Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sofia Björk

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F406
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Sofia Björk

Bakgrund

SOFIA BJÖRK har en filosofie doktorsexamen i sociologi från Göteborgs universitet sedan 2017. Sofia Björk samordnar det Feministiska seminariet på institutionen.

Forskningsområden

Feministisk sociologi Välfärd och levnadsförhållanden

Avhandling

Sofia Björks avhandling med titeln "Gender and emotions in family care. Understanding masculinity and gender equality in Sweden" handlar om hur familjers omsorg om barn och äldre anhöriga i Sverige fortsätter att vara ojämnt fördelad mellan kvinnor och män, torts att de flesta ställer sig bakom ideal om jämställdhet. Förklaringar söks i motstridiga normer och ideal kring omsorg, arbete och jämställdhet och de känslor dessa väcker. Sofia Björk visar hur ideal om jämställdhet i Sverige bär med sig olika förväntningar på män och kvinnor och därmed bidrar till fortsatt ojämställdhet.

Det empiriska materialet består dels av intervjuer med män och kvinnor som kombinerar obekväma arbetstider med omsorgsansvar och dels av intervjuer med pappor som arbetar, eller vill arbeta, föräldradeltid.

Aktuell forskning

Sofia Björk arbetar för närvarande i ett projekt på Chalmers om deltidsarbete ur ett hållbarhetsperspektiv samt i ett projekt för Göteborgs stad som undersöker hbtq-personers arbetsmiljö i staden.

Undervisning och handledning

Undervisar i kvantitativ metod, socialpsykologi och sociologi, social relationer på lärarutbildnignen, samt handleder uppsatser inom sociologi med inriktning på genus och familjesociologi