Göteborgs universitet
Länkstig

För dig som forskar

Medborgarpanelen är i första hand till för dig som forskar. Om du vill använda Medborgarpanelen för din datainsamling är du varmt välkommen att ansöka om forskningssamverkan.

Vi som jobbar med Medborgarpanelen har en gedigen och bred metodologisk kompetens. Vi bedriver dessutom kontinuerligt egen forskning i syfte att utveckla och förbättra enkätmetodik och våra datainsamlingar. Med över 75 000 aktiva deltagare och hundratals genomförda undersökningar sedan 2010 hjälper vi forskare från många olika forskningsområden att utforma och genomföra studier med hög vetenskaplig kvalitet, oavsett grad av komplexitet.

Av de totalt 75 000 deltagarna i Medborgarpanelen är cirka 75 % självrekryterade och cirka 25 % slumpmässigt rekryterade. Många deltagare har varit med i panelen under lång tid, i enstaka fall ända sedan starten 2010. För den slumpmässigt rekryterade delen av panelen gör vi systematiskt och regelbundet nyrekryteringar via folkbokföringsregistret, med ett särskilt fokus på svårnådda sociodemografiska grupper. Representativiteten är god i båda delarna av panelen men av naturliga skäl är den slumpmässigt rekryterade delen mer lik den svenska populationen.

Medborgarpanelen används flitigt av forskare vid bland annat de statsvetenskapliga institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala, samt vid Psykologiska institutionen på GU, Karolinska institutet i Stockholm och Institutionen för medicin på Sahlgrenska akademin. Utanför Sverige har Medborgarpanelen under de senaste åren bidragit till forskning på bland annat Stanford University, London School of Economics, McGill University i Kanada, Universidad Autonoma i Barcelona och European University Institute i Florens. För en förteckning av forskningsartiklar baserade på data från Medborgarpanelen, se sidan Vetenskapliga publikationer.