Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Fönster som är öppna och stängda
Foto: Johan Wingborg

Metod

Undrar du hur vi genomför våra SOM-undersökningar? Den här sidan har alla svar.

Hur genomförs en SOM-undersökning?

För att resultaten från SOM-undersökningarna ska vara jämförbara över tid krävs att varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt. Under åren har undersökningen vuxit i omfång, bilden nedan visar urvalen för den nationella undersökningen över tid - sedan 2018 går den ut till totalt 21 000 svenskar. Trots detta genomförs våra SOM-undersökningar på i stort sett samma sätt idag som år 1986.

Bild
Diagram över urval och editioner i den nationella SOM-undersökningarna
Totalurval för den nationella SOM-undersökningen sedan starten 1986

Varje höst, i början av september månad, dras ett slumpmässigt urval personer från Skatteverkets register. Dessa personer har gemensamt att de är mellan 16 och 85 år gamla och är folkbokförda i Sverige (alternativt i Västra Götaland eller Göteborg för de mer lokala SOM-undersökningarna). Det betyder att alla som är mellan 16 och 85 och bor i Sverige har lika stor chans att komma med i undersökningen varje år.

Dessa utvalda personer får brev från oss med lite information om att de blivit utvalda att delta i undersökningen. I brevet finns också själva frågeformuläret, men även inloggningsuppgifter för att kunna svara digitalt på mobil, dator eller surfplatta. Undersökningen innehåller frågor inom en rad olika områden som kan kopplas till Samhälle, Opinion och Medier. Frågorna är framtagna av oss på institutet i samverkan med andra forskare eller offentliga organisationer. Undersökningen innehåller också grundläggande demografiska frågor som kön, ålder, utbildning, social bakgrund och livsstil.

det är viktigt för resultatens representativitet att alla utvalda fått en chans att svara

Huvuddelen av de som svarar i varje undersökning gör detta inom en månad från att de fått hem formuläret. Men för att alla utvalda ska få möjlighet att göra sin röst hörd i SOM-undersökningen skickas under ytterligare några månader påminnelser med post och ibland även SMS till de som vi inte hört något från. Vissa grupper är extra svåra att nå, men det är viktigt för resultatens representativitet att alla fått en chans att svara. Generellt svarar ungefär hälften av de slumpmässigt utvalda personerna på våra SOM-undersökningar.

Metodutveckling

För att så många som möjligt ska vilja delta i undersökningarna, och för att de frågor som ställs och den data som samlas in i så hög utsträckning som möjligt ska komma samhället och forskningen till gagn, bedriver vi på SOM-institutet en hel del metodutvecklingsarbete. Det handlar dels om analyser och dokumentation av olika erfarenheter från de årliga SOM-undersökningarna, men utgår även mycket ifrån de många paneldatainsamlingar som varje år genomförs i Medborgarpanelen.

Att våra undersökningsfrågor är rimliga att besvara och inte exkluderar några grupper är någonting vi ständigt strävar mot. Frågeinstrumenten testas regelbundet med avseende på formuleringar, svarsskalor, eventuella kontexteffekter m.m. Genom tester i våra webbpaneler kan vi också säkerställa att de respondenter som väljer att svara på webben möts av tydliga och väl presenterade undersökningsfrågor oavsett om de fyller i på mobilskärm, surfplatta eller på sin dator.

Det mesta av detta arbete sker inom ramen för SOM-institutets forskningsinfrastruktur Laboratory of opinion research (LORE) där vi regelbundet publicerar forskningsresultat på området surveyforskning - både i vetenskapliga tidskrifter och i vår egen rapportserie för metodforskning.

Utmaningar

Vi på SOM-institutet strävar efter att vara så transparenta som möjligt med de utmaningar och eventuella brister som kan kopplas till denna typ av undersökningar och tolkningar av deras resultat. Det är viktigt för såväl forskning som samhällsdebatt att känna till ifall det finns problem med metoden eller brister i representativiteten. Som offentlig organisation är vi till skillnad från många privata opinionsinstitut och undersökningsföretag alltid öppna med våra svarsfrekvenser samt eventuella signifikanta skillnader i svarsgruppen. Bäst möjlighet att själv granska undersökningsmetoden finns i vår senaste Metodrapport.

Bild
Graf över svarsfrekvens i de nationella SOM-undersökningarna
Svarsfrekvenserna i de nationella SOM-undersökningarna 1986-2019

I Sverige är vi generellt väldigt bra på att ställa upp i opinionsundersökningar - särskilt om de är kopplade till akademisk forskning. Under 80- och 90-talen svarade hela 70 procent av de slumpmässigt utvalda på våra enkäter. Denna andel har långsamt minskat sedan år 2000, och i nuläget kan man säga att omkring hälften av de som valts ut faktiskt också deltar. Detta är fortfarande en väldigt hög andel för en postal enkätundersökning såsom SOM-undersökningen, särskilt om man jämför internationellt, men när deltagandet sjunker är det förstås extra viktigt att titta på vilka som svarar och vilka som inte gör det. Att göra en bortfallsanalys.

i Sverige är vi generellt väldigt bra på att ställa upp i opinionsundersökningar

Väsentligt att känna till kring SOM-undersökningarnas representativitet i nuläget är att yngre, mindre etablerade personer svarar i något lägre utsträckning. Detta beror delvis på ovilja, men framförallt på svårigheter att nå denna grupp med post och telefon. Därtill finns en underrepresentation bland personer som bor i ekonomiskt utsatta områden samt bland personer som inte talar svenska. I vårt projekt om att nå socialt utsatta grupper försöker vi avhjälpa delar av detta problem.

Analyser visar att trots dessa mindre skevheter i svarsgruppen håller resultaten från SOM-undersökningarna god representativitet. Undantaget är frågor med extrema gruppskillnader, såsom exempelvis Prenumererar du på någon morgontidning på papper?, där vi i SOM-undersökningen ser en viss överskattning av andelen som säger sig göra detta. Ofta kan man komma runt dessa typer av skevheter genom att "vikta" data, men de resultat som vi presenterar är alltid oviktade om inget annat sägs.

De forskare som samverkar och ställer frågor i SOM-undersökningarna är alltid medvetna om signifikanta skevheter i representativiteten återfinns i just deras frågor, och tar hänsyn till detta i sina analyser.