Göteborgs universitet
Bild
Lekande barn
Länkstig

Pep-rapporten

Pep-rapporten är namnet på en årlig enkätundersökning som riktar sig till barn och unga mellan 4-17 år. Undersökningen innehåller frågor om kost- och motionsvanor med syfte att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet.

Pep-rapporten 2022

Pep-rapporten 2022 genomfördes under hösten och vintern 2022. Undersökningen skickades ut till 29 000 barn och unga. Resultaten redovisas i sambarbete med Generation Pep i slutet av april 2023. Vi på SOM-institutet vill tacka alla barn och föräldrar för den tid de lagt på att delta i undersökningen.
 

Pep-rapporten 2021

Hösten 2021 genomfördes den fjärde Pep-rapporten. För första gången innehöll undersökningen frågor om psykisk ohälsa. Resultaten visar ett tydligt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa, där de barn och ungdomar som rör på sig regelbundet också upplever mindre symptom av ångest och depression.

Förutom detta visade undersökningen att endast 2 av 10 barn och unga når rekommendationerna kring fysisk aktivitet samt att få äter i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller grönsaker, frukt och fisk.

Ta del av rapporten och Generation Pep:s nyhetstext

Längst ned på denna sida finns SOM-institutets tabellrapport från undersökningen med svaren för alla enskilda frågor och mer information om undersökningsmetoden.
 

 

Allmänt om undersökningen

Pep-rapporten har genomförts varje år sedan 2018. Undersökningen innehåller frågor om hälsa, motion, kost och andra vanor och syftar till att ge en lägesbild över hälsan hos unga i Sverige idag. Pep-rapporten genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet.

 

Metod och urval
Undersökningen går normalt ut till 29 000 slumpmässigt utvalda barn i åldrarna 4-17 år. Urvalet dras från befolkningsregistret där även kontaktuppgifter i form av postadresser hämtas. Inbjudan att delta sänds ut med post tillsammans med inloggningsuppgifter. Enkäten besvaras därefter på internet och tar ungefär 25 minuter att fylla i. Insamlingen av svar pågår under september-november. Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen.

De första frågorna i enkäten riktar sig till en förälder eller vårdnadshavare, men den större delen av frågorna är till barnet som är med i undersökningen. Undersökningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten.

 

Hur används resultaten?
Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen används i forskning inom många olika områden. Den bästa översikten av resultaten ges i Generation Pep:s egen Pep-rapport.

 

SOM-institutet publicerar varje år en egen rapport som avhandlar undersökningen och redovisar alla resultat i tabellform. Du finner dessa rapporter från respektive års undersökning här nedan.