Göteborgs universitet
Bild
Kvinna blir intervjuad i arbetsrum.
Foto: Sam McGhee, Unsplash

Hitta experten

Hos oss hittar du forskare som kan analysera och kommentera olika typer av samhälleliga fenomen, händelser och processer. Ta i första hand direktkontakt med forskaren inom det ämne du söker svar.

Sven-Åke Lindgren, professor emeritus
Sociala problems etablering, ekonomisk brottslighet samt generella kriminologiska frågor om brott, kriminalpolitik och brottsprevention.

Cecilia Hansen Löfstrand, docent 
Ideellt deltagande i polisiär kontroll, samverkan (stat, marknad, civilsamhälle), marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd. 

Sofia Strid, lektor i sociologi, docent i genusvetenskap 
Forskar om hur mäns våld mot kvinnor kan förebyggas och förklaras.  

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Åtgärder mot brott, t.ex. situationell brottsprevention och ideell brottsprevention. (som Missing People och Polisens volontärer).

Åsa Wettergren, professor
Forskar om emotioner i domstol och emotioners betydelse för juridiskt beslutsfattande.

Oskar Engdahl, lektor och docent
Ekonomisk brottslighet, arbetsplatsstölder och åtgärder mot brott. Har studerat framväxten av skatteparadis och finansiella offshore-marknader i världsekonomin. 

Bengt Larsson, professor
Partsrelationer i Europa, Fintechs samt individuell lönesättning. Han har tidigare forskat om skuldsaneringsprocessen vid Kronofogden, lotterivinnares konsumtion, barns lärande om miljö och inflytande på familjens konsumtion, samt ekonomisk brottslighet och regleringar, speciellt bolagsrevisorernas brottskontroll samt medias framställning av ekobrott och näringslivsskandaler.  

Mattias Bengtsson, docent
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen, klass som ojämlikhetsfenomen, existentiellt meningsskapande i arbete och i samband med pensionering, samt äldre arbetstagares kompetenser och drivkrafter. 

Tomas Berglund, professor
Fokus på attityder till arbete, förändringar i yrkesstrukturen, anställningstrygghet, och arbetsmarknadspolitik. Övriga forskningsområden är politisk sociologi med fokus på klass och politiska attityder. 

Bengt Furåker, professor emeritus
Arbete, arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, strukturomvandling, fackföreningar, rörlighet, anställningstrygghet.

Björn Halleröd, professor 
Forskning om levnadsförhållanden, fördelning av ekonomiska resurser och fattigdom med särskilt fokus på konsekvenser av utsatta sociala positioner. Fördelning av resurser och arbete inom hushåll. 

Anna Hedenus, docent  
Arbetsliv och arbetsmarknad, med särskilt fokus på konsekvenser av digitalisering. Forskning om arbetsgivares internetkontroller av arbetssökande. Avhandling om lotterivinnares liv med särskilt fokus på hur det ekonomiska tillskottet påverkat deras relation till arbete.

Kerstin Jacobsson, professor 
Expert inom europeisk arbetsmarknads- och aktiveringspolitik, styrning av och inom välfärdsbyråkratier.

Ylva Ulfsdotter Eriksson, lektor 
Arbetslivsfrågor med fokus på yrkes- och professionssociologi. Avhandling: Yrke, status och genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad.

Patrik Vulkan, lektor 
Forskning kring arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Har i sin avhandling skrivit om hur relationen mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden påverkar anställdas välbefinnande och inställning till arbetsmarknadspolitik.

Tone Försund, adjunkt 
Grupprocesser, sociala relationer, ledarskap och handledning.

Thomas Jordan, lektor 
Konflikter, konflikthantering och strategier för att bygga robusta samarbetskulturer i arbetslivet.  Kränkande särbehandling. Vuxenutveckling i relation till medarbetarskap, ledarskap, förändringsprocesser. Metodik för samverkan om komplexa samhällsfrågor

Håkan Kellgren, adjunkt 
Arbetar praktiskt med konflikthantering i grupper och organisationer.

Stina Larsson, adjunkt 
Grupprocesser, ledarskap, kommunikation och samtal. Undersöker hur man kan synliggöra och kritiskt granska den tysta kunskap som är en del av dramapedagogers profession. 

Anneline Sander, adjunkt 
Grupprocesser, projektledning och konsultativt förändringsarbete, sociala relationer och ledarskap.

Daniel Seldén, docent  
Fokus på välfärd och hälsa, ledarskap samt gruppdynamik och konflikthantering. 

Karin Allard, lektor 
Forskar om kopplingen mellan arbetsliv och familjeliv samt kvinnors och mäns ledarskap. Ledarskap, gruppsykologi, organisationskultur, genus, jämställdhet, arbete och familj. 

Christel Backman,  docent  
Forskning om arbetsgivares kontroller på internet och dess konsekvenser för organisationer och arbetssökande på svensk arbetsmarknad. Har även bedrivit forskning om bärbara kroppskameror och deras påverkan på väktares och ordningsvakters arbetsmiljö.  

Lotta Dellve, professor  
Arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, arbetsrelaterad hälsa (stress, smärta, sjukskrivning, arbetssjukdomar och arbetsolyckor), hållbarhet (social hållbarhet, SDG 8), ledarskap och organisering, förändringsarbete, förändringsledning, arbetsliv i balans, hälsofrämjande, livslångt lärande. Forskar ofta på arbeten inom vård och omsorg, äldre i arbetet, genus. 

Anna Hedenus, docent   
Arbetsliv och arbetsmarknad, med särskilt fokus på konsekvenser av digitalisering. Forskning om arbetsgivares internetkontroller av arbetssökande. 

Christoph Haug, lektor  
Expert på möten (som inkludering/exkludering) och organisationskommunikation. Fokuserar just nu på hur virtuella möten påverkar arbetsmiljön samt förändrar ledarskap. 
 
Bengt Furåker, professor emeritus 
Arbete, arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, strukturomvandling, fackföreningar, rörlighet, anställningstrygghet. 

Robin Jonsson, lektor/forskare 
Inriktad på det förlängda arbetslivets förutsättningar på individuell och organisatorisk nivå. Betydelsen av arbetsmiljö och arbetsförhållanden för människors vilja och förmåga att delta i arbetslivet och hur arbetsgivare kan vara delaktiga i att skapa förutsättningar på svenska arbetsplatser. Även yrkesgrupper och branschers pensionsmönster samt pensionssystemets historiska utveckling fram till idag. 

Birgitta Jordansson, forskare/docent  
Genus och jämställdhetsfrågor främst relaterat till akademin som organisation och som arbetsplats, inriktning mot styrtekniker kopplat till New Public Management. 

Hans Lindgren, adjunkt  
Ledarskap, förändringsarbete utifrån organisatoriska förutsättningar, projektledning och styrning, organisationsutveckling, processutvärderingen.  

Anna Peixoto, lektor  
Expert på frågor kopplat till doktorandskap, handledarskap och arbetsvetenskap. Har lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor och har varit del av det nationella stödet för Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).  Avhandling om universitetet som arbetsplats, om doktoranders arbetsvillkor och hur doktorander skolas till att bli forskare.  

Bertil Rolandsson, professor   
Fokus på arbetsorganisatoriska reformer, teknologisk utveckling och digitaliseringens betydelse för arbetslivet. Forskar kring hur styrnings-, legitimitets eller förtroendeproblem uppstår och hanteras i samband med olika digitaliseringsinitiativ. Förutom frågor om hur offentliga reformer påverkar anspråk på professionalism, omfattar forskningen även studier av hur olika former av digitalisering påverkar yrkespraktiker, (ex. sociala medier i polisen, AI eller automatiskt beslutsfattande i vård/medicin, plattformsarbete, digitala verktyg inom facköversättning, öppna digitala miljöer inom såväl mjukvaruutveckling som journalistik m.m.). Forskningen undersöker även konsekvenser för facklig verksamhet och arbetsmarknadens parter. 

Åsa Wettergren, professor  
Forskar om emotioners betydelse i byråkratiska organisationer och rättsväsende.   

Jörgen Winkel, professor emeritus 
Forskning med fokus på arbetsrelaterade muskuloskeletala och psykiska besvär i syfte att öka den organisatoriska hållbarheten, dvs samtidigt hänsynstagande till både konkurrenskraft och arbetsmiljön i ett långsiktigt perspektiv. 

Christel Backman, docent  
Forskar inom rättssociologi, övervakningsstudier (surveillance studies), kriminologi och HR-studier. Nätjournaler med patientåtkomst: hur påverkas läkarnas yrkesutövning, profession och patientrelation?  

