildning, seminarieverksamhet och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har uppdrag och samverkansprojekt som är relaterade till lärarprofession, didaktik, utbildning för hållbar utveckling och lärande och undervisning i skolan.

Kännetecknande för institutionen är intresset för undervisningens innehåll, både för specifika undervisningsämnen och mer övergripande perspektiv. Målsättningen är att medverka till utveckling av innehåll och arbetsformer inom olika former av undervisning. Bland institutionens uppdragsgivare och samarbetspartners finns såväl myndigheter, organisationer och näringsliv som nätverk, kommuner och enskilda skolor.

Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor.

Våra utbildningsområden är pedagogik som vetenskap, arbetslivets pedagogik, pedagogiskt ledarskap, kommunikation, skolutveckling, didaktik och undervisning. Vår kompetens inom forskning kan användas för upplägg, planering, genomförande, analyser och dokumentation av och i utvecklingsarbeten, kartläggningar och utvärderingar.

Institutionen för kostvetenskap och idrottsvetenskap är samhällsengagerad och bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning.
Institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet.