Göteborgs universitet

Rapporter från myndigheter

I Medborgarpanelen samverkar ibland myndigheter och andra organisationer med frågor till hela eller delar av panelen. Dessa projekt resulterar ofta i olika typer av myndighetsrapporter och andra externt författade dokument. Denna sida listar rapporter från Medborgarpanelens samverkande myndigheter sedan 2017.

Förtroendestudie Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2023)

SOM-institutet har i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram en rapport om vilket förtroende boende i Västra Götaland har för dess sjukvård och hur de bedömer arbetet med vårdköer. Rapportens resultat bygger på data insamlade i Medborgarpanelen mellan den 28 februari och 27 mars 2023 där personer mellan 18-80 år boende i Västra Götaland deltog. Syftet med rapporten är att följa upp tre tidigare mätningar som gjordes under samma period 2020, 2021 och 2022.

Förtroendestudie Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2022)

SOM-institutet har i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset tagit fram en rapport om vilket förtroende boende i Västra Götaland har för dess sjukvård, både i allmänhet och specifikt kopplat till coronapandemin. Rapportens resultat bygger på data insamlade i Medborgarpanelen mellan den 25 februari och 31 mars 2022 där personer mellan 18-80 år boende i Västra Götaland deltog. Syftet med rapporten är att följa upp två tidigare mätningar som gjordes under samma period 2020 och 2021.

Förtroendestudie Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2021)

SOM-institutet har i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset tagit fram en rapport om vilket förtroende boende i Västra Götaland har för dess sjukvård, både i allmänhet och specifikt kopplat till coronapandemin. Rapportens resultat bygger på data insamlade i Medborgarpanelen mellan den 25 februari och 28 mars 2021 där personer mellan 18-80 år boende i Västra Götaland deltog. Syftet med rapporten är att följa upp en tidigare mätning som gjordes under samma period 2020, men innehåller också nya frågor som är specifikt kopplade till coronapandemin.

Att vara förälder idag (2020)

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) har i samverkan med SOM-institutet tagit fram en rapport om hur föräldrar upplever föräldraskapet och vilka utmaningar de ser. Rapportens resultat bygger på data insamlade i Medborgarpanelen där föräldrar med barn under 18 år deltog. Syftet med rapporten är att fungera som ett kunskapsstöd för beslutsfattare och yrkesverksamma samt ett underlag för myndigheten i uppdraget att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Rapporten publicerades i maj 2020 på myndighetens webbplats.

Förnuft och känsla (2018)

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i samarbete med SOM-institutet tagit fram en rapport kring befolkningens förtroende för den svenska hälso- och sjukvården. Rapportens resultat bygger på data insamlade i Medborgarpanelen samt jämförelser med svar i SOM-undersökningarna. Syftet med rapporten är att fungera som ett kunskapsunderlag för vidareutvecklingen av framtida förtroendemätningar samt ge vägledning i arbetet med att säkra ett långsiktigt hållbart förtroende för hälso- och sjukvården. Rapporten publicerades år 2018 på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys hemsida.

Mobil i butik - Konsumtionsrapporten (2018)

Ulrika Holmberg och Lena Hansson, forskare i företagsekonomi på Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for retailing vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, visar i Konsumtionsrapporten 2018 bland annat att mobiltelefonen ofta ersätter den roll som personal och andra informations- och marknadsföringskällor har i butiken med digitala motsvarigheter. Till grund för analyserna ligger en studie utförd i Medborgarpanelen. Läs mer om konsumtionsrapporten på Centrum för konsumtionsvetenskap.