Länkstig

Hans Ekbrand

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F321
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Hans Ekbrand

Bakgrund

HANS EKBRAND: Sedan disputation 2006 med avhandlingen Separationer och mäns våld mot kvinnor, har Hans varvat deltagande i forskningsprojekt, med undervisning och systemutveckling av interna administrativa system, med tyngdpunkt på forskning. Forskningsområden/ forskningsintressen

Olika aspekter av våld och våldserfarenheter är Hans huvudsakliga forskningsintresse. Familjer som en källa till både omsorg och stöd, såväl praktiskt som ekonomiskt, och utsatthet för våld är också ett återkommande tema i min forskning. Brottslighet riktad mot objekt, som t.ex. inbrott och anlagda bränder har jag studerat dels utifrån perspektivet upprepad utsatthet, dels för att kartlägga faktorer som gäller gärningspersonen. Hans forskning domineras av ett kvantitativt perspektiv, men även kvalitativa studier förekommer.

Pågående och planerade projekt Unga som anlägger bränder, hur ser deras sociala situation ut och vilka andra former av brottslighet ägnar de sig åt, och varför anlägger de bränder? (pågående forskningsprojekt under ledning av Sven-Åke Lindgren). Senast avslutade forskningsprojektet gällde fältet för offentligt finansierade verksamheter riktade mot unga människors fria tid, i vilket jag använde Pierre Bourdieus fält-teori.

Undervisnings- och handledningsområden Hans undervisar i socialpsykologi, och emellanåt i kvantitiv metod. Handledningsuppdragen gäller ofta mäns våld mot kvinnor eller andra genusfrågor.

Samverkan Vetenskapliga uppdrag: andra opponent på Kjersti Alsakers avhandling Quality of life among women who have experienced intimate partner violence. A one year follow-up study among women at Norwegian women’s shelters, universitetet i Bergen (2008).

Andra uppdrag: utredde konstnärliga fakulteters antagning med avseende på likabehandling (2006), utredde, på uppdrag av VR, möjligheter för genusforskare att reanalysera befintliga datamängder/register (2008).

Systemutveckling av interna administrativa system på sociologiska institutionen samt företagsekonomiska institutionen.

Nätverk: Medlem i ett nystartat tvärvetenskapligt nätverk för våldsforskare inom GU, och har tidigare varit en av drivande inom ett samhällsvetenskapligt sådant nätverk.

Publikationer i urval Organisering av offentligt finansierade verksamheter riktade mot ungdomars fria tid, rapport 2009:2 i fritidsledarskolornas rapportserie. ”Financial and Practical Kin Support in Sweden: Normative Guidelines and Practice” (2008) Journal of Comparative Family Studies, nr 39. (Tillsammans med Ulla Björnberg)

Separationer och Mäns våld mot kvinnor (2006) doktorsavhandling ”En introduktion till Korrespondensanalys” (2006) i Vardagslivets korrespondenser: Om arbete, boende och konsten att veta. En bok tillägnad Tiiu Soidre, Forskningsrapport 138, Sociologiska institutionens forskningsrapportserie.

Hemsida: http://sociologi.cjb.net