Mark Elam, professor  
Forskar kring kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle med fokus på miljö- och medicinska frågor. Forskningsområden:  (1) de tätt sammanflätade tekniska och politiska utmaningar som kännetecknar kärnavfallshantering och (2) den (bio)medikalisering av cigarettrökning som nikotinberoende som ägt rum efter det att de första nikotin-ersättningsmedlen uppfanns Sverige i början av 70-talet; (3) patientfokuserad vård i teori och praktik och (4) digitala infrastrukturer i skolan och sjukvården.  

Björn Halleröd, professor  
Forskning om hur gener och den sociala omgivningen samverkar i relation till Alzheimers sjukdom. 

Caroline Hasselgren, forskare 
Forskar om levnadsförhållanden och hälsa bland äldre, social stratifiering, medicinsk sociologi och ojämlikhet i hälsa.  Nuvarande forskning rör framförallt hälsa samt arbets-/levnadsförhållanden bland äldre, med särskilt fokus på långsiktiga effekter av ekonomisk och social ojämlikhet.   

Jesper Petersson, lektor  
Undersöker via ett teknik- och medicinsociologiskt perspektiv digitaliseringen av hälso- och sjukvården, så kallad e-hälsa och m-hälsa (exempelvis Journalen via nätet, ”smart” teknik för vård i hemmet, telemonitorering, telemedicin etc.) och vilka konsekvenser den får för hälso- och sjukvårdsorganisationen, professioner, patienter och äldre.  

Bertil Rolandsson, professor   
Forskning om hur AI eller automatiskt beslutsfattande (ADM) påverkar expertis inom vård/medicin, samt om användningen av digitala verktyg inom äldreomsorg. 

Daniel Seldén, lektor   
Välfärd och hälsa, teoriutveckling om kritisk realism samt tvärvetenskapens förutsättningar, med särskild inriktning mot biopsykosociala förklaringar till anorexia nervosa. 

Ulla Björnberg, professor emerita 
Expert inom familjepolitik i ett globalt perspektiv utifrån kvinnors mänskliga rättigheter och om feministiska utmaningar för flyktingpolitik i Europa. Forskningsprojekt om invandrarkvinnors sociala organisering i Göteborg.  

Gabriella Elgenius, professor 
Forskning inom politisk sociologi med fokus på två områden: det civila samhällets roll för integration i utsatta stadsdelar samt radikal höger och etnisk nationalism. För närvarande projektledare för tre forskningsprojekt med frågor kring anställningsbarhet i mångkulturella områden, integration, boendefrågor, civilsamhälle och lokalt deltagande. 

Denis Frank, lektor  
Internationell migration med fokus på  arbetsmarknad. Speciellt fokus på banden mellan invandrings- och utvandringsländer, samt de politiska reaktioner som migration skapar i mottagarländer.  

Karl Malmqvist, lektor  
Emotionella praktiker inom högerradikal nätdiskurs. Forskning om näthat av utsatta EU-medborgare som ber om pengar, och på hur deltagarna i dessa diskussionstrådar tillsammans ägnar sig åt att etablera nya regler för vilka känslor som bör upplevas och uttryckas. 

Oksana Shmulyar Gréen, lektor  
Forskning om mobilitet inom EU, familj och migration, beslutprocesser i migration, transnationella familjer och omsorg, barn och migration, barndom och agency, välfärd och familjepolicy,  föräldraskap och omsorg, välfärd i Öst- och Central Europa, transnationell tillhörighet och identitet, hushållsarbete och den globala arbetsfördelning samt samhällsutveckling i och migration från Ukraina.  

Ylva Wallinder, lektor 
Transnationell migration.  Har i sin avhandling undersökt hur högutbildade migranter använder sig av olika former av resurser i mottagarlandet, exempelvis för att tillgängliggöra sig rättigheter och privilegier men också för att söka förståelse för hur det nationella systemet fungerar. 

Åsa Wettergren, professor  
Har forskat om emotioner i migrationsverket samt emotioners betydelse i interaktionen mellan asylsökande och mottagande organisationer och myndigheter i värdlandet.  

Karl Malmqvist, lektor
Forskar om hopp, icke-hopp och andra emotionella praktiker i omställningsrörelsen och bland kollapsologer. 

Linda Soneryd,  professor  
Forskar om medborgardeltagande, miljösociologi, stadsplanering, risksociologi, frågor om styrning och demokrati.  

Sofia Strid, lektor i sociologi, docent i genusvetenskap 
Forskar om hinder och möjligheter för genomförande av en jämställd, inkluderande och socialt rättvis så kallad Green Deal. 

Göran Sundqvist, professor  
Forskar om hur vetenskaplig kunskap kan få inflytande över politiskt beslutsfattande i relation till en pågående klimatomställning. Han studerar hur de kunskapssammanställningar som görs av FN:s klimatpanel (IPCC) kommer till nationell användning och vad gäller den svenska klimatomställningen intresserar han sig särskilt för hur samspelet mellan tekniska lösningar och livsstilsförändringar uttrycks av ansvariga aktörer. 

Håkan Thörn, professor
Forskar om miljörörelsen idag och i ett historiskt perspektiv. Samt även förhållandet mellan rörelser, myndigheter och företag på miljöområdet. 

Mattias Wahlström, docent 
Klimatprotester och klimatrörelsens visioner.  

Åsa Wettergren, professor
Forskar om emotioner, visioner och tid i narrativ om dåtid, framtid och samtid bland så kallade "kollapsologer" och aktiva i omställningsrörelsen.   

Micael Björk, professor   
Praktiskt polisarbete, ledning, styrning och organisering av polisverksamheter, gatugäng och organiserad brottslighet. Björk är även gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås.  

Cecilia Hansen Löfstrand, docent  
Polisiär kontroll, bevakningsbranschen, ideellt deltagande i polisiär kontroll, samverkan (stat, marknad, civilsamhälle), marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd.  

Abby Peterson, professor emerita 
Social rörelseforskning, polisinsatser vid politiska protester, polisiär kontroll och etnicitet. 

Sara Uhnoo, docent   
Polisens mångfaldsarbete och relation till etniska minoriteter, åtgärder mot brott. 
 
Mattias Wahlström, docent 
Forskning inom nationellt och internationellt polisarbete under politiska protester. Han har bland annat följt utvecklingen av svenska polisens strategier för protesthantering. I samband med detta har han även studerat interaktion mellan polis och demonstranter och hur olika aktörer tolkar uppkomsten av våld i sådana situationer.  

Bertil Rolandsson, professor   
Forskning om hur polisreformer påverkar anspråk på professionalism inom polisen samt lokal polisverksamhet. Även forskning om hur olika typer av digitalisering påverkar polisens yrkespraktik, så som sociala medier, ansiktsigenkänning, kroppsburna kameror samt hur olika AI-lösningar vid gränsövergångar involveras och blir en del av polispraktiken.

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Rättslig tillämpning av sexualbrottslagstiftning, sexualbrott, feministiska perspektiv inom kriminologin.

Åsa Wettergren, professor
Forskar om domares, åklagares och advokaters emotioner i tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen.  

Sofia Björk, lektor   
Familjesociologi, emotionssociologi, arbetsmiljö och jämställdhet.  Föräldraförsäkring, arbetsskador och hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö.  

Ulla Björnberg, professor emerita 
Forskar om familjepolitik i ett globalt perspektiv utifrån kvinnors mänskliga rättigheter och om feministiska utmaningar för flyktingpolitik i Europa. Forskningsprojekt om invandrarkvinnors sociala organisering i Göteborg.  

Emma  Engdahl, professor  
Forskning inom områdena för kropps- och emotionssociologi: identitetsutveckling, icke-verbal kommunikation, samhällsförändring och sociala patologier. Hon har även arbetat inom näringslivet inom områdena sociologi, socialt arbete och psykologi. Avhandling: A Theory of the Emotional Self (2004) .

Lena Sotevik, postdoktor
Hbtq+ -ungdomars självorganisering, aktivism och mötesplatser. Barndomsstudier, queerteori, normkritik. 

Cathrin Wasshede, lektor/docent  
Queer- och lhbtq-aktivism, kollektivboende, minnesarbete, döende och avsked. 

Katarzyna Wojnicka, forskare (endast engelska) 
Maskulinitet och mansrörelser. 

Carl Cassegård, professor  
Sociala rörelser med fokus på miljörörelsen och Japanforskning. 

Gabriella Elgenius, professor 
Nationalism, etnisk nationalism och populism inom den så kallade "radikala högern". 

Christoph Haug, lektor  
Civilsamhälle och sociala rörelser, globalisering; konsensus. 

Kerstin Jacobsson, professor  
Djurrättsaktivism, civilsamhälle och sociala rörelser i Öst- och Centraleuropa.  

Håkan Thörn,  professor  
Miljörörelser, urbana proteströrelser, anti-apartheidrörelsen, solidaritetsrörelser, samt även förhållandet mellan protest och musik. Ett centralt tema är hur dessa rörelser påverkas av och förhåller sig till globaliseringen. Har också studerat olika strategier för att styra och kontrollera proteströrelser.  

Anton Törnberg,  lektor 
Högerextrema rörelser på internet med fokus på radikaliseringsprocesser och våldsbejakande och främlingsfientlig retorik.  Har bland annat undersökt vilken roll främlingsfientliga diskurser på nätet har för brandattacker mot flyktingboenden.  

Stellan Vinthagen, professor  
Aktivism, civil olydnad, ickevåldsaktioner, civilt motstånd och sociala rörelser. Forskat speciellt kring aktivism i Indien, USA, Brasilien och bland urfolk (indigenous). Bor och arbetar i USA. 

Mattias Wahlström, docent 
Sociala rörelser, politiskt motiverat våld, polisens hantering av protester, mobilisering på sociala medier, klimatprotester, prideparader och förstamajdemonstrationer.   

Åsa Wettergren, professor  
Expert på emotioner och emotionsarbete i sociala rörelser. 

Katarzyna Wojnicka, forskare (endast engelska) 
Maskulinitet och mansrörelser. 

Merete Hellum, lektor 
Ungdomar och droger, familjesociologi, feminism, socialpsykologi och framförallt mot kropp och emotioner. 

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Ungdomsbrottslighet (framförallt skolbränder), medbrottslighet, rädsla för brott, åtgärder mot brott inriktade mot barn och ungdomar. Avhandling: Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. 

Gunnar Gillberg, lektor 
Unga vuxnas livschanser, identitet, föreställningar, möjligheter och begränsningar på arbetsmarknaden och dels organisatoriskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Björn Halleröd, professor 
Forskar om levnadsförhållanden, fördelning av ekonomiska resurser och fattigdom. Även studier av det åldrande samhället och övergången från arbetsliv till livet som pensionär och äldre.

Robin Jonsson, lektor/forskare 
Inriktad på det förlängda arbetslivets förutsättningar på individuell och organisatorisk nivå. Betydelsen av arbetsmiljö och arbetsförhållanden för människors vilja och förmåga att delta i arbetslivet och hur arbetsgivare kan vara delaktiga i att skapa förutsättningar på svenska arbetsplatser. Även yrkesgrupper och branschers pensionsmönster samt pensionssystemets historiska utveckling fram till idag. 

Erica Nordlander, lektor 
Social stratifikation, välfärd, utbildning, arbetsmarknad, ungdomar. Avhandling fokuserade på ungas uppväxt- och livsvillkor och hur dessa kan relateras till ungdomars välfärd och utbildning.  

Hans Ekbrand, lektor 
Olika aspekter av våld och våldserfarenheter. Familjer som en källa till både omsorg och stöd, såväl praktiskt som ekonomiskt, och utsatthet för våld. Brottslighet riktad mot objekt, som t.ex. inbrott och anlagda bränder har studerats dels utifrån perspektivet upprepad utsatthet, dels för att kartlägga faktorer som gäller gärningspersonen. Avhandling: Separationer och mäns våld mot kvinnor.

Sara Uhnoo, docent  
Medbrottslighet, rädsla för brott, viktimologi, konstruktion av sociala problem. Avhandling: Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. 

Sofia Strid, lektor i sociologi, docent i genusvetenskap 
Forskning om våld som samhällelig ojämlikhet relaterad till makt och dominans, med fokus på hur olika former av våld (som mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, miljövåld och onlinevåld) samverkar som ett system, samt hur våld kan mätas, förklaras och teoretiseras. Forskar för närvarande specifikt om våld i högre utbildning och forskningsorganisationer, förändringar i våldserfarenheter i relation till kriser, våld i relation till sexuell exploatering samt flickors och pojkars utsatthet för våld inom hederssystem.

Christel Backman, docent
Forskar inom rättssociologi, övervakningsstudier (surveillance studies) och kriminologi. Avhandling: Criminal Records in Sweden. Regulation of Access to Criminal Records and Criminal Background Checks by Employers (2012).

Bertil Rolandsson, professor   
Forskning om hur olika typer av digital övervakning introduceras och påverkar polisens yrkespraktik (ansiktsigenkänning, kroppsburna kameror samt hur olika AI-lösningar vid gränsövergångar involveras och blir en del av polispraktiken).

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå direkt. Om ni inte får svar på mejl, prova att ringa istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bildarkiv. Dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.

GU:s gemensamma pressrum

Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor som en tjänst till journalister. För universitetsgemensamma listor, eller generella förfrågningar, hänvisas du till det centrala pressrummet.