Göteborgs universitet
Bild
Mamma med barn fyller i SOM-undersökningen
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Frågor & svar

Har du fått en SOM-undersökning? På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna kring undersökningen och ditt deltagande. Om du undrar du något annat får du gärna höra av dig till oss på adressen svar@som.gu.se

SOM-institutet är en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen har fokus på samhälle, opinion och medier, därav namnet SOM. SOM-undersökningar har genomförts årligen sedan 1986 och har kommit att bli en av de viktigaste och mest använda forskningsresurserna i hela Sverige. Läs gärna mer på sidan Om SOM-undersökningarna.

Att just du blivit utvald beror på slumpen. Inför varje undersökning dras ur befolkningsregistret ett slumpmässigt statistiskt urval av människor i åldrarna 16–85 år, boende i hela Sverige. I år blev just du en av dem som slumpen valde.

Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. Då skulle den inte ge en rättvisande bild av befolkningens attityder och vanor. Men givetvis är det frivilligt att delta i SOM-undersökningen.

I SOM-undersökningen är allas svar lika viktiga! Frågorna handlar inte om dina kunskaper, utan helt enkelt om vad du tycker, hur du känner och vad du gör. För att kunna studera samhällsopinioner är det lika värdefullt att veta vilka åsikter du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om. Om någon fråga ändå känns särskilt främmande eller svår för dig att besvara kan du hoppa över den.

Syftet med undersökningen är att belysa företeelser och trender i det svenska samhället. Och det är just ämnesbredden i enkäten som ger en unik möjlighet att beskriva svenskars uppfattningar, åsikter och vanor. Vi vet att ifyllandet kräver en del av dig. Men vi hoppas ändå att du hittar en tidslucka då du har möjlighet att kryssa i frågornas svarsalternativ. Du har gott om tid på dig.

Resultaten från SOM-undersökningarna presenteras löpande i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Samtliga böcker och rapporter som publiceras vid SOM-institutet finns tillgängliga för gratis nedladdning under Resultat och publikationer.

Huvuddelen av varje års SOM-undersökningar finansieras av olika forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor. SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare från alla vetenskapsområden att ställa sina frågor i samma formulär. På så sätt samordnas insamlingsarbetet, samtidigt som möjligheterna att göra fördjupade analyser ökar.

SOM-institutet samverkar även med andra myndigheter och organisationer. I exempelvis den västsvenska SOM-undersökningen sker mycket samverkan med Västra Götalandsregionen. Det som krävs är att de frågor som ställs ska ha en vetenskaplig anknytning och passa in i SOM-undersökningarnas inriktning på samhälle, opinion och medier. De avidentifierade svaren ska också göras tillgängliga för andra forskare efter undersökningens genomförande. På vår sida för samverkan hittar du en lista över SOM-institutets tidigare samverkansprojekt.

För de flesta av våra SOM-undersökningar har vi möjlighet att skicka en trisslott eller annan motsvarande belöning till dig med posten som tack. Detta sker normalt efter det att vi fått in dina svar. Den främsta belöningen för de svar du lämnar är dock att du bidrar till svensk forskning inom många olika områden och till vår förståelse för varandra. Dessutom kan du vara med och forma det samhälle vi lever i.

I samband med att SOM-undersökningen skickas ut hämtas din adress från folkbokföringsregistret. I vissa fall hämtas även ditt telefonnummer från publika register. Dessa uppgifter används enbart för att skicka ut information till dig.

När du svarar på undersökningen registreras enkätens användarnummer (sex siffror vid en streckkod). Detta ser till att du inte får några påminnelser i onödan. Under undersökningens gång har vi inte tillgång till dina kontaktuppgifter och därför behöver du uppge användarnummer vid kontakt med oss. När undersökningen avslutas raderas alla adressuppgifter helt och först därefter sammanställer vi svaren på frågorna.

Under fältarbetet är Göteborgs universitet personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina svar hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat mellan Göteborgs universitet och Indikator. Svaren behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Under fältperioden har du rätt att få dina inskickade svar raderade. Enkätsvaren avidentifieras vid fältarbetets slut och upphör därmed att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Enkätsvaren redovisas på gruppnivå så att inga enskilda personer kan identifieras. Undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Vid frågor om hur SOM-undersökningen behandlar personuppgifter kontakta svar@som.gu.se eller Göteborgs universitets dataskyddsombud genom att maila dataskyddsombud@gu.se

Logga SOM
För mer information, kontakta oss

031-786 3300
info@som.gu.se