Göteborgs universitet
Länkstig

Beskrivning av verksamheten

Medborgarpanelen drivs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med Medborgarpanelen är att möjliggöra akademisk forskning av god kvalitet inom flera olika vetenskapliga ämnesområden. Medborgarpanelens undersökningar används för att bedriva forskning om bland annat samhälle, demokrati, opinion och hälsa. Resultaten presenteras i form av sammanställningar på gruppnivå och det framgår aldrig vad någon enskild individ har svarat på enkäterna. Undersökningarna som görs av Medborgarpanelen är värdefulla för svensk forskning och bidrar till ny kunskap om samhällets utveckling och om vår demokrati.

Att delta i Medborgarpanelen innebär att du ett antal gånger per år erbjuds att besvara en webbenkät. Antalet tillfällen en deltagare i Medborgarpanelen bjuds in till en undersökning under året kan variera men ligger i genomsnitt på mellan två till fem gånger per år. Längden på enkäterna kan variera, men ligger i allmänhet på mellan 8 och 15 minuter. Minst en gång per år får du även möjlighet att uppdatera dina bakgrundsuppgifter i ett enkätutskick från Medborgarpanelen.

Deltagande i Medborgarpanelen och i alla våra undersökningar är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt fortsatta deltagande. Du kan även avanmäla dig från framtida deltagande i Medborgarpanelen. I varje e-postutskick med en ny undersökning ingår en länk du kan använda för att avanmäla dig och du kan även avanmäla dig på Medborgarpanelens webbsida www.gu.se/som-institutet/medborgarpanelen. När du är avanmäld kommer du inte att kontaktas igen med de kontaktuppgifter du hade angett. Det kan dock ta upp till ett par veckor innan våra databaser är uppdaterade och din avanmälan har gått igenom, det kan därför ibland hända att du hinner få ytterligare något utskick eller någon påminnelse efter din avanmälan.

Resultat från studier som gjorts med hjälp av Medborgarpanelen läggs regelbundet upp på www.gu.se/som-institutet/medborgarpanelen. Deltagare kan även kontakta oss för att få information om specifika studier på e-post info@medborgarpanelen.gu.se.

Syftet med Medborgarpanelens personuppgiftsbehandling

De personuppgiftsbehandlingar som görs inom ramen för Medborgarpanelen syftar alltid till antingen att bedriva vetenskaplig forskning för att nå fram till ny kunskap för samhällets räkning eller till att kvalitetssäkra Medborgarpanelen och dess användbarhet för forskning inom olika vetenskapliga områden. Den rättsliga grunden för dessa personuppgiftsbehandlingar är allmänt intresse. I de fall personuppgiftsbehandlingarna för forskningsändamål omfattar känsliga personuppgifter måste våra personuppgiftsbehandlingar dessutom alltid vara godkända av Etikprövningsmyndigheten i enlighet med den svenska Etikprövningslagen (2003:460).

Vilka personuppgifter som behandlas

Dina kontaktuppgifter behandlas främst i form av din e-postadress och de uppgifter du själv lämnar till oss i form av enkätsvar. När vi använder urval från folkbokföringen för att rekrytera nya deltagare behandlar vi även din postadress och ditt telefonnummer. Övriga kontaktuppgifter som du själv lämnar till oss kan också komma att behandlas.

Utöver dina kontaktuppgifter och geografisk information behandlar vi de uppgifter du själv lämnar till oss i form av enkätsvar som exempelvis dina åsikter, upplevelser, vanor med mera. Uppgifter om den tekniska utrustning du använder när du besvarar våra webbenkäter samlas in och behandlas. Detta inkluderar uppgifter om storleken på din skärm, om det är en mobiltelefon, en surfplatta eller en större dator/laptop du använder för att besvara enkäten, samt uppgifter om operativsystemet. Syftet med att behandla dessa tekniska uppgifter är att kvalitetssäkra våra undersökningar, utveckla arbetsmetoder och bedriva metodologisk forskning.

Vissa specifika forskningsstudier kan även komma att vilja behandla andra personuppgifter om dig, t.ex. från olika registerkällor. Dessa studier kommer då alltid att informera specifikt om detta och be om ditt samtycke för det specifika ändamålet med den forskningsstudien.

Hur dina personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig kompletterande lagstiftning, samt i enlighet med Göteborgs universitets regler för personuppgiftshantering. Dina svar och individuella resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Dina kontaktuppgifter används för att bjuda in dig till att besvara enkäter och därigenom delta i olika forskningsstudier. De svar du lämnar på enkäterna behandlas för forskningsändamål, vanligen med olika statistiska analysmetoder. Svar från tidigare undersökningar kan komma att kombineras med svar från senare undersökningar för att kunna följa hur åsikter förändras över tid, samt för att effektivisera datainsamlingar genom att minska antalet frågor som ställs i varje undersökning. Alla resultat presenteras så att ingen deltagare kan identifieras. Resultaten presenteras på gruppnivå i form av exempelvis procent, medelvärden och andra statistiska mått.

Enkätsvaren kodas så att varje svarande tilldelas ett löpnummer/ID-nummer, så kallad pseudonymisering. När enkätsvaren laddas ned från en undersökning särskiljs e-postadresserna och andra kontaktuppgifter som kan identifiera dig från svaren direkt och ersätts med detta ID-nummer för den vidare databehandlingen. Anställda på SOM institutet som arbetar med Medborgarpanelen har tillgång till kontaktuppgifterna för att hantera e-postutskick. Denna information skyddas så att obehöriga inte kan ta del av den.

Dina personuppgifter i form av enkätsvar, dock inte dina kontaktuppgifter, kan komma att delas med andra forskargrupper vid olika svenska universitet, andra länder inom EU, eller i andra länder utanför EU- och EES-området (så kallat tredje land). Dina personuppgifter kan endast delas med forskare utanför EU-området om det är ett land som av EU-kommissionen bedöms ha en adekvat dataskyddsnivå och därmed uppfyller kraven för ett motsvarande skydd för din integritet som i Sverige.

Dina rättigheter som deltagare i Medborgarpanelen

Göteborgs universitet är forskningshuvudman och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att begära att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i Medborgarpanelen, och få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill begära att få ta del av de uppgifter som hanteras i Medborgarpanelen, begära rättning, radering eller begränsning av uppgifter ska du kontakta info@medborgarpanelen.gu.se.

Rättigheterna som nämns ovan gäller under vissa i förordningen angivna förutsättningar och har vissa begränsningar som vi i enskilda fall kan komma att åberopa. Rättigheterna gäller t.ex. inte om den som är ansvarig för behandlingen inte är i stånd att identifiera en person. Om vi i ett enskilt fall inte kan identifiera dig gäller rättigheterna dock om du tillhandahåller ytterligare information som gör identifiering möjlig. Rätten att bli raderad gäller inte om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller om behandlingen är nödvändig för forskningsändamål och radering sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med behandlingen. Medborgarpanelen kommer dock på begäran att radera dina kontaktuppgifter så att inga tidigare lämnade enkätsvar längre går att spåra till dina kontaktuppgifter. Bedömning av begäran kommer att göras av myndigheten (Göteborgs universitet) utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Om dina rättigheter på något sätt inskränks i det enskilda fallet får du ett beslut som du kan överklaga.
Har du frågor om dataskyddsförordningen, lagstiftningen eller personuppgiftsbehandlingen inom ramen för Medborgarpanelen kan du kontakta Göteborgs universitets dataskyddsombud via e-post på dataskydd@gu.se.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring vår verksamhet eller om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@medborgarpanelen.gu.se eller på 031-786 33 00. Har du frågor om forskningen som bedrivs inom ramen för Medborgarpanelen kan du kontakta ansvarig forskare Annika Bergström på e-postadressen annika.bergstrom@som.gu.se. Vill du begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig görs detta via e-postadressen info@medborgarpanelen.gu.se. Vill du kontakta oss per post istället kan du skicka brev till Medborgarpanelen, Box 710, 405 30 Göteborg.

2023-10-01 - Version 1.2