Göteborgs universitet
Bild
Ung person som besvarar en enkät på mobil
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Frågor & svar

Har du fått en SOM-undersökning? På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna kring undersökningen och ditt deltagande.

SOM-institutet är en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen har fokus på samhälle, opinion och medier, därav namnet SOM. SOM-undersökningen har kommit att bli en av de mest använda i hela Sverige. Läs gärna mer på sidan Om SOM-undersökningarna.

Att just du blivit utvald beror på slumpen. Inför varje undersökning dras ur befolkningsregistret ett slumpmässigt statistiskt urval av människor i åldrarna 16–90 år. I år blev just du en av dem som slumpen valde.

Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. Då skulle den inte ge en rättvisande bild av befolkningens attityder och vanor. Men givetvis är det frivilligt att delta i SOM-undersökningen.

I SOM-undersökningen är allas svar lika viktiga! Frågorna handlar inte om dina kunskaper, utan helt enkelt om vad du tycker, hur du känner och vad du gör. För att kunna studera samhällsopinioner är det lika värdefullt att veta vilka åsikter du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om. Om någon fråga ändå känns särskilt främmande eller svår för dig att besvara kan du hoppa över den.

Syftet med undersökningen är att belysa företeelser och trender i samhället. Och det är just ämnesbredden i enkäten som ger en unik möjlighet att beskriva svenskars uppfattningar, åsikter och vanor. Vi vet att ifyllandet kan kräva en del av dig. Men vi hoppas ändå att du hittar en tidslucka då du har möjlighet att svara på frågorna. Du har gott om tid på dig.

Huvuddelen av varje års SOM-undersökningar finansieras av olika forskningsprojekt vid svenska universitet. SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare från olika vetenskapsområden att ställa sina frågor i samma formulär. På så sätt samordnas insamlingsarbetet, samtidigt som möjligheterna att göra fördjupade analyser ökar.

SOM-institutet samverkar även med myndigheter och organisationer. I exempelvis den västsvenska SOM-undersökningen sker mycket samverkan med Västra Götalandsregionen. Det som krävs är att de frågor som ställs ska ha en vetenskaplig anknytning och passa in i SOM-undersökningarnas inriktning på samhälle, opinion och medier. De avidentifierade svaren kommer också göras tillgängliga för andra forskare efter den att undersökningen är färdig. På vår sida för samverkan hittar du en lista över SOM-institutets tidigare samverkansprojekt.

Resultaten från SOM-undersökningarna presenteras löpande i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Samtliga böcker och rapporter som publiceras vid SOM-institutet finns tillgängliga för gratis nedladdning under Resultat och publikationer.

Efter att vi tagit emot dina svar får du som tack för ditt deltagande din utlovade belöning skickad till dig med posten. Den främsta belöningen för de svar du lämnar är dock att du bidrar till svensk forskning inom många olika områden och till vår förståelse för varandra. Dessutom kan du vara med och forma det samhälle vi lever i.

I samband med att undersökningen skickas ut hämtas din adress från folkbokföringsregistret. I vissa fall hämtas även ditt telefonnummer från publika register. Dessa uppgifter används enbart för att skicka ut information om undersök­ningen till dig. När du svarat på undersökningen registreras den sifferkombination som står på framsidan av det här brevet. Detta gör att du inte får några påminnelser i onödan. Under undersökningens gång har vi inte tillgång till dina kontaktuppgifter och därför behöver du uppge den siffer­kombination som står på framsidan av det här brevet vid kontakt med oss. När undersökningen avslutas raderas kontaktuppgifterna och först därefter sammanställer vi svaren på frågorna. För att säkerställa att undersökningens resultat är representativt för befolkningen inhämtas även information om ålder, kön, civilstånd, medborgarskap, födelseland, och eventuellt datum för invandring från folkbokföringsregistret.

Under fältarbetet är Göteborgs universitet personuppgifts­ansvarig och ansvarar för att dina svar hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett särskilt person­uppgiftsbiträdesavtal är upprättat mellan Göteborgs univer­sitet och fältföretaget Indikator. Den rättsliga grunden enligt GDPR är allmänt intresse. Svaren behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Under fältperioden har du rätt att begära att få dina personuppgifter begränsade, raderade, rättade eller att få ta del av dem. Enkätsvaren avidentifieras vid fältarbetets slut och upphör därmed att vara personupp­gifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Svaren redovisas sedan på gruppnivå så att inga enskilda personer kan identifieras. Undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Vid frågor om hur SOM-undersökningen behandlar personuppgifter kontakta svar@som.gu.se eller Göteborgs universitets dataskyddsom­bud på dataskyddsombud@gu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsyns­myndighet.

Logga SOM

För mer information, kontakta oss

031-786 3055
svar@som.gu.se