Länkstig

Sofia Björk

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F406
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Sofia Björk

SOFIA BJÖRK har en filosofie doktorsexamen i sociologi från Göteborgs universitet sedan 2017. Sofia Björk samordnar det Feministiska seminariet på institutionen.

Forskningsområden

Feministisk sociologi, Emotionssociologi, Arbetsliv

Avhandling

Sofia Björks avhandling med titeln "Gender and emotions in family care. Understanding masculinity and gender equality in Sweden" handlar om hur familjers omsorg om barn och äldre anhöriga i Sverige fortsätter att vara ojämnt fördelad mellan kvinnor och män, torts att de flesta ställer sig bakom ideal om jämställdhet. Förklaringar söks i motstridiga normer och ideal kring omsorg, arbete och jämställdhet och de känslor dessa väcker. Sofia Björk visar hur ideal om jämställdhet i Sverige bär med sig olika förväntningar på män och kvinnor och därmed bidrar till fortsatt ojämställdhet.

Det empiriska materialet består dels av intervjuer med män och kvinnor som kombinerar obekväma arbetstider med omsorgsansvar och dels av intervjuer med pappor som arbetar, eller vill arbeta, föräldradeltid.

Aktuell forskning

Sofia Björk arbetar för närvarande med två projekt och en forskningsöversikt:

Inom projektet ”Föräldraförsäkringens betydelse för att forma en jämställd och rättvis vardag. En fråga om klass?” (Forte 2021-2024), tillsammans med Marita Flisbäck och Ann-Zofie Duvander, undersöker vi ideal och praktiker för jämställdhet och rättvisa bland föräldrar i LO- och Saco-yrken som väntar och får sina första barn. Vi analyserar betydelsen av ideal och livsvillkor för uttaget av föräldraledighet och vill ta reda på i vilken grad föräldraförsäkringens utformning är anpassad till de ideal och förutsättningarna som finns i olika yrkesgrupper.

Projektet ”Skillnader i bedömning, hantering och förebyggande av arbetsskador genom utmattning, belastning och smitta? Betydelser av normer och resurser relaterade till kön, födelseland och typ av arbete.” (Forte 2021-2024), genomförs tillsammans med Lotta Dellve, Kristina Hermansson, Ylva Wallinder, Helena Olofsdotter Stensöta, Helena Sandén, Hans Ekbrand. Inom projektet undersöks hur betydelser av anställdas kön, födelseland, socioekonomi och ålder manifesteras i riskhantering och bedömning av skador i könsdominerade arbeten med låga utbildningskrav. Fokus är på utmattning, belastning och smitta. Vilka normer om ansvar, arbetets innehåll och skador märks i bedömningarna av vad som förstås, kommuniceras och godkänns som arbetsskada? Vilka riktlinjer har konstruerats i organisationen och hur förhåller arbetstagare sig till dessa? Hur förstås arbetsskadan av den skadade?

Sofia Björk genomför också, på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, en systematisk litteraturöversikt över hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö. I projektet ingår också Andrea Eriksson från KTH. Översikten syftar till att identifiera risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön och vad som kännetecknar en inkluderande arbetsplats.

Undervisning och handledning

Undervisar i kvantitativ metod, socialpsykologi och sociologi, social relationer på lärarutbildnignen, samt handleder uppsatser med inriktning på genus, sexualitet, arbetsmiljö och intima relationer.