Länkstig

Universitetsstyrelsen

Göteborgs universitets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Här hittar du datum och protokoll för deras sammanträden under 2024 samt vilka som är ledamöter.

Universitetsstyrelsens uppdrag

Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att universitetet bedrivs effektivt och att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Universitetsstyrelsen ska också se till att universitetet hushållar väl med statens medel.

Styrelsen har enligt högskolelagen inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Uppgifter

Universitetsstyrelsens uppgifter omfattar särskilt

  • övergripande målformuleringar och övergripande beslut om universitetets verksamhet och ekonomi,
  • långsiktig planering, utbildnings- och forskningspolitiska ställningstaganden för universitetet som helhet,
  • omvärldsanalys,
  • utvärdering och kvalitetskontroll,
  • resultatanalys,
  • resursallokering över budgetperioden (1–3 år) och löpande uppföljning.

Sammanträden 2024

Här hittar du datumen samt protokollen för sammanträdena under 2024. Vill du få tillgång till föredragningslistor och beslutsunderlag, eller protokoll från tidigare år kan du kontakta registrator@gu.se.

Ledamöter

Regeringen utser ordföranden och övriga externa ledamöter i Universitetsstyrelsen efter förslag från en nomineringsgrupp. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda – tre fackliga representanter – har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.