Göteborgs universitet
Bild
Lekande barn
Länkstig

Pep-rapporten

Pep-rapporten är namnet på en årlig enkätundersökning som riktar sig till barn och unga mellan 4-17 år. Undersökningen innehåller frågor om kost- och motionsvanor med syfte att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet.

Pep-rapporten 2023

Den senaste undersökningen genomfördes i slutet av 2023 och resultaten presenterades i april 2024. Rapporten inkluderade nya frågor om ekonomiska förutsättningar, och pekar på att barn och ungas möjlighet till hälsosamma vanor tydligt påverkas av föräldrarnas ekonomi.

27 procent av vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att för betala barnens aktiviteter under det senaste halvåret. 13 procent av vårdnadshavarna med låg inkomst uppger att de har haft svårt att köpa näringsrik mat alla dagar i veckan. Andelen barn och unga som svarar att de ätit grönsaker varje dag den senaste veckan varierar med vårdnadshavarens inkomstnivå.

Vidare visade resultaten likt tidigare undersökningar att endast en bråkdel - cirka tre procent - av alla barn och unga i Sverige faktiskt lever helt enligt myndigheternas rekommendationer vad gäller motion och kosthållning.

– Barnkonventionen står fast att alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Att hälsoklyftorna växer i ett land som Sverige är inte acceptabelt. För varje barn som inte får en hälsosam start i livet förlorar Sverige som nation den kraft vi behöver i framtiden, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, i ett pressmeddelande.

Läs hela Pep-rapporten på Generation Pep:s webbplats

Ta del av undersökningsresultat och -metod i sin helhet i SOM-institutets tabellrapport

Undersökningen skickades ut till 29 000 barn och unga mellan 4-17 år. Vi på SOM-institutet vill tacka alla barn och föräldrar för den tid de lagt på att delta i undersökningen.

Allmänt om undersökningen

Pep-rapporten har genomförts varje år sedan 2018. Undersökningen innehåller frågor om hälsa, motion, kost och andra vanor och syftar till att ge en lägesbild över hälsan hos unga i Sverige idag. Pep-rapporten genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet.

 

Metod och urval
Undersökningen går normalt ut till 29 000 slumpmässigt utvalda barn i åldrarna 4-17 år. Urvalet dras från befolkningsregistret där även kontaktuppgifter i form av postadresser hämtas. Inbjudan att delta sänds ut med post tillsammans med inloggningsuppgifter. Enkäten besvaras därefter på internet och tar ungefär 25 minuter att fylla i. Insamlingen av svar pågår under september-november. Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen.

De första frågorna i enkäten riktar sig till en förälder eller vårdnadshavare, men den större delen av frågorna är till barnet som är med i undersökningen. Undersökningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten.

 

Hur används resultaten?
Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen används i forskning inom många olika områden. Den bästa översikten av resultaten ges i Generation Pep:s egen Pep-rapport.

 

SOM-institutet publicerar varje år en egen rapport som avhandlar undersökningen och redovisar alla resultat i tabellform. Du finner dessa rapporter från respektive års undersökning här nedan